Fjortonde rapporten om sommarvården

Vårdgivarna beskriver att de kan öppna fler vårdplatser igen och att fler medarbetare kommer tillbaka vilket skapar en bättre situation. Undantaget är ambulanssjukvården där det varit ansträngt senaste veckan.

Rapporterna från ambulanssjukvården visar att läget där är ansträngt. Stora delar av vården är igång för fullt men ambulanssjukvården är ännu inte fullt bemannad efter semestrarna. Behovet av ambulans har också varit större än samma vecka förra året och många evenemang pågår.

- Beskedet som jag har fått är att de som är i behov av ambulanser med den högsta prioriteten får det men att det varit långa väntetider för de som är mindre sjuka men ändå behöver en ambulans och så ska det inte vara, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Landstinget har begärt att vårdgivarna utökar ambulanskapaciteten och tre fler ambulanser än planerat finns i drift men arbete pågår för att ytterligare utöka kapaciteten. En viktig åtgärd just nu är att se till att tiden då ambulansen lämnar patienten vid akutsjukhus eller geriatrisk klinik blir så kort som möjligt.

- Det handlar om att hjälpas åt vårdgivare emellan så att vi gemensamt kan ge patienterna det de behöver. Vi kommer följa detta noga och genomföra fler åtgärder om det behövs, säger Anna Nergårdh.

Akutsjukhusen fortsätter att öppna vårdplatser efter sommaren, över 300 fler än förra veckan. De beskriver att verksamheten fungerar väl enligt plan, att planerad vård som prioriterats ner under sommaren kan återupptas men att trycket som vanligt är högt. Den geriatriska vården fortsätter att öppna platser efter sommaren och har just nu 50 lediga platser. Inom förlossningsvården återvänder allt fler medarbetare efter semestern vilket ger en bättre situation även där. 552 barn föddes i länet under veckan och 95 procent av föräldrarna fick föda på den klinik de valt i första hand. Vid två tillfällen tog förlossningsklinikerna hjälp av ett intilliggande län.

Sammanfattning av sommarens vård

Vården är fortfarande inne i sommarperioden men på väg att återgå till ordinarie verksamhet, och denna veckorapport blir den sista för denna sommar. Under september månad görs en sammanställning av vårdgivarnas rapporter om läget under sommaren. Den kompletterar den löpande uppföljning som sker av alla landstingets verksamheter och som redovisas i sedvanlig ordning även för sommarmånaderna.

Sommaren vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ska ge trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. I en kommunikationssatsning på bussar, pendeltåg, tunnelbana och i digitala kanaler berättar landstinget om snabbaste vägen till rätt vård via 1177 Vårdguiden. Fler invånare använder e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden, även under sommaren, som ett stöd i kontakten med vården – det kan gälla tidbokningar, rådgivning, förnyande av recept eller hjälpmedel med mera.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna har öppet hela sommaren. Det är här de flesta besöken görs under sommaren. På sommaren besöker i snitt mellan 50 000 och 70 000 invånare husläkarmottagningarna varje vecka. Den senaste veckan tog de emot nära 60 000 besök. På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se finns kontaktuppgifter för tidbokning; många har också akuttider för de som behöver en snabb bedömning av läkare.

Närakuter

Det finns 17 närakuter, fyra av dem med tillgång till röntgen. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja behandling. Närakuterna i länet har kapacitet för att ta emot fler invånare när det gäller skador och akuta besvär som inte är livshotande.

Geriatrisk vård

Den geriatriska vården har fler vårdplatser öppna den här sommaren jämfört med tidigare år. Det är viktigt för att de äldre ska få god vård ofta direkt inom den geriatriska vården och ibland efter ett vårdtillfälle vid något av akutsjukhusen. De extra platser som finns inom ett antal eftervårdsenheter används också som en aktiv del i vårdkedjan.

Akutsjukhus

Akutsjukhusen har under sommaren fokuserat på den akuta vården och vård som av medicinska skäl inte kan vänta i enlighet med planen för sommarvården. Nu börjar flera vårdgivare återuppta planerade operationer och åter öppna allt fler av sina vårdplatser, över 300 fler platser jämfört med förra veckan. Besöken på akutmottagningarna är fortfarande många och flera av de patienter som sökt sig dit hade fått snabbare vård och behandling vid närakuter eller husläkarmottagningar. Därför fortsätter arbetet med att via olika kanaler informera om vart man bäst vänder sig i stockholmssjukvården.

Förlossningsvård

552 förlossningar skedde i länet senaste veckan. Cirka 95 procent av förlossningarna skedde vid den förlossningsklinik som var föräldrarnas förstahandsval. I 2 fall tog förlossningsklinikerna hjälp av andra län. Samarbetet mellan länets förlossningskliniker är tätt. Statistiken från de två första sommarmånaderna visar att ca 5000 barn föddes i länet under juni och juli och över nio av tio födde på den klinik de planerat. I juni och juli tog förlossningsvården vid 28 tillfällen hjälp av andra län, som till exempel Eskilstuna, Nyköping eller Västerås.

Ambulanssjukvård

Nya fordon stärker ambulanssjukvården i sommar. För att akutambulanserna som behöver minska sin tid något ska få fokusera på de akuta uppdragen finns ytterligare fordon som hjälper till med planerade uppdrag. Sjuktransporterna för redan läkarbedömda patienter är i år fem istället för fyra, dessutom finns en ny kuvösambulans och en ny utomlänsambulans. Som vanligt finns också under sommaren en extra helikopter. Under den senaste veckan har läget varit mycket ansträngt i ambulanssjukvården. Därför har landstinget begärt in fler ambulanser än vad som var planerat sedan tidigare och följer läget noga. En viktig åtgärd just nu är att se till att tiden då ambulansen lämnar patienten vid akutsjukhus eller geriatrisk klinik blir så kort som möjligt.

Psykiatrisk vård

Inom den psykiatriska vården är de flesta verksamheter öppna som vanligt. Några avdelningar slår ihop sina verksamheter, t.ex. ett par avdelningar inom beroendevården. Genom det samlar de sin kapacitet på ett ställe och kan ta emot de patienter som behöver deras vård under sommaren. Inom barn- och ungdomspsykiatrin slås ett par avdelningar ihop till en sommaravdelning och de har också beredskap att utöka sina platser om det behövs. Maria Ungdom har öppet hela sommaren för både akut och heldygnsvård. En viktig resurs är de psykiatriska mobila akutteamen som gör hembesök hos patienter med sjuksköterskor eller läkare. Den psykiatriska akutbilen som är bemannad med sjuksköterskor åker till patienter som har akuta psykiatriska behov.

Avancerad sjukvård i hemmet

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASIH) har fortsatt att öka ytterligare sedan förra året. Att möta önskemålen från den växande grupp svårt sjuka som önskar vård i sitt hem blir ett allt viktigare komplement till vården på akutsjukhus, där mer av den tekniskt avancerade vården ges. Under sommaren riskerar väntetiden för inskrivning bli längre än önskvärt, något som samtliga vårdgivare inom ASIH uppmärksammats på att arbeta aktivt med.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård