Ingen förlängning av Vidarklinikens rehab-avtal

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer inte att förlänga Vidarklinikens avtal som omfattar rehabilitering och behandling med integrativmedicinska inslag. Förvaltningens bedömning är att det finns gott om andra vårdgivare som kan ta hand om patientgruppen och att det därför inte behövs någon ny upphandling.

Stockholms läns landsting har idag tre avtal med Vidarkliniken. Dessa omfattar husläkarverksamhet, planerad onkologisk rehabilitering samt rehabilitering och behandling med integrativmedicinska inslag. Det sistnämnda avtalet skrevs 2011 och har i olika omgångar förlängts till och med den sista mars 2017.

- Vårdutbudet i länet har ökat markant de senaste åren när det gäller rehabilitering av de patientgrupper som idag behandlas på Vidarkliniken enligt deras rehab-avtal. Det finns alltså gott om vårdgivare som kan erbjuda de här patienterna god vård. Därför anser vi inte att det är nödvändigt att ytterligare förlänga avtalet för att sen genomföra en ny upphandling, säger Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landsting.

Målgrupper inom Vidarklinikens rehab-avtal är patienter över 18 år som behöver rehabilitering och behandling inom områdena cancersjukdomar och andra svåra sjukdomar, specialiserad palliativ vård, smärttillstånd och stressrelaterade tillstånd.

Enligt avtalet, som förra året var värt 27 miljoner, ska Vidarkliniken erbjuda alternativa rehabiliterings- och behandlingsmetoder med antroposofisk inriktning för de patienter som så önskar, men grunden i vården ska ske enligt traditionell skolmedicin och baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Nyligen genomförde hälso- och sjukvårdsförvaltningen en fördjupad uppföljning av Vidarklinikens rehab-avtal. I uppföljningen konstaterades bland annat brister i journalföring och att det därför är svårt att entydigt hävda att skolmedicin utgör grunden för rehabiliteringen. Uppföljningen har varit en del av underlaget för beslutet att inte förlänga Vidarklinikens avtal.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård