Granskning av vårdgivare inom psykiatrin

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar med stärkt uppföljning av vårdgivare. Inom ramen för detta har en oberoende extern granskning genomförts av två vårdgivare inom psykiatri. Det är dels landstingets egna utförare av psykiatri (SLSO) dels Prima vuxenpsykiatri avseende psykiatrisk specialistvård för vuxna. Där har brister framkommit som har lett till att hälso- och sjukvårdsförvaltningen nu har skickat varningsbrev till vårdgivarna. I varningsbrevet uppmanas vårdgivarna bland annat att rätta bristerna inom sex veckor.

Efter en oberoende revision som har genomförts på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen har det framkommit brister som föranlett hälso- och sjukvårdsförvaltningen att skicka varningsbrev/anmaning om rättelse till vårdgivarna.

Revisionen visar på att både Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Prima bryter mot avtalet med Stockholms läns landsting. Verksamheten som bedrivs av SLSO kritiseras för bland annat brister i vårdkvalitet medan Prima främst kritiseras för felaktig registrering av utförd vård vilket påverkar den ekonomiska ersättningen. Båda vårdgivarna ska rätta bristerna inom sex veckor. Prima ska inom två veckor återkomma med sina synpunkter varefter landstinget kan specificera eventuellt återkrav för felaktig fakturering. En ny revision kommer att genomföras inom sex månader för att säkerställa att verksamheterna lever upp till vårdavtalet med landstinget.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård