Statistik om vårdplatser och vårdbesök i april

Nu redovisas vårdplatser och besök från punktmätningen i april, både när det gäller akutsjukhus och vårdgivare utanför akutsjukhusen.

April månads punktmätning av antalet disponibla vårdplatser på akutsjukhusen visade på 2967 öppna platser. Det är i nivå med hösten 2016 men strax under april 2016.

- Vi har ungefär lika många akutsjukhusplatser öppna som i höstas. Vi har också något fler geriatriska platser för de äldre och över 200 fler får också avancerad sjukvård i hemmet. Det pågår samtidigt ett viktigt arbete för att öppna ytterligare ett antal platser på akutsjukhusen men det är ett krävande arbete eftersom vi, precis som övriga landet, har svårigheter att rekrytera sjuksköterskor, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Arbete med förbättrad redovisning

Under jul- och nyårshelgen redovisades något färre vårdplatser in än vad som faktiskt var öppna. Skälet är att det fanns oklarheter i vilken typ av platser som skulle rapporteras in. Detta kan även ha skett vid vissa tidigare tillfällen. Nu är definitionerna tydligare och siffrorna för jul- och nyårshelgen har justerats. Siffrorna för april månad 2017 bedöms vara jämförbara med siffrorna för till exempel hösten 2016.

Ett gemensamt arbete har pågått under våren för att kvalitetssäkra inrapporteringen och göra den mer jämförbar. Arbetet fortsätter nu för att minska det administrativa arbetet med rapportering hos vårdgivarna.

Vårdplatser hos andra vårdgivare än akutsjukhusen

Omkring 1000 platser var öppna i februari på de geriatriska klinikerna. I den avancerade sjukvården i hemmet (ASiH) var över 2500 personer inskrivna, många av dem personer som annars behövt en plats på akutsjukhus. Den slutna palliativa vården har cirka 220 platser öppna. Inom den psykiatriska vården finns omkring 970 vårdplatser. Dessutom finns platser för bland annat rehabilitering.

Besök

9994 besök gjordes på vuxenakutmottagning enligt den senaste veckomätningen. Besöken hos husläkare var färre än förra mätningen 54 345. Det samma gäller närakuter där det denna gång var 5625 besök. Antalet är lägre eftersom mätveckan innehöll annandag påsk.

Mer fakta om vårdplatser

Tillgången på disponibla vårdplatser i länet redovisas regelbundet som ett av flera sätt att ge lägesbilder av sjukvården i Stockholm. Andra viktiga mått är hur många besök som görs på de 200 husläkarmottagningarna eller hur många vårdtillfällen som utförs på något av akutsjukhusen eller de mindre sjukhusen runt om i länet. Mätningen är en ögonblicksbild. Antalet disponibla vårdplatser varierar både över veckan och säsongsvis.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård