Trettonde rapporten om sommarvården

Vårdplatserna fortsätter att öka igen efter sommaren. Denna vecka har den geriatriska vården för de äldre öppnat 80 platser till. Det är bra för äldre som från början har behov av geriatrisk vård eller är färdigbehandlade på akutsjukhus och sedan behöver tas om hand av vårdgivare som är särskilt inriktade på äldre personers behov.

- När vi kan hjälpas åt och ge våra patienter vård på rätt plats från början så vinner alla på det. Det gäller året om men är särskilt viktigt på sommaren när vårdplatserna särskilt inom akutsjukvården är färre än vanligt, säger Anna Nergårdh, chefläkare på Stockholms läns landsting.

Tillgången till geriatrisk vård har varit god under sommaren och med de 80 återöppnade platserna har den geriatriska vården nu 930 öppna platser vilket är 50 fler än samma vecka förra året. Något som är värdefullt när nu fler planerade operationer åter utförs efter sommaren, eftersom man kan behöva vård efteråt inom geriatriken. Att stockholmarna återgått till vardagen efter sin ledighet märks på länets husläkarmottagningar som hade över 4000 fler besök än veckan före, 51 700 besök. Däremot är besöken på närakuterna något färre än veckan före.

- Jag vill påminna stockholmarna om våra närakuter som är en snabb väg till vård och behandling för den som plötsligt blir sjuk. Nu närmar sig hösten, många träffas igen på arbetsplatser och i skolor och för de som får lättare höst-infektioner som kräver snabb bedömning är närakuten eller husläkarmottagningen den allra bästa vägen, säger Anna Nergårdh

På akutsjukhusen har vårdplatser fortsatt att öppna igen efter sommaren och fler är på väg under kommande vecka när alltfler medarbetare är tillbaka efter ledighet. Eftersom veckorna kring skolstart alltid brukar vara särskilt intensiva har flera vårdgivare anpassat sin sommarplanering efter det. Det gör att läget den här veckan rapporteras vara stabilt inom akutsjukvården även om det vissa dygn  kan vara extra tufft. Norrtälje sjukhus och S:t Görans sjukhus berättar om ett förhållandevis bra vårdplatsläge medan Södersjukhuset och Södertälje sjukhus har haft ett högre tryck, särskilt i början av veckan. Karolinska Universitetsjukhuset har just till följd av förväntat ökat söktryck vecka 33 öppnat extra vårdplatser på nivån mellan vanlig avdelning och intensivvård och det har haft god effekt. I dagarna har också Karolinska Universitetssjukhuset öppnat sin nya dagavdelning för barn som vårdas för en cancersjukdom. Genom den kan barnen tillsammans med sina föräldrar få vård direkt om de behöver istället för att tas emot via akutmottagningen.

Samarbete i förlossningsvården

Förlossningsvården fortsätter sitt täta samarbete mellan länets sex kliniker. Även denna vecka fick över nio av tio föda på den enhet de planerat medan övriga togs emot på någon av länets andra kliniker. Vid två tillfällen tog förlossningsvården hjälp av ett närliggande län.

Barnmorskorna inom mödravården fortsätter även nu att informera de blivande föräldrarna om vikten av att välja bland de kliniker som har beräknas ha plats den vecka då barnet väntas. Det minskar behovet av att byta till en annan klinik när det är dags att föda, och ger klinikerna bättre förutsättningar att ta hand om den som behöver vård innan sin förlossning. Enligt rutinerna är det den klinik som den blivande föräldern valt i första hand som också tar emot om det behövs vård innan själva förlossningen.

Samverkan om trafiken förbi Södertälje

Trafikverket meddelar nu att motorvägsbron i Södertälje, som varit avstängd för trafik söderut på grund av en lastbilsolycka, kommer att öppnas igen på måndag. Stockholms läns landsting, som deltagit i arbetet tillsammans med andra myndigheter, har bland annat ökat ambulansresurserna i området. Hittills har de åtgärder som gjorts räckt till och de finns kvar så länge bedömningen är att det behövs.

Sammanfattning av sommarens vård

Vården är fortfarande inne i sommarperioden men på väg att återgå till ordinarie verksamhet, och nästa veckas veckorapport blir den sista för denna sommar. Under september månad görs en sammanställning av vårdgivarnas rapporter om läget under sommaren. Den kompletterar den löpande uppföljning som sker av alla landstingets verksamheter och som redovisas i sedvanlig ordning även för sommarmånaderna.

Sommaren vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ska ge trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. I en kommunikationssatsning på bussar, pendeltåg, tunnelbana och i digitala kanaler berättar landstinget om snabbaste vägen till rätt vård via 1177 Vårdguiden. Fler invånare använder e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden, även under sommaren, som ett stöd i kontakten med vården – det kan gälla tidbokningar, rådgivning, förnyande av recept eller hjälpmedel med mera.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna har öppet hela sommaren. Det är här de flesta besöken görs under sommaren. På sommaren besöker i snitt mellan 50 000 och 70 000 invånare husläkarmottagningarna varje vecka. Den senaste veckan tog de emot 51 762 besök. På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se finns kontaktuppgifter för tidbokning; många har också akuttider för de som behöver en snabb bedömning av läkare.

Närakuter

Det finns 17 närakuter, fyra av dem med tillgång till röntgen. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja behandling. Närakuterna i länet har kapacitet för att ta emot fler invånare när det gäller skador och akuta besvär som inte är livshotande.

Geriatrisk vård

Den geriatriska vården har fler vårdplatser öppna den här sommaren jämfört med tidigare år. Det är viktigt för att de äldre ska få god vård ofta direkt inom den geriatriska vården och ibland efter ett vårdtillfälle vid något av akutsjukhusen. De extra platser som finns inom ett antal eftervårdsenheter används också som en aktiv del i vårdkedjan.

Akutsjukhus

Akutsjukhusen har under sommaren fokuserat på den akuta vården och vård som av medicinska skäl inte kan vänta i enlighet med planen för sommarvården. Nu börjar flera vårdgivare återuppta planerade operationer och åter öppna allt fler av sina vårdplatser. Besöken på akutmottagningarna är fortfarande många och flera av de patienter som sökt sig dit hade fått snabbare vård och behandling vid närakuter eller husläkarmottagningar. Därför fortsätter arbetet med att via olika kanaler informera om vart man bäst vänder sig i stockholmssjukvården.

Förlossningsvård

560 förlossningar skedde i länet senaste veckan. Cirka 90 procent av förlossningarna skedde vid den förlossningsklinik som var föräldrarnas förstahandsval. I 2 fall tog förlossningsklinikerna hjälp av andra län. Samarbetet mellan länets förlossningskliniker är tätt. Statistiken från de två första sommarmånaderna visar att ca 5000 barn föddes i länet under juni och juli och över nio av tio födde på den klinik de planerat. I juni och juli tog förlossningsvården vid 28 tillfällen hjälp av andra län, som till exempel Eskilstuna, Nyköping eller Västerås.

Ambulanssjukvård

Nya fordon stärker ambulanssjukvården i sommar. För att akutambulanserna som behöver minska sin tid något ska få fokusera på de akuta uppdragen finns ytterligare fordon som hjälper till med planerade uppdrag. Sjuktransporterna för redan läkarbedömda patienter är i år fem istället för fyra, dessutom finns en ny kuvösambulans och en ny utomlänsambulans. Som vanligt finns också under sommaren en extra helikopter. För att stärka vården på grund av trafiksituationen kring Södertälje har ambulansresurserna utökats där.

Psykiatrisk vård

Inom den psykiatriska vården är de flesta verksamheter öppna som vanligt. Några avdelningar slår ihop sina verksamheter, t.ex. ett par avdelningar inom beroendevården. Genom det samlar de sin kapacitet på ett ställe och kan ta emot de patienter som behöver deras vård under sommaren. Inom barn- och ungdomspsykiatrin slås ett par avdelningar ihop till en sommaravdelning och de har också beredskap att utöka sina platser om det behövs. Maria Ungdom har öppet hela sommaren för både akut och heldygnsvård. En viktig resurs är de psykiatriska mobila akutteamen som gör hembesök hos patienter med sjuksköterskor eller läkare. Den psykiatriska akutbilen som är bemannad med sjuksköterskor åker till patienter som har akuta psykiatriska behov.

Avancerad sjukvård i hemmet

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASIH) har fortsatt att öka ytterligare sedan förra året. Att möta önskemålen från den växande grupp svårt sjuka som önskar vård i sitt hem blir ett allt viktigare komplement till vården på akutsjukhus, där mer av den tekniskt avancerade vården ges. Under sommaren riskerar väntetiden för inskrivning bli längre än önskvärt, något som samtliga vårdgivare inom ASIH uppmärksammats på att arbeta aktivt med.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård