Tolfte rapporten om sommarens vård

Från chefläkarmötet den här veckan rapporteras om fortsatt mycket ansträngt läge inom förlossningsvården. De kommande veckorna är den mest intensiva perioden med extra många förlossningar samtidigt. På akutmottagningar, närakuter och husläkarmottagningar har det totalt varit färre besök jämfört med tidigare veckor.

Förra veckan föddes 628 barn i länet, vilket är flest barn hittills den här sommaren. Hänvisningarna har varit färre jämfört med förra veckan, både inom och utom länet. Vid elva tillfällen tog förlossningsklinikerna hjälp av andra län. Nio av tio föräldrar fick föda vid den förlossningsenhet de valt.

- Alla som ska föda blir omhändertagna av förlossningsvården. När det är dags att föda tar de blivande föräldrarna kontakt med det sjukhus de planerat att föda på. Där kommer de få all den hjälp de behöver. Om det mot förmodan inte skulle finnas plats löser sjukhuset det åt föräldrarna. De behöver inte ringa runt själva och leta efter lediga platser. Ett samtal räcker, säger Johan Bratt, chefläkare Stockholms läns landsting.

Nu och några veckor framöver är det extra många som beräknas att föda i länet. Det kräver tätt samarbete mellan förlossningsenheterna och det pågår kontinuerligt arbete med åtgärder för att underlätta för medarbetarna och öka kapaciteten.

- Våra medarbetare i förlossningsvården gör ett fantastiskt jobb i en ansträngd situation. Vi ska försöka undvika att det blir pressat för dem så mycket som överhuvudtaget är möjligt, säger Johan Bratt, chefläkare i Stockholms läns landsting.

Förlossningsenheterna arbetar med åtgärder som ska ge bättre flöden på enheterna så att barnmorskor kan fokusera på de kvinnor som är i förlossningsarbete. Fler undersköterskor och assistenter sätts in för stärkt omvårdnad, så att barnmorskorna helt kan koncentrera sig på förlossningen.
Omföderskor som mår bra kan som tidigare erbjudas tidig hemgång, vilket innebär att mamma och barn kan skrivas ut sex timmar efter förlossningen. Det sker alltid i samråd med föräldrar och efter kontroll av barnläkare.
Chefer i förlossningsvården går in och arbetar med vårduppgifter i verksamheten, och fortsatt erbjuds extraersättning för både hela och halva arbetspass. Det är exempel på några åtgärder som sätts in för att underlätta för medarbetarna. För att följa situationen nära hålls täta avstämningar mellan chefläkare och verksamhetsansvariga.

Psykiatrisk vård – de flesta verksamheter har öppet som vanligt

- Vid akuta behov vid psykisk ohälsa är det viktigt att omedelbart kunna komma i kontakt med vården. Det gäller både vuxna och barn. 1177 Vårdguiden kan ge vägledning även i den psykiatriska vården dygnet runt, årets alla dagar, på telefonnummer 1177. Kontakta alltid 112 vid akut fara för liv, säger Johan Bratt. 

Vid akut psykisk ohälsa finns länsakuten som alltid är öppen.
Den psykiatriska akutbilen som är bemannad med psykiatrisjuksköterskor åker till patienter som har akuta psykiatriska behov. I snitt görs fem utryckningar med den psykiatriska akutbil varje dag, det är främst självmordsrelaterade larm eller akut svår ångest. Den psykiatriska akutbilen avlastar ambulanssjukvården och även polisen.

Enheterna inom psykiatrin är nu inne i en period när de i nära samverkan växelvis stänger platser för att kunna samarbeta om patienterna.
En viktig resurs inom den psykiatriska vården är de psykiatriska mobila akutteamen som gör hembesök hos patienter med sjuksköterskor eller läkare.

För föräldrar och anhöriga till barn och unga med psykisk ohälsa finns vägledning dygnet runt via 1177 Vårdguiden för rätt vård, stöd och hjälp
Maria Ungdom har öppet hela sommaren för både akut och heldygnsvård.
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) finns för barn under 18 år på sjutton mottagningar runt om i länet. En första kontakt kan också vara en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) eller husläkarmottagning. 

Många frakturer i länet, fem närakuter har röntgen

- Akutsjukhusen rapporterar den här veckan om många ortopedpatienter, dvs patienter som råkat ut för frakturer. Det är alltså inte bara vinterhalka som kan orsaka brutna armar och ben utan även sommarens utomhusaktiviteter. Närakuterna har god tillgänglighet och håller öppet till klockan 22. Vid fem närakuter finns röntgen vilket gör dem till ett möjligt alternativ till akutmottagningarna. Ring 1177 vid misstänkt fraktur så kan sjuksköterskorna vägleda rätt, säger Johan Bratt.

Besöken minskar i vården

Vid akutsjukhusen är det fortsatt ansträngt på flera håll och verksamheterna arbetar intensivt för att undvika överbeläggningar och att patienter inte ska behöva vistas för länge på akuten.

- Vi har ett tätt och bra samarbete på alla nivåer mellan vårdgivare i länet för att använda resurserna på bästa sätt. Alla medarbetare som arbetar under den här intensiva perioden ska ha en eloge för sitt arbete där patientens bästa hela tiden är i fokus, säger Johan Bratt.

Totalt har akutsjukhusen 2 236 vårdplatser öppna, vilket enligt plan är färre än veckan före. Akutmottagningarna har haft färre besök än förra veckan, 8953.
Intensivvården har sammantaget haft god tillgång på lediga platser i sommar och har det även denna vecka.
Inom ambulanssjukvården är det stabilt även om det krävs en noggrann bevakning och planering så att de resurser som behövs finns på plats vid rätt tidpunkt.
Den geriatriska vården, vården för äldre, har 848 platser öppna och tillgång till lediga platser.
Under sommaren är samarbetet kring dessa patienter som sedan behöver kommunal vård extra viktigt för att resurserna ska användas rätt när antalet vårdplatser minskat.
Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, avlastar akutsjukhusen. ASIH har fler inskrivna patienter den här veckan än förra, 2356.
Husläkarmottagningarna och närakuterna har minst antal besök hittills den här sommaren.

- Närakuterna och husläkarmottagningarna har kapacitet att ta emot fler besökare. Under sommaren som under resten av året får de allra flesta stockholmare den vård de behöver vid någon av våra 200 husläkarmottagningar som håller öppet som vanligt, säger Johan Bratt.

Sommaren – vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ger trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. I en kommunikationssatsning på bussar, pendeltåg, tunnelbana och i digitala kanaler berättar landstinget om snabbaste vägen till rätt vård via 1177 Vårdguiden. Över en miljon invånare har använt sitt konto på 1177 Vårdguiden och använder e-tjänsterna som ett stöd i kontakten med vården – det kan gälla tidbokningar, rådgivning, förnyande av recept eller hjälpmedel med mera.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna har öppet hela sommaren. Det är här de flesta stockholmare får sin vård under sommaren. Den senaste veckan tog de emot 46 227 besök, en minskning mot veckan före. På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se (öppnas i nytt fönster) finns kontaktuppgifter för tidbokning. Vissa husläkarmottagningar brottas med längre väntetider till läkare och för den som behöver vård är det viktigt att ta hjälp av 1177 Vårdguiden för att till exempel få vägledning till en närakut eller annan husläkarmottagning om det behövs.

Närakuter

Senaste veckan togs 4 650 besök emot på länets närakuter. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja behandling. I maj startades ytterligare en närakut, Närakuten Haga,vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Geriatrisk vård

Enligt senaste mätningen fanns 851 platser öppna och plats att ta emot fler patienter. Den geriatriska vården, kommunerna, primärvården och akutsjukhusen har stärkt sitt samarbete om de äldre med gemensamma möten under våren. De extra platser som finns inom ett antal eftervårdsenheter används också som en aktiv del i vårdkedjan.

Akutsjukhus

Senaste veckan var 2 236 platser öppna på akutsjukhusen, vilket är färre än veckan före. Akutsjukhusen arbetar nu enligt sin sommarplanering med större fokus på akut vård. Besöken på akutmottagningarna fortsätter att minska.

Förlossningsvård

628 förlossningar skedde i länet senaste veckan och läget i förlossningsvården har varit mycket ansträngt. Nio av tio fick föda på den förlossningsklinik som var föräldrarnas förstahandsval. I 11 fall tog klinikerna hjälp av andra län. Samarbetet mellan länets förlossningskliniker är tätt. Färre förlossningar hänvisades mellan klinikerna jämfört med föregående vecka.

Ambulanssjukvård

Nya fordon stärker ambulanssjukvården i sommar. För att akutambulanserna som behöver minska sin tid något ska få fokusera på de akuta uppdragen finns ytterligare fordon som hjälper till med planerade uppdrag, bland annat fem sjuktransporter för redan läkarbedömda patienter.

Psykiatrisk vård

Inom den psykiatriska vården är de flesta verksamheter öppna som vanligt. Enheterna är nu inne i en period när de i nära samverkan växelvis stänger platser för att kunna samarbeta om patienterna. Maria Ungdom har öppet hela sommaren för både akut och heldygnsvård. En viktig resurs är de psykiatriska mobila akutteamen som gör hembesök hos patienter med sjuksköterskor eller läkare. Den psykiatriska akutbilen som är bemannad med sjuksköterskor åker till patienter som har akuta psykiatriska behov.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård