Undersökningar presenterar olika effekter av vårdval

Intresset för utvecklingen av vårdval inom primärvården fortsätter att vara stort. Nu har Riksrevisionen presenterat en undersökning om effekterna av vårdval i främst Region Skåne och Västra Götaland. Rapporten skiljer sig från tidigare rapporter från bland annat Karolinska institutet.

Riksrevisionens rapport "Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan" har nu presenterats. I fokus står vårdval för husläkarverksamhet och främst är det Region Skåne och Västra Götaland som undersökts men även Stockholms läns landsting analyseras tillsammans med flera andra. Stockholms läns landsting har bidragit med underlag i form av till exempel avtal och beskrivningar av ersättningssystem men också genom att vårdgivare ställt upp för intervjuer.

I december 2013 presenterade Karolinska Institutet (KI) en rapport, på uppdrag av SLL, om Stockholms läns landsting med motsvarande innehåll men med annan utgångspunkt och andra slutsatser: "Fem år med husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm". I KIs rapport pekar författarna på att samtliga inkomstgrupper i Stockholms län har ökat antalet läkarbesök utan att det gått ut över någon annan grupp. Personer med låg inkomst träffar läkare oftare än ändra även om de med högre inkomst (över 25 800 kr) ökat antal besök. Personer över 85 år har ökat läkarbesöken mest. Karolinska Institutet visar också att högutbildade, som ofta har lägre vårdbehov, även har färre antal besök. Utvecklingen visar att avståndet har ökat mellan grupperna, det vill säga att personer med kortare utbildning har ökat antalet vårdbesök i relation till högutbildade.

Något som också studerades var om patienter som borde tas om hand av primärvården istället skickades till andra vårdgivare men någon sådan, så kallad övervältringseffekt har forskarna inte sett utan primärvårdens andel av öppenvården har ökat.

KI har sin utgångspunkt i hur vården påverkas men också i att Stockholms läns landsting haft vårdval under en längre tid än övriga landsting. Riksrevisionens rapport utgår från frågorna hur vårdval och ersättningar ska utformas och konstaterar att detta sker på olika sätt inom de olika landstingen. Detta har enligt Riksrevisionen bidragit till ökade olikheter mellan landstingen, och kan också vara förklaringen till rapporternas olika resultat. Riksrevisionen rekommenderar därför regeringen att ta initiativ till att göra landstingens system mer lika. De önskar att ersättningsprinciperna bör vara enkla och styra mot vårdens etiska principer.

Läs Karolinska institutets senaste utvärdering av vårdval Stockholm.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård