Första utvärderingen av ny ersättningsmodell för husläkarna

Färre läkarbesök men fler sjuksköterskebesök, start av äldremottagningar och astma/KOL-mottagningar. Det är några effekter efter ett år med en utvecklad ersättningsmodell för husläkarmottagningarna.

–Husläkarmottagningarna får en allt viktigare roll i framtidens sjukvård där uppdraget blir att ge mer vård närmare patienterna och vi har i uppdrag att hela tiden fortsätta att utveckla sättet som vården styrs på. Det har gått ett år, förändringar tar tid och vi ska fortsätta följa utvecklingen för att se effekterna av den utvecklade ersättningsmodellen., säger Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Sedan i januari 2016 får husläkarmottagningarna ersättning på ett delvis nytt sätt. Den nya ersättningsmodellen innebär bland annat att ersättningen per läkarbesök har sänkts, samtidigt som husläkarmottagningarna får en högre fast ersättning för sina listade patienter. För de vårdgivare som har fler äldre och patienter med stora vårdbehov är den fasta ersättningen högre.

För att utveckla vården av kroniskt sjuka, ge lindrigare sjuka fler alternativ med till exempel egenvårdsråd på telefon och sjuksköterskebesök samt att främja innovationer gjordes ersättningssystemet om. När den reviderade ersättningsmodellen infördes beslutades också att eventuella förändringar på systemnivå skulle följas och nu har den första rapporten publicerats.

Utvärderingen betonar att variationerna är stora mellan olika vårdcentraler och att endast försiktiga slutsatser kan dras efter ett år, men att resultaten tyder på att arbetssätten börjat förändras på flera husläkarmottagningar. Exempelvis beskriver flera verksamhetschefer att sjuksköterskorna får ta ett större patientansvar. Antalet läkarbesök har minskat med sex procent samtidigt som sjuksköterskebesöken ökade med 10 procent. Andelen patienter som var positiva till husläkarverksamhetens tillgänglighet i stort minskade dock från 84 till 82 procent mellan 2015 och 2016, och ligger nu i nivå med övriga landet.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård