Rätt vård på rätt plats när Nya Karolinska Solna öppnar

Öppnandet av Nya Karolinska Solna innebär att vårdkartan börjar ritas om för länets invånare. En del patientgrupper som hittills har behandlats vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna kommer i stället att tas emot av andra vårdgivare i Stockholmsområdet.

Nya Karolinska Solna. Foto: Kristoffer Marchi

Förändringen beskrivs i ett tjänsteutlåtande kring akademiska enheter inom specialistvård som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om den 25 oktober.

Bakgrunden är den Framtidsplan för hälso- och sjukvården som landstingsfullmäktige har beslutat om. 41 miljarder kronor satsas 2017-2026 i investeringar i framför allt nya lokaler som tillsammans med en utbyggd och samordnad IT-infrastruktur ska möjliggöra nya arbetssätt i vården.

Nya Karolinska Solna får ett högspecialiserat uppdrag och akutmottagningen kommer att ta emot färre patienter än idag. Endast de patienter som kräver universitetssjukhusets kompetens och resurser ska behandlas på Karolinska Universitetssjukhuset. Den vård som flyttas ut är den vård som kan utföras av andra vårdgivare.

Framför allt är det patienter i öppenvården som kommer att märka av förändringen. Fram till och med 2018, med start i november 2016, ska cirka 260 000 öppenvårdsbesök föras över till andra mottagningar och sjukhus i länet. Knappt 70 000 av öppenvårdsbesökarna på akutmottagningen i Solna kommer att tas emot på övriga akutmottagningar i länet, framförallt Danderyds sjukhus, S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset. Stockholms läns landsting planerar också att bygga ut verksamheten med närakuter så att de kan ta emot fler patienter, ha längre öppethållande och bättre resurser.

Så här ska öppenvårdsbesöken fördelas:

  • Patienter som behöver vård inom gynekologi, viss internmedicin, öron- näsa- och hals, neurologi, hud, ortopedi, kardiologi, urologi, gastroenterologi och kirurgi kommer i fortsättningen att tas emot på specialistmottagningar och inom husläkarvården. Sammanlagt handlar det om ungefär 85 000 besök som kommer att tas omhand inom ramen för befintliga och planerade vårdval. Stockholms läns landsting kommer också att upphandla mer specialistvård.
  • Drygt 40 000 besök som rör infektion, gastroenterologi, njurmedicin och dialys förs i huvudsak över till övriga akutsjukhus i länet.
  • Mer specialistvård kommer också att kunna ges på specialistmottagningar utanför akutsjukhusen. Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom SLL har fått möjlighet att bedriva specialistvård. Totalt rör det sig om ungefär 50 000 besök, bland annat inom reumatologi och ett fortsatt arbete pågår med att definiera andra patientgrupper och volymer inom specialistvården.
  • En minskning av antalet besök, cirka 25 000, väntas också till följd av minskad efterfrågan inom vissa områden, nya arbetssätt och nya rutiner för återbesök.

Mer slutenvård på övriga akutsjukhus

Fler patienter som behöver slutenvård kommer också att tas emot på övriga akutsjukhus i länet. Totalt handlar det om ungefär 10 000 vårdtillfällen som flyttas.

  • Huvuddelen, 8 000 vårdtillfällen, är till följd av att den nya akutmottagningen vid Nya Karolinska Solna kommer att ha ett nytt uppdrag i linje med sjukhusets högspecialiserade uppdrag. Förenklat kan det beskrivas som att de svårast sjuka och mest skadade patienterna kommer att tas omhand på intensivakuten.
  • 1 000 vårdtillfällen på Karolinska Huddinge flyttas till Södertälje sjukhus.
  • Resterande ca 1 000 vårdtillfällen innehåller viss barnkirurgi, barnortopedi och kardiologi som flyttas från Solna till Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och St Görans sjukhus.
  • Eftervården av patienter inom neurokirurgi flyttas till Södersjukhuset.

Bakgrund

Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) har tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), Karolinska Universitetssjukhuset och berörda vårdgivare preciserat vilken vård som ska överföras från Karolinska till andra vårdgivare. Arbetet har utgått från vilken vård som bör utföras vid Karolinska samt vilka möjligheter det finns för andra vårdgivare att ta emot vården. Arbetet är en del av genomförandet av Framtidsplan för hälso- och sjukvården, beslutad av landstingsfullmäktige.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård