Vården under jul och nyår: Sjunde rapporten

Snabb öppning av vårdplatser igen efter helgerna och över 50 000 husläkarbesök senaste veckan, det visar den sista och sammanfattande rapporten.

Nu har akutsjukhusen öppnat vårdplatser igen efter jul, nyår och trettonhelg och stegvis återupptagit den planerade vården. 3 066 platser var öppna den senaste veckan vilket är i nivå med veckorna före julhelgen. Framförallt har Karolinska Universitetssjukhuset öppnat cirka 170 platser sedan förra mätningen. På Södertälje sjukhus har också en ny avdelning öppnats för att öka kapaciteten. Husläkarbesöken ökade också efter veckor med många röda dagar, över 50 000 besök. 26 700 samtal har tagits emot av 1177 Vårdguiden från stockholmare som behövde vägledning i vården eller egenvårdsråd.

- Vi har sammantaget en stor vårdkapacitet i länet och det gäller att alltid ge vård på rätt plats utifrån varje individs behov. Därför är samarbetet mellan vårdgivare som husläkare, sjukvårdsrådgivning på telefon, geriatrisk vård och vård på akutsjukhus av så stor betydelse. Det är något vi fortsätter arbeta med året om, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Intensiva perioder under helgerna

Flera av akutsjukhusen gjorde valet att återöppna fler platser än tidigare mot slutet av helgerna, det visade sig framgångsrikt eftersom behovet av vårdplatser oftast är lite lägre under själva julhelgen. Det behovet speglas också i antal akutbesök, som gick ner i mitten av perioden men upp mot slutet. Trots detta var det ändå periodvis ett högt tryck på akutsjukhusen. I stort sett alla platser inom geriatriken har hållits öppna och jul och nyår fungerade väl men mot slutet av helgerna blev det väntetid till flera geriatriska kliniker. Det berodde på att de geriatriska klinikerna inte fick plats för de färdigbehandlade patienterna i nästa del av vårdkedjan, den kommunala vården, när antalet röda dagar var många i förhållande till vanliga arbetsdagar.

- Helgerna har varit intensiva men tack vare stora insatser från medarbetarna och en gemensam planering som baserar sig på tidigare erfarenheter har arbetet med att ta hand om våra patienter över helgerna fungerat väl. Viljan att samarbeta vårdgivare emellan har också varit stor när den som haft kapacitet att avvara kunnat hjälpa andra. Vi har inte varit så hårt drabbade av vare sig halka eller vinterkräksjuka, vilket också gjort sitt till, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Översiktligt om jul- nyår och trettonhelgen

1177 Vårdguiden

Har som vanligt haft öppet dygnet runt för råd om vård och hälsa på telefonnummer 1177 eller på 1177.se. Under jul, nyår och trettonhelg tog de emot omkring 25 000 samtal i veckan. Via 1177 Vårdguiden kan man också boka tider till någon av de fyra största närakuterna eller få en läkarbedömning i hemmet genom en jourläkarbil.

Husläkarmottagningar

Den allra största delen patienter både med kroniska och övergående sjukdomar tas emot av specialister på någon av länets 200 husläkarmottagningar. De har haft ordinarie öppettider under vardagarna och prioriterat de besök som är mest akuta. Under jul, nyår och trettonhelg (som innehöll flera röda dagar) tog de emot cirka 40 000 besök i veckan, den senaste veckan 51 529 besök.

Närakuter

Det finns fyra större och 13 mindre närakuter i länet. Till de större närakuterna kan sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden hjälpa till att boka tid i förväg och där finns också tillgång till röntgen. Många stockholmare valde att gå dit för att läkarbedömningar som inte kan vänta till nästa vardag, omkring 6 600 besök i veckan gjordes där.

Jourläkarbilar

Jourläkarbilarna har använts allt mer under året men har kapacitet att ta hand om fler patienter än idag. De kan skickas ut via 1177 Vårdguiden till invånare som behöver en läkarbedömning men har svårt att ta sig till en läkare och är tillgängliga alla nätter och dygnet runt under röda dagar. Prioriterade patienter är barn över 1 år och äldre invånare. Jourläkarbilarna gör också särskilda insatser på boenden för ensamkommande barn.

Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH)

Den avancerade sjukvården i hemmet har fortsatt att öka i länet med fler vårdgivare som expanderar sin verksamhet. Många av patienterna som vårdas inom ASiH har tillstånd som annars hade krävt vård på akutsjukhus. ASiH har arbetat som vanligt under helgerna och tagit emot patienter från sjukhusen både svarta och röda dagar. Efterfrågan på platser inom ASiH är stor och därför har det trots utökningen varit väntetider till vissa vårdgivare. Där har omkring 2 000 patienter varit inskrivna under december månad vilken är en ökning jämfört med förra året.

Geriatrisk vård

De geriatriska vårdgivarna har hållit sina platser öppna under jul- och nyårshelgerna, omkring 940 platser. Flera vårdgivare stärkte också upp under röda dagar med personer som kan göra bedömningar och ta beslut vilken vidare vård en patient kan behöva. Den geriatriska vården hade god tillgång till platser och god kapacitet under jul och nyårshelgen men kring trettonhelgen blev det mer intensivt även inom geriatriken. De hade tagit emot patienter från akutsjukhusen samtidigt som de som var färdigvårdade inte kom över till den kommunala vården i tillräcklig utsträckning.

Ambulanssjukvården

Ambulanssjukvården körde med full kapacitet under jul- och nyår. Även under 2015 har ambulanskapaciteten utökats med en ambulans, totalt finns 71 ambulanser i länet, en helikopter, en akutläkarbil. Under natten mellan nyårsafton och nyårsdagen förstärktes ambulanserna med tre fler ambulanser än tidigare år samt ett utökat uppdrag för akutläkarbilarna. Det gav en bättre situation än tidigare nyårshelger, som brukar vara den allra mest intensiva helgen under hela året.

Akutsjukhusen

Sjukhusens akutmottagningar är öppna dygnet runt alla årets dagar. Den akuta vården och den vård där väntan kan leda till försämring prioriterades främst, och viss övrig planerad vård bokades in först efter helgerna. Alla akutsjukhus upplevde att jul och nyårshelg sammantaget fungerade väl, även om det kunde vara högt tryck inom vissa verksamheter. Den mest intensiva delen blev som väntat dagarna kring trettonhelgen då många färdigbehandlade patienter var kvar och inte kunde flyttas över till annan vård. Södertälje sjukhus valde under ett par dygn vid trettonhelgen att införa stabsläge för att samla alla ledningsresurser och kunna besluta om interna omfördelningar. Ett mycket aktivt arbete inom akutsjukhusen med dagliga avstämningar gjorde att de kunde fördela sin kapacitet på rätt sätt för att ändå möta de behov som fanns. Att koncentrera resurserna till den senare delen av helgerna visade sig vara verkningsfullt. Även inom förlossningen blev det allt mer intensivt mot slutet av perioden med ett ökat antal förlossningar.

Psykiatrisk vård

Psykiatrisk vård höll de flesta av sina cirka 800 vårdplatser öppna, som resten av året. Precis som på akutsjukhusen har vissa avdelningar haft ett mer intensivt läge under helgerna. Nya överenskommelser inom psykiatrin gav tätare samverkan mellan de olika enheterna så att patienter från enheter med högre tryck kunde tas emot av dem som hade mer kapacitet. Precis som inom andra delar av vården var det allt fler patienter som sökte sig till psykiatrin mot slutet av helgperioden.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård