Tolfte rapporten om sommarvården

Antalet vårdplatser börjar sakta öka efter sommaren men samtidigt fortsätter också besöken till akutmottagningar och närakuter att öka. Det betyder fortsatt intensivt läge i vården.

- Den här tiden på året är alltid speciell. Under nästa vecka återgår många till vardagen, skolorna börjar och för många är semestern över. Samtidigt är våra vårdverksamheter ännu inte fullt igång efter sommarperioden och det kan göra att väntetider på till exempel akutmottagningarna kan bli långa. Det är viktigt att veta är att vårdpersonalen alltid prioriterar de svårast sjuka, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Chefläkarna för akutsjukhusen rapporterar att tillgången på intensivvårdsplatser har varit tillfredsställande den senaste veckan. Karolinska Universitetsjukhuset har genomfört en ny organisation av intensivvården där den totala intensivvårdskapaciteten kan användas mer effektivt. Trycket på sjukhusens akutmottagningar är fortsatt högt, och flera akutsjukhus bedömer att det periodvis varit patienter som fått vistas längre än önskat på akutmottagningarna på grund av ansträngt vårdplatsläge. Danderyds sjukhus har haft det särskilt intensivt och öppnar en avdelning till helgen, något tidigare än planerat, för att kunna ta emot fler patienter. Samarbetet med den geriatriska vården för de äldre har fungerat väl rapporteras från båda håll, och även samverkan med kommunala verksamheter lyfts fram. Hur samverkan ytterligare kan utvecklas kommer att vara en viktig del i uppföljningen av sommaren och det fortsatta arbetet under hösten. Från närakuterna rapporteras om allt fler besökare, över 5000 besök förra veckan.

- Vi ser att många som återvänder till stan hittar till våra närakuter där det finns hjälp att få för många olika tillstånd. Genom att ringa 1177 Vårdguiden kan man till och med få hjälp att boka tid på en närakut och kunna vänta hemma istället för i ett väntrum. Man ska heller inte glömma bort att under sommaren som under resten av året får de allra flesta stockholmare den vård de behöver vid någon av våra 200 husläkarmottagningar, säger Anna Nergårdh.

Samarbete i förlossningsvården

Från förlossningsvården rapporterar verksamheterna att det täta samarbetet mellan dem går bra. Det goda samarbetet med mödravården är också betydelsefullt. Det är periodvis ansträngt precis som väntat och vissa dagar och dygn är det högre tryck medan det andra dagar kan vara något lugnare. Omkring 94 procent fick i veckan föda på den klinik som de planerat att föda på och i tre fall tog länet hjälp av andra län under veckan. Statistiken från de två första sommarmånaderna visar att ca 5000 barn föddes i länet under juni och juli och över nio av tio födde på den klinik de planerat. Övriga födde på en annan klinik i länet och i juni och juli tog förlossningsvården vid 28 tillfällen hjälp av andra län, som till exempel Eskilstuna, Nyköping eller Västerås.

- Det pågår ett intensivt arbete på våra förlossningskliniker med att ta hand om alla blivande föräldrar. Vi ser att samplaneringen i förväg har varit viktig inför den här sommaren när BB Sophia avslutade sitt avtal och vi fördelade förlossningsvården på sex kliniker istället för sju, säger Anna Nergårdh

Stockholms läns landsting deltar i samverkan om trafiken förbi Södertälje

Motorvägsbron i Södertälje är avstängd för trafik söderut på grund av en lastbilsolycka under midsommarhelgen. Trafikverket leder arbetet där olika samhällsaktörer förbereder sig inför en eventuell påfrestning i och kring Södertälje när trafiken ökar under nästa vecka. Stockholms läns landsting deltar i arbetet tillsammans inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen. För Stockholms läns landstings del handlar det om förberedelser både inom kollektivtrafiken och hälso- och sjukvården. För vårdens del kan det till exempel handla om att anpassa placeringen av ambulanser, med fler ambulanser närmare Södertälje. Det kan också handla om att se till att viktiga transporter som vården behöver kan ta sig fram, genom att göra det möjligt för dem att bli prioriterade om det behövs. Dessa förberedelser görs i samarbete med berörda vårdgivare.

Sommaren vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ska ge trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. I en kommunikationssatsning på bussar, pendeltåg, tunnelbana och i digitala kanaler berättar landstinget om snabbaste vägen till rätt vård via 1177 Vårdguiden. Fler invånare använder e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden, även under sommaren, som ett stöd i kontakten med vården – det kan gälla tidbokningar, rådgivning, förnyande av recept eller hjälpmedel med mera.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna har öppet hela sommaren. Det är här de flesta besöken görs under sommaren. På sommaren besöker i snitt mellan 50 000 och 70 000 invånare husläkarmottagningarna varje vecka. På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se finns kontaktuppgifter för tidbokning; många har också akuttider för de som behöver en snabb bedömning av läkare.

Närakuter

Det finns 17 närakuter, fyra av dem med tillgång till röntgen. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja behandling. Närakuterna i länet har kapacitet för att ta emot fler invånare när det gäller skador och akuta besvär som inte är livshotande.

Geriatrisk vård

Den geriatriska vården har fler vårdplatser öppna den här sommaren jämfört med tidigare år. Det är viktigt för att de äldre ska få god vård ofta direkt inom den geriatriska vården och ibland efter ett vårdtillfälle vid något av akutsjukhusen. De extra platser som finns inom ett antal eftervårdsenheter används också som en aktiv del i vårdkedjan.

Akutsjukhus

Akutsjukhusen fokuserar under sommaren på den akuta vården och vård som av medicinska skäl inte kan vänta. Det är i stort i enlighet med planen för sommarvården. Flera av de patienter som sökt sig till akutmottagningarna hade fått snabbare vård och behandling vid närakuter eller husläkarmottagningar, varför arbetet med att via olika kanaler informera om vart man bäst vänder sig i stockholmssjukvården fortsätter med hög intensitet.

Förlossningsvård

571 förlossningar skedde i länet senaste veckan. Cirka 94 procent av förlossningarna skedde vid den förlossningsklinik som var föräldrarnas förstahandsval. I tre fall tog förlossningsklinikerna hjälp av andra län.

Ambulanssjukvård

Nya fordon stärker ambulanssjukvården i sommar. För att akutambulanserna som behöver minska sin tid något ska få fokusera på de akuta uppdragen finns ytterligare fordon som hjälper till med planerade uppdrag. Sjuktransporterna för redan läkarbedömda patienter är i år fem istället för fyra, dessutom finns en ny kuvösambulans och en ny utomlänsambulans. Som vanligt finns också under sommaren en extra helikopter.

Psykiatrisk vård

Inom den psykiatriska vården är de flesta verksamheter öppna som vanligt. Några avdelningar slår ihop sina verksamheter, t.ex. ett par avdelningar inom beroendevården. Genom det samlar de sin kapacitet på ett ställe och kan ta emot de patienter som behöver deras vård under sommaren. Inom barn- och ungdomspsykiatrin slås ett par avdelningar ihop till en sommaravdelning och de har också beredskap att utöka sina platser om det behövs. Maria Ungdom har öppet hela sommaren för både akut och heldygnsvård. En viktig resurs är de psykiatriska mobila akutteamen som gör hembesök hos patienter med sjuksköterskor eller läkare. Den psykiatriska akutbilen som är bemannad med sjuksköterskor åker till patienter som har akuta psykiatriska behov.

Avancerad sjukvård i hemmet

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASIH) har fortsatt att öka ytterligare sedan förra året. Att möta önskemålen från den växande grupp svårt sjuka som önskar vård i sitt hem blir ett allt viktigare komplement till vården på akutsjukhus, där mer av den tekniskt avancerade vården ges. Under sommaren riskerar väntetiden för inskrivning bli längre än önskvärt, något som samtliga vårdgivare inom ASIH de senaste veckorna uppmärksammats på att arbeta aktivt med.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård