Mätningar av överbeläggningar 2016

Varje månad redovisar landstinget resultat för överbeläggningar på sjukhusen i länet. Stockholms län har något färre överbeläggningar än riksgenomsnittet. Som ett led i arbetet med att minska överbeläggningar och för att fler patienter ska vårdas på rätt vårdavdelning rapporterar sjukhusen dagliga resultat till en nationell databas.

I Stockholms läns landsting deltar somatiska och psykiatriska slutenvårdsavdelningar i mätningen av överbeläggningar.
Det pågår ett kontinuerligt arbete för att minska överbeläggningarna i Stockholms läns landsting. Det är inte enkelt att jämföra landsting och sjukhus med varandra, eftersom varje sjukhus och landsting arbetar utifrån sina förutsättningar, men enhetliga definitioner underlättar det gemensamma arbetet. Mätningen är framförallt ett underlag för sjukhusens förbättringsarbete internt och i samarbetet med andra vårdgivare.

Mätningarna sammanställs av SKL och redovisas med en månads eftersläpning. På den här sidan samlas mätningarna för 2016.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård