Frågor och svar om Nya Karolinska Solna

Nu är vården i gång i den nya sjukhusbyggnaden vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. I slutet av november flyttade de första patienterna in och fullt fokus låg på patientsäkerheten.

Foto: Gary Fabbri

Patienterna kommer till ett högspecialiserat sjukhus med modern utrustning, miljövänliga material och enkelrum med egen dusch och toalett, vilket stärker integriteten och minskar risken för svåra infektioner. Men byggnaden gör det även möjligt att införa nya arbetssätt där personalen organiserar sig kring patienten.

Beslutet att bygga det nya sjukhuset togs av landstingsfullmäktige för drygt åtta år sedan, den 8 april 2008, och avtalet beslutades av ett enigt landstingsfullmäktige i maj 2010. Här följer några frågor och svar utifrån Stockholms läns landstings perspektiv.

Blir sjukhuset dyrare än vad som först avtalades?

Nya Karolinska Solna kostar 14,5 miljarder kronor att bygga. Byggkostnaden ligger fast, eftersom projektet finansieras genom ett så kallat OPS-avtal (offentlig-privat samverkan) där alla kostnader för byggnationen är fastslagna från början. Det som avtalades för det ursprungliga sjukhuset gäller fortfarande och har hittills hållits.

Sedan avtalet skrevs har landstingsfullmäktige beslutat att sjukhuset ska ha ett eget tillagningskök i stället för ett mottagningskök samt en påbyggnad med ytterligare 79 vårdplatser. Detta, och andra tilläggsavtal, betyder att sjukhuset kostar mer, ca 1,7 miljarder kronor (2017 års budget). Det är inte samma sak som att det ursprungligen beslutade sjukhuset har blivit dyrare, vilket ibland missförstås.

Tillkommer gör också medicinteknisk utrustning och informationsteknik, exempelvis röntgen, operationsutrustning och sjukhusets IT-system liksom lös inredning som möbler. Den här sortens utrustning behöver upphandlas så sent som möjligt för att säkra senast möjliga teknologi till bästa möjliga pris. Därför valde man att inte ta med det här beloppet i det ursprungliga avtalet. Totalt beräknas kostnaderna för den här utrustningen till Nya Karolinska Solna att bli 4,3 miljarder kronor.

Utöver det nya sjukhuset har landstinget beslutat att rusta upp och bygga om fastigheter som hör till nuvarande Karolinska i Solna. Det handlar till exempel om ombyggnader av labbkvarteret, thoraxkvarteret och Astrid Lindgrens barnsjukhus. Detta innebär inte att avtalet för NKS som landstingsfullmäktige beslutade om 2010 blir dyrare. Dessa bygginvesteringar på området samt förberedande kostnader, evakuering med mera ligger på 2,3 miljarder kronor (2017 års budget).

OPS-avtalet sträcker sig ända fram till år 2040 och innefattar inte bara byggkostnad utan också finansiering, service/drift, underhåll med mera. Förutsättningarna för servicetjänster och underhåll är oförändrade sedan landstingsfullmäktige godkände OPS-avtalet i juni 2010. Det betyder att landstinget enligt OPS-avtalet kommer att betala 52,2 miljarder kronor, inklusive byggkostnaden på 14,5 miljarder kronor, fram till år 2040. Med den tillkommande medicintekniska utrustningen, tilläggsbeställningar och övriga bygginvesteringar blir totalsumman fram till 2040 cirka 61 miljarder kronor.

Summering av kostnader för Nya Karolinska Solna:

  • OPS-avtalet: 14,5 miljarder kronor
  • Tilläggsavtal: 1,7 miljarder kronor
  • Övriga bygginvesteringar som inte ingår i OPS-avtalet: 2,3 miljarder kronor
  • Totalt för att bygga Nya Karolinska: 18,5 miljarder kronor
  • Tillkommer medicinteknik och annan teknisk utrustning: 4,3 miljarder kronor

Totala kostnader för att bygga och utrusta: 22,8 miljarder kronor

Totala kostnader för att bygga, utrusta och underhålla sjukhuset till 2040: omkring 61 miljarder kronor.

Läs mer om avtal, tidplan och kostnader för Nya Karolinska Solna

Blir sjukhuset försenat?

Innan avtalet skrevs fanns diskussioner om olika tidpunkter, men den slutliga tidsplanen sattes i avtalet från 2010 – och den hålls. Om något i byggnationen skulle bli försenat minskas det vederlag som landstinget ska betala till SHP, projektbolaget som ägs av Skanska och Innisfree. Fasta kostnader till en fast tidsram är en del av OPS-avtalet.

Eftersom det nya sjukhuset efter ett beslut om påbyggnad får ytterligare 79 vårdplatser kommer vissa verksamheter att vara kvar i sina nuvarande lokaler i gamla Karolinska Solna under något längre tid. Men det beror alltså på utbyggnaden och inte på att ursprungsplanerna har försenats.

Nya Karolinska Solna är en mycket stor investering - vad får patienter och invånare för pengarna?

Nya Karolinska Solna blir ett av Europas mest moderna och hållbara sjukhus. Sjukhuset finns för att kunna ge den mest avancerade vården när vi blir svårt sjuka, nu och i framtiden. Den här inriktningen med högspecialiserade universitetssjukhus finns redan i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors liksom på många andra håll i Europa.

Den som kliver in i byggnaden möts av ett ljust och luftigt sjukhus med modern teknik och en genomtänkt design och arkitektur. Patienterna får enkelrum med egen dusch och toalett, i duschrummet finns också en spoldesinfektor vilket innebär att exempelvis bäcken som tidigare burits ut i korridoren nu kan rengöras inne på rummet. Personalen har separata handfat. Allt för att öka patienternas säkerhet genom minskad smittspridning.

Den som är patient på NKS kommer att kunna ha en anhörig på plats med sig, en extrasäng finns i varje enkelrum.

På Nya Karolinska kommer alla patienters vitala parametrar som puls, blodtryck, syrgasmättnad, andningsfrekvens och medvetandegrad att följas kontinuerligt och rapporteras till en sjukhusgemensam databas. Genom att se vilka inneliggande patienter som är på väg att försämras kan onödiga intensivvårdsperioder undvikas.

Sjukhuset utrustas med 36 toppmoderna operationssalar och åtta strålbehandlingsrum.

Sjukhuset är det första som uppnår certifieringen Miljöbyggnad Guld, som innebär ett hållbarhetsarbete från energiåtgång och innemiljö till materialval och ventilation.

Sjukhuset är byggt för att hålla i 100 år med hög kvalitet i materialvalen och för att kunna vara flexibelt och förändras i takt med den medicinska utvecklingen. Till exempel kan ny framtida utrustning lyftas in genom perspektivfönster i änden på korridorerna.

Sjukhuset har också en genomtänkt och mycket stor satsning på konstnärlig gestaltning.

Hur många vårdplatser kommer Nya Karolinska Solna att ha?

Sjukhuset kommer att ha 550 vårdplatser i huvudbyggnaden, 79 vårdplatser i behandlingsbyggnaden samt 100 dagvårdsplatser. Därutöver tillkommer 86 vårdplatser i de ombyggda thoraxkvarteren. Sjukhuset blir något mindre men mer högspecialiserat än dagens Karolinska Universitetssjukhus i Solna. Inom ramen för Framtidsplan för hälso- och sjukvården byggs hundratals nya vårdplatser på våra akutsjukhus och mindre sjukhus och nya närakuter inrättas för att möta det framtida vårdbehovet.

Varför satsas så mycket på ett enda sjukhus?

NKS är en stor investering men det satsas mer på sjukvården utanför Nya Karolinska Solna. Stockholms län är en av Europas snabbast växande regioner, och befolkningen har de senaste åren ökat kraftigt. Därför har beslut tagits om stora investeringar i både sjukvård och kollektivtrafik för framtiden. Utöver Nya Karolinska Solna får även de andra akutsjukhusen nya eller ombyggda akutmottagningar och vårdavdelningar, nya närakuter inrättas och även de mindre sjukhusen rustas upp. Investeringarna är stora, och besluten har tagits för att säkerställa stockholmarnas behov av en trygg och säker vård. NKS är en central del i en omfattande utveckling av länets hälso- och sjukvårdssystem, med målet att ge säker vård i rätt tid till rätt patient på rätt ställe till rätt kostnad.

Till sist, kunde man ha rustat upp gamla Karolinska Solna i stället för att bygga ett helt nytt sjukhus?

Karolinska sjukhuset invigdes 1940. I dag, nästan 80 år senare, är sjukhuset omodernt och dessutom utspritt på ett 40-tal byggnader inom ett stort område som motsvarar Gamla Stan. Locum, som förvaltar landstingets byggnader, gjorde en noggrann utredning där man jämförde kostnaderna för att renovera med att bygga nytt. Svaret blev att det bästa alternativet var att bygga ett helt nytt sjukhus. En renovering hade tagit omkring 15 år att genomföra, med allt vad det skulle innebära av tillfälliga lösningar och att flytta runt patienter.

Nya patientcentrerade arbetssätt kräver också ett sammanhållet sjukhus med färre byggnader. Därför föreslogs istället ett helt nytt sjukhus. Detta förbereddes under nästan tio år fram till september 2010 då första spadtaget togs för det nya sjukhuset.

Nya Karolinska Solna är ett universitetssjukhus där det kommer att bedrivas både grundforskning och klinisk forskning. Sjukhuset ligger fysiskt nära Karolinska Institutet med all dess avancerade forskning. Tillsammans kommer Nya Karolinska Solna och KI utgöra en viktig del i utvecklingen av ett Life-Science-kluster i området.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård