Fler patienter får enkelrum vid psykiatrin i Huddinge

Psykiatrin vid Huddinge sjukhus byggs ut. Fler patienter får enkelrum vilket stärker integriteten. Ombyggnaden ger också förutsättningar för nya arbetssätt med patienten i centrum, vilket är en viktig del i Framtidsplanen för hälso- och sjukvården.

Totalt satsar Stockholms läns landsting 164 miljoner kronor för ombyggnad och utrustning vid allmänpsykiatrins befintliga lokaler på Huddinge sjukhusområde. Av dessa går 140 miljoner till ombyggnaden och 24 miljoner till informationsteknik och inredning.

Etappvis inflyttning

Genomförandet sker etappvis med inflyttning i de fyra först färdigbyggda avdelningarna under slutet av 2017. Lokalerna planeras att vara helt färdigställda till 2019.

Mer vård och ökad geografisk jämlikhet

Psykiatrin inom Stockholms läns landsting har idag cirka 850 vårdplatser varav 100 är platser för slutenvård. Behovet av vårdplatser inom psykiatrin år 2030 beräknas uppgå till 1100, enligt Framtidsplanen. Ombyggnaden vid Huddinge sjukhusområde stärker kapaciteten då antalet platser för slutenvård ökar från 100 till 135. Tillskottet bidrar också till en större geografisk jämlikhet med fler vårdplatser i de södra delarna av länet.

Lokaler som sätter patienten i centrum

De ombyggda lokalerna ger förutsättningar för framtida arbetssätt med trygga, säkra och effektiva vård- och arbetsmiljöer. Med en större andel enkelrum kan personalen interagera med patienten och samtidigt respektera patientens integritet. Utformningen möjliggör också en högre grad av specialisering på enskilda vårdavdelningar och integrering mellan slutenvård och eftervård vilket stödjer en kontinuerlig vårdkedja och ser till patientens samlade behov. Konstnärlig gestaltning i lokalerna ska bidra till att skapa estetiskt genomtänkta miljöer med utgångspunkt i individens hälsa och tillfrisknande.

Smart ombyggnad utgår från grundstrukturen

Huddinge sjukhus byggdes mellan 1968 och 1977. Sjukhusets grundstruktur med generella våningsplan för olika typer av verksamheter utgör fyra decennier senare, fortfarande en hållbar struktur. Lösningarna anpassas därför till grundstrukturen och ytor som idag inte används kommer att tas i bruk efter ombyggnaden. Tidigare erfarenheter av att bygga om vårdavdelningar vid sjukhusområdet kan användas och bidra till ett kostnadseffektivt genomförande.

Landstingsstyrelsen fattade den 24 maj beslut om ombyggnaden och ett slutgiltigt genomförandebeslut har nu tagits i landstingsfullmäktige.

Fakta

Psykiatrin vid Huddinge sjukhusområde drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom Stockholms läns landsting. Den största delen av Huddinge sjukhusområde utgörs av Karolinska Universitetssjukhuset, som bildades 2004 genom ett samgående mellan dåvarande Huddinge sjukhus AB (HS) och Karolinska sjukhuset (KS).

Ärendet Genomförandebeslut avseende investeringsobjektet Allmänpsykiatri enkelrum, Huddinge sjukhusområde, LS 2016-0550, behandlades av landstingsfullmäktige den 14-15 juni, 2016.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård