Fjärde rapporten om sommarvården

Nya fordon stärker ambulanssjukvården och inom förlossningsvården har fördelningen av förlossningar blivit mer jämn. Det visar den senaste rapporten om sommarens vård.

Inom ambulanssjukvården har landstinget beslutat om flera åtgärder i sommar för att invånarna ska kunna räkna med snabb hjälp om olyckan är framme samtidigt som medarbetarna ska kunna få sin semester. Bland annat införs fem särskilda fordon för patienttransporter mellan sjukhus, en bil som bara används för barn i behov av kuvös och ett extra fordon som ska vara öronmärkt för utomlänstransporter.

- Vi har tagit tillvara erfarenheterna från förra året så att vi använder resurserna på bästa sätt för våra patienter. Akutambulanserna behöver minska sin tid något men uppdragen renodlas istället och övriga resurser stärks så sammantaget ser vi en viss ökning av drifttimmarna jämfört med förra sommaren, säger Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landsting.

Inför varje sommar planerar landstinget ambulanssjukvården i samverkan med vårdgivarna. Det gäller att fördela resurserna på bästa sätt under semesterperioden för att kunna möta invånarnas behov. Befolkningen ökar t.ex. betydligt i skärgårdskommunerna samtidigt som många länsinvånare reser till andra delar av landet där de kan komma att behöva vård.

Landstinget omfördelar den här sommaren, liksom tidigare somrar, ambulansresurserna. Akutambulanserna får en något minskad drifttid samtidigt som deras uppdrag renodlas så att de ambulanser som är i tjänst i högre utsträckning fokuserar på de akuta uppdragen. För att de ska kunna göra det inför landstinget bl.a. fler sjuktransporter, en extra helikopter, en extra utomlänsambulans och en kuvöstransport.

Starkt samarbete inom förlossningsvården

Inom förlossningsvården är samarbetet tätt. Den senaste veckan har förlossningarna varit mer jämnt fördelade och flera kliniker rapporterar om att det som väntat varit intensivt men att det täta samarbetet klinikerna emellan gör att de kan ta hand om de blivande föräldrarna. Koordinatorer på de olika sjukhusen har kontakt med varandra och hjälps åt att förbereda för de som ska ha planerade kejsarsnitt och till exempel har Södersjukhuset ordnat plats för att kunna ta emot fler snitt. I veckan har landstinget tagit hjälp i 2 fall av närliggande län. Totalt skedde 575 förlossningar i länet, 92 procent fick föda på den enhet de valt i första hand.

- Barnmorskorna i mödravården pratar med våra blivande föräldrar om att välja bland de enheter som har plats den vecka de ska föda. Vi ser att deras arbete verkligen har gett resultat, vi har sex bra enheter att välja på i länet, säger Anna Nergårdh.

Sommaren vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ska ge trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. Före midsommar startar landstingets informationssatsning på bussar, pendeltåg och tunnelbana. Den ska få fler stockholmare att kontakta 1177 Vårdguiden för att få rätt vård snabbare.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna kommer ha öppet hela sommaren. Det är här de flesta besöken kommer göras under sommaren. På sommaren görs mellan 50 000 och 70 000 besök där i veckan. På 1177 Vårdguidens webbplats finns kontaktuppgifter om tidbokning, många har också akuttider för de som behöver en snabb bedömning av läkare.

Närakuter

Det finns 17 närakuter, fyra av dem med tillgång till röntgen. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja behandling.

Geriatrisk vård

Den geriatriska vården för äldre har byggts ut under året. Det kommer sammantaget finnas fler platser öppna där än under förra året. Statistiken från senaste veckan visar på god tillgång till platser.

Akutsjukhus

Fler akutsjukhus börjar nu minska på sin planerade vård och där det behövs fokusera mer på den akuta. Akutsjukhusen rapporterar att de haft ett högt tryck men att arbetet går enligt plan, de har tidigare meddelat att de kommer ha ungefär lika många vårdplatser öppna som förra året med viss variation över veckorna.

Ambulanssjukvård

Ambulanssjukvården har gjort en noggrann planering för att säkra tillräcklig kapacitet under sommaren genom en rad åtgärder:

  • En planerad minskning av driftstiden för akutambulanserna under sommarperioden i kombination med en renodling av uppdragen och en utökning av övriga resurser. Minskningen är 3,1 procent jämfört med ordinarie driftstid. Förra året minskades driftstiden med 3,4 procent för samma period.
  • Fem sjuktransportbilar införs under veckorna 23-34. Det är en extra jämfört med förra sommaren. Sjuktransportbilarna ser ut som ambulanser men bemannas istället med en grundutbildad sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare. Deras uppdrag är att flytta redan läkarbedömnda patienter från en vårdgivare till en annan..
  • En särskild bil som är öronmärkt för kuvöstransporter. Det här är nytt för i år. Bilen ska bara användas för barn i kuvös som behöver flyttas från en vårdgivare till en annan.
  • En extra bil för att utföra utomlänstransporter. Också nytt för i år. Antalet utomlänstransporter ökar sommartid och landstinget ser behov av att öronmärka ytterligare en bil för dessa uppdrag.
  • Ökad placering av ambulanser i Norrtälje kommun. Då invånarantalet i kommunen ökar kraftigt under sommaren ser landstinget ett behov av att stärka kapaciteten mot Roslagen.
  • En extra ambulanshelikopter kommer vara i bruk under dag och kvällstid perioden 15 maj – 15 september. Den ordinarie helikoptern är i tjänst dygnet runt.
  • En del ambulanspass kommer att förskjutas mot eftermiddag/kväll då behovet är större.

Psykiatrisk vård

Även inom den psykiatriska vården är bemanningen en utmaning. Verksamheterna samarbetar mellan olika länsdelar för att ändå ge patienterna det de behöver. Från den psykiatriska vården rapporteras att arbetet gått enligt plan.

Avancerad sjukvård i hemmet

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASiH) har fortsatt att öka ytterligare sedan förra året. Att möta önskemålen från den växande grupp svårt sjuka som önskar vård i sitt hem blir ett allt viktigare komplement till vården på akutsjukhus, där mer av den tekniskt avancerade vården ges.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård