Utökat stöd till barn och unga med autismspektrumdiagnos under 2017

Stockholms läns landsting utökar stödet till barn och unga med autismspektrumdiagnos utan intellektuell funktionsnedsättning under året så att samtliga årskullar erbjuds individuella insatser.

Barn med autismspektrumdiagnos i Stockholms län erbjuds individuella insatser som fokuserar på hur man kan strukturera och anpassa sin vardag. Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting erbjuder dessa insatser för att hjälpa barnen och ungdomarna att lära känna hur de bäst använder sina förmågor och vilka hjälpmedel som kan underlätta i vardagen.

Under 2016 erbjöds individuella insatser för barn med autismspektrumdiagnos utan intellektuell funktionsnedsättning i åldrarna 0-10 år samt 16-17 år. Från och med 1 januari 2017 erbjuds även 11-åringar de individuella insatserna och stödet utökas succesivt under året. Senast den 1 november i år kommer samtliga barn och ungdomar upp till och med 17 år med autismspektrumdiagnos erbjudas detta.

Vid sidan av de individuella insatserna genomförs även fortsatt grupp- och kursinsatser för barn (0-17 år) och deras närstående. För barn från 0 till och med 4 år erbjuds riktade individuella insatser och vid behov ett omfattande träningsprogram vid Autismcenter små barn. Stöd finns också vid Stockholms läns landstings upphandlade verksamhet BanyanCenter som erbjuder insatser till förskolebarn i form av kunskapsstöd och handledning till föräldrar och förskolepersonal vid intensivträning av barn med autismspektrumtillstånd.

Alla vuxna personer med autismspektrumdiagnos samt barn och unga med autismspektrumdiagnos som också har intellektuell funktionsnedsättning har sedan tidigare erbjudits individuella insatser.

För barn och ungdomar med ADHD samt deras föräldrar finns istället för individuella insatser kurser och andra gruppaktiviteter vid Habilitering & Hälsas ADHD-center. Vid dessa gruppinsatser ges grundläggande utbildning kring ADHD och utbyte av erfarenheter. Detta erbjuds från 3 år upp till och med 25 års ålder.

Om autismspektrumdiagnos

Autismspektrumdiagnos omfattar tillstånden autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och atypisk autism/autismliknande tillstånd.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård