Statistik om vårdplatser och vårdbesök i februari

Nu redovisas vårdplatser och besök för februari månad, både när det gäller akutsjukhus och vårdgivare utanför akutsjukhusen.

Februari månads punktmätning av antalet disponibla vårdplatser på akutsjukhusen visade på ca 2745 öppna platser. Förändringar i inrapporteringen hos ett antal större vårdgivare har sedan december påverkat totalsumman och gjort att det som redovisats inte varit helt jämförbart med tidigare mätningar. Effekten har blivit att minskningen av vårdplatser under jul och nyårshelgen sett större ut än den egentligen varit. Justerat för den ändrade inrapporteringen är antalet disponibla platser nu cirka 2900, vilket är i nivå med det antal som var öppna under hösten.
Ett gemensamt arbete pågår nu för att kvalitetssäkra inrapporteringen, göra den mer jämförbar och också minska det administrativa arbetet hos vårdgivarna.

Vårdplatser hos andra vårdgivare än akutsjukhusen

Omkring 1000 platser var öppna i februari på de geriatriska klinikerna. I den avancerade sjukvården i hemmet (ASiH) var ca 2300 personer inskrivna, många av dem personer som annars behövt en plats på akutsjukhus. Den slutna palliativa vården har cirka 220 platser öppna. Inom den psykiatriska vården finns 970 vårdplatser. Dessutom finns platser för bland annat rehabilitering.

Besök

10 143 besök gjordes på vuxenakutmottagning enligt den senaste veckomätningen. Besöken hos husläkare var 70 149 och 5625 besök gjordes på närakut enligt samma mätning.

Mer fakta om vårdplatser

Tillgången på disponibla vårdplatser i länet redovisas regelbundet som ett av flera sätt att ge lägesbilder av sjukvården i Stockholm. Andra viktiga mått är hur många besök som görs på de 200 husläkarmottagningarna eller hur många vårdtillfällen som utförs på något av akutsjukhusen eller de mindre sjukhusen runt om i länet. Mätningen är en ögonblicksbild. Antalet disponibla vårdplatser varierar både över veckan och säsongsvis. Hur många patienter som förväntas behöva vården och ombyggnationer påverkar också.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård