Tionde rapporten om sommarvården

Söndagar och måndagar är det extra många som söker sig till länets akutmottagningar, så också den senaste veckan. Läget i vården fortsätter att vara stabilt även om det på vissa enheter periodvis är mycket ansträngt.

Förra veckans läge håller i sig i stort, även om det varit ansträngt på många håll särskilt inom akutsjukvården. Den geriatriska vården för äldre har fler platser öppna än förra året vilket är särskilt viktigt under veckor när det är mer ansträngt på akutsjukhusen. Dessutom fortsätter vårdgivarna arbeta aktivt med samverkan för att verkligen använda alla vårdplatser i länet för de patienter som behöver dem.

– Även i sommar har 1177 Vårdguiden varit en bra första kontakt med vården och tog emot sjuttiofemtusen samtal i juni. Fler stockholmare än tidigare har också loggat in på e-tjänsterna via 1177.se och bland annat bokat tid hos husläkare, fått rådgivning eller förnyat recept, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Södersjukhuset har i början av veckan haft många patienter på sin akutmottagning som behöver kirurgisk vård och samarbetar tätare med andra sjukhus om just de patienterna. Danderyds sjukhus har ett utmanande läge med färre öppna platser den här veckan än förra året, och arbetar hela tiden aktivt med att säkerställa ett tillräckligt antal vårdplatser efter behovet. Karolinska Universitetsjukhuset arbetar fortsatt med extra åtgärder för att säkra öppethållande enligt tidigare plan och rapporterar att arbetet genom samverkan inom sjukhuset gett effekt. Karolinska Universitetsjukhuset genomför sina akuta operationer och planerad vård som inte kan vänta enligt plan. Capio S:t Görans sjukhus har haft 15 procent fler besök på akutmottagningen jämfört med samma vecka förra året men har klarat det med hjälp av extra operationslag och nära samverkan med geriatriska enheter. Även Norrtälje sjukhus har haft många besökare på akutmottagningen, men har i nuläget lediga vårdplatser och har vid något tillfälle kunnat använda dessa för patienter från andra sjukhus. Södertälje sjukhus har efter tidigare högt tryck på akuten i början av veckan nu fått ett lugnare läge.

Förlossningsvården rapporterar ett högt tryck och förlossningarna denna vecka var något fler än veckan före. Samtidigt är samarbetet tätt mellan klinikerna, som hela tiden står i kontakt med varandra för att kunna lotsa blivande föräldrar till en enhet i länet som har plats om det skulle behövas. 91 procent av de blivande föräldrarna fick förra veckan föda på den enhet de valt i första hand.

– Vi har sex kliniker i länet som hjälps åt för att ta hand om våra blivande föräldrar. De allra flesta föder på den klinik de valt, men vissa timmar och dygn händer det att det är fullt hos någon enhet och då är det nära samarbetet väldigt viktigt så att föräldrarna får hjälp till en klinik som har ledig kapacitet just då, säger Anna Nergårdh.

Sommaren vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ska ge trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. I en kommunikationssatsning på bussar, pendeltåg, tunnelbana och i digitala kanaler berättar landstinget om snabbaste vägen till rätt vård via 1177 Vårdguiden. Fler invånare använder e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden, även under sommaren, som ett stöd i kontakten med vården – det kan gälla tidbokningar, rådgivning, förnyande av recept eller hjälpmedel med mera.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna har öppet hela sommaren. Det är här de flesta besöken görs under sommaren. På sommaren besöker i snitt mellan 50 000 och 70 000 invånare husläkarmottagningarna varje vecka. På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se finns kontaktuppgifter för tidbokning; många har också akuttider för de som behöver en snabb bedömning av läkare.

Närakuter

Det finns 17 närakuter, fyra av dem med tillgång till röntgen. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja behandling. Närakuterna i länet har kapacitet för att ta emot fler invånare när det gäller skador och akuta besvär som inte är livshotande.

Geriatrisk vård

Den geriatriska vården har fler vårdplatser öppna den här sommaren jämfört med tidigare år. Det är viktigt för att de äldre ska få god vård ofta direkt inom den geriatriska vården och ibland efter ett vårdtillfälle vid något av akutsjukhusen. De extra platser som finns inom ett antal eftervårdsenheter används också som en aktiv del i vårdkedjan. Statistiken från senaste veckan visar att det finns ett antal lediga platser inom den geriatriska vården, och samtidigt rapporteras om ett fortsatt gott samarbete med kommunala verksamheter.

Akutsjukhus

Akutsjukhusen fokuserar under sommaren på den akuta vården och vård som av medicinska skäl inte kan vänta. Det är i stort i enlighet med planen för sommarvården. Flera av de patienter som sökt sig till akutmottagningarna hade fått snabbare vård och behandling vid närakuter eller husläkarmottagningar, varför arbetet med att via olika kanaler informera om vart man bäst vänder sig i stockholmssjukvården fortsätter med hög intensitet.

Förlossningsvård

609 förlossningar skedde i länet senaste veckan. Cirka 91 procent av förlossningarna skedde vid den förlossningsklinik som var föräldrarnas förstahandsval. I fem fall tog förlossningsklinikerna hjälp av andra län.

Ambulanssjukvård

Nya fordon stärker ambulanssjukvården i sommar. För att akutambulanserna som behöver minska sin tid något ska få fokusera på de akuta uppdragen finns ytterligare fordon som hjälper till med planerade uppdrag. Sjuktransporterna för redan läkarbedömda patienter är i år fem istället för fyra, dessutom finns en ny kuvösambulans och en ny utomlänsambulans. Som vanligt finns också under sommaren en extra helikopter.

Psykiatrisk vård

Inom den psykiatriska vården är de flesta verksamheter öppna som vanligt. Några avdelningar slår ihop sina verksamheter, t.ex. ett par avdelningar inom beroendevården. Genom det samlar de sin kapacitet på ett ställe och kan ta emot de patienter som behöver deras vård under sommaren. Inom barn- och ungdomspsykiatrin slås ett par avdelningar ihop till en sommaravdelning och de har också beredskap att utöka sina platser om det behövs. Maria Ungdom har öppet hela sommaren för både akut och heldygnsvård. En viktig resurs är de psykiatriska mobila akutteamen som gör hembesök hos patienter med sjuksköterskor eller läkare. Den psykiatriska akutbilen som är bemannad med sjuksköterskor åker till patienter som har akuta psykiatriska behov. Länsakuten och beroendevården har haft ett högt tryck även denna vecka.

Avancerad sjukvård i hemmet

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASIH) har fortsatt att öka ytterligare sedan förra året. Att möta önskemålen från den växande grupp svårt sjuka som önskar vård i sitt hem blir ett allt viktigare komplement till vården på akutsjukhus, där mer av den tekniskt avancerade vården ges. Under sommaren riskerar väntetiden för inskrivning bli längre än önskvärt, något som samtliga vårdgivare inom ASIH de senaste veckorna uppmärksammats på att arbeta aktivt med.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård