Högre kapacitet i sommarens ambulanssjukvård

Mer ambulansresurser styrs till kvällarna och i utkanten av länet för att ge en trygg ambulanssjukvård under sommaren.

– Man ska kunna känna sig trygg med att ambulanserna finns där när de behövs och därför har vi lagt ner mycket arbete på att planera resurserna så att varje bil används på rätt sätt, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Sedan förra året har ytterligare tre ambulansfordon tillkommit vilket gör att länet nu har 71 ambulanser som tar hand om akut sjuka och olycksfall. Ambulanserna dirigeras av SOS Alarm över hela länet.

För att de ambulanser som är i drift under sommaren främst ska fokusera på de akuta uppdragen används också fyra sjuktransporter. I deras uppdrag ingår att föra patienter som redan bedömts av läkare från ett sjukhus till ett annat. Totalt kommer ambulanser och sjuktransporter vara i drift fler timmar än förra sommaren. Ökningen blir ca 9000 timmar från 98 000 till 107 000 timmar.

Under sommaren förändras invånarnas vanor, därför har vissa ambulanstimmar förskjutits från dag till kvällstid och fler enheter ska finnas i områden där sommarbefolkningen ökar. Den 15 maj startar också den extra sommarhelikoptern så att två helikoptrar kan ta hand om patienter i till exempel skärgården.

Omdisponering av drifttimmar

På sommaren minskar generellt antal ärenden något. Ambulanssjukvården kommer, precis som förra året, ta bort en del pass under vissa tidpunkter på dygnet samtidigt som hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillför fyra sjuktransportbilar. Sammantaget kommer antalet drifttimmar, timmar då fordonen rullar och är redo att ta uppdrag, vara fler än förra sommaren.

Fakta om ambulanssjukvården

 • Totalt finns 71 ambulanser i länet, en ökning med tre fordon sedan förra året.
 • Inom Stockholms läns landsting är det krav på att den medicinskt ansvarige i ambulansen ska vara specialistutbildad sjuksköterska. Det är ett högre krav än Socialstyrelsen föreskriver.
 • Med hög medicinsk kompetens hos specialistsjuksköterskan kan bedömningar göras och akut vård påbörjas redan i ambulansen. T.ex. kan en patient ibland få komma direkt till geriatrisk vård utan att först behöva passera en akutmottagning.
 • Ambulanserna dirigeras över hela länet oberoende av var de är stationerade. SOS Alarm har överblick över var fordonen befinner sig och ser till att resurserna i högsta möjliga utsträckning finns fördelade på lämpligt sätt över hela länet.
 • Sjuktransportbilarna är bemannade med grundutbildade sjuksköterskor för att kunna ge redan läkarbedömda patienter det de behöver under färden.

Antal ambulanser i Stockholms län 2003-2015

 • 2003-2010: 55
 • 2011: 58
 • 2012: 61
 • 2013: 67
 • 2014: 68
 • 2015: 71
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård