Ny lag stärker patientens ställning

Den första januari 2015 införs den nya patientlagen i Sverige. Lagens viktigaste syfte är att stärka patientens ställning och göra människor mer delaktiga i sin vård. Något som visat sig gynna behandlingsresultaten.

 

- Patienten lever med sin sjukdom hela tiden, så han eller hon är expert på sitt tillstånd och därför är det väldigt viktigt att man får vara delaktig i sin behandling. Vi vet att det ger bättre resultat, säger Anna Nergårdh, chefläkare i Stockholms läns landsting.

Målsättningen med patientlagen är att främja invånarnas delaktighet, integritet och självbestämmande i hälso- och sjukvården. I den nya lagen samlas lagstiftning som direkt berör patienten. Även om annan lagstiftning finns kvar kommer det viktigaste för patienten att finnas här.

Ökad informationsplikt

En viktig del i lagen är vårdpersonalens ökade informationsplikt. Patienten ska bland annat få information om behandlingsmetoder och risker för komplikationer (se faktaruta).

Dessutom ska patienten informeras om sin rätt att välja behandlingsalternativ, en fast läkarkontakt samt vårdgivare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Patienten ska, i de fall det är aktuellt, få veta att han eller hon har möjlighet att få en ny medicinsk bedömning, att det finns en vårdgaranti och att Försäkringskassan kan berätta mer om möjligheten att få vård i ett annat EES-land eller i Schweiz.

- Även tidigare har det funnits ett lagstadgat krav på information. Men nu skärper man kraven och gör det tydligare hur informationen ska ges och dokumenteras. Vårdgivarna ska försäkra sig om att informationen har nått fram, säger Anna Nergårdh.

Rätt att välja öppenvård i hela landet

En annan del i den nya lagen är möjligheten att söka öppenvård i hela Sverige. Med öppenvård menas vård där patienten inte läggs in på sjukhus, exempelvis husläkarmottagningar och specialistmottagningar. Hemlandstinget bekostar vården, men patienten står själv för resor och uppehälle.

-Vi kan förvänta oss att det kommer patienter från andra delar av landet hit till Stockholm, och de ska vi ta hand om på samma goda sätt som invånarna i vårt eget landsting. Vi kan också räkna med att stockholmare söker sig till andra landsting. Det kan vara studenter som pluggar på en annan ort än där de är skrivna, eller människor som bor i ett län och arbetar i ett annat, säger Anna Nergårdh.

Fler får ny medicinsk bedömning

Med den nya lagen utvidgas också möjligheten att få en ny medicinsk bedömning. Alla med en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada har möjlighet att få en ny medicinsk bedömning i hemlandstinget eller i något annat landsting. Om en ny bedömning ger anledning till en annan behandling ska patienten erbjudas den så länge behandlingen överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet, samt om det med hänsyn till sjukdomen/skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.

Mer information på 1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden får invånarna mer information om detaljerna i den nya patientlagen, exempelvis hur det går till att söka öppen vård i andra landsting och hur man får en ny medicinsk bedömning.

Telefonsupport för vårdgivare

För vårdgivare som har frågor kring tillämpningen av lagen kommer det i Stockholms läns landsting att finnas en telefonsupport dit de kan vända sig med sina frågor. Ett omfattande informationsmaterial om patientlagen och dess konsekvenser för vården i Stockholms län finns också på Vårdgivarguiden.

Fakta: Informationsplikt

Patienten ska få information om:

  • Sitt hälsotillstånd. 
  • Vilka metoder som finns för undersökning och behandling. 
  • Vid vilken tidpunkt vården kan förväntas. 
  • Vilka väsentliga risker som finns för komplikationer och biverkningar. 
  • Hjälpmedel vid funktionsnedsättning. 
  • Det förväntade vårdförloppet. 
  • Eftervård. 
  • Vilka metoder som finns för att förebygga sjukdom eller skada.
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård