Nya rön kan utveckla schizofrenivården

Övergång från orala läkemedel till injektionsläkemedel kan minska inläggningar i slutenvård. Dessutom är kombinationsbehandling med olika läkemedel vanligare än förväntat. Det visar nya rön om en utsatt patientgrupp.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under 2013 tillsammans med de tre läkemedelsföretag genomfört en förstudie om vården av schizofrenipatienter i Stockholms län. Nu presenteras resultaten.

— Vi har tidigare saknat viktig information om hur schizofrenipatienter använder läkemedel. Nu får vi en bra plattform när det gäller att förbättra vården för de här patienterna, säger Magnus Thyberg, chef på Stockholms läns landstings läkemedelsenhet.

Bland annat visar förstudien att depåinjektioner (sprutor som ges inom sjukvården) till rätt patient är effektivare än orala läkemedel när det gäller att förhindra psykiatriska inskrivningar och akutbesök. Vid övergång från det ena till det andra kan det på individnivå noteras en årlig minskning på elva procent när det gäller akutbesök och 49 procent när det gäller psykiatriska inskrivningar.

— Skälet är att många patienter glömmer att ta de mediciner de får med sig hem. Inom sjukvården får de en injektion som räcker i minst två veckor. Då säkerställs att de får rätt dos av sin medicin och blir bättre, säger Magnus Thyberg.

Vidare visar förstudien att kombinationsbehandling med flera antipsykosläkemedel är vanligare än förväntat trots att det inte finns bevis för att det skulle ge ökad effekt.

Svårbehandlade

Patienter med schizofreni är ofta svårbehandlade och många har en oregelbunden kontakt med vården. Det är svårt att veta i vilken utsträckning de faktiskt tar sin medicin. När patientgruppen nu kartlagts stödjer flera resultat de rekommendationer som landstinget redan ger när det gäller förskrivning av läkemedel.

— Nu ska Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd gå ut med information om våra rön till dem som skriver ut läkemedlen. Vi planerar också att utarbeta en patientbroschyr som beskriver för och nackdelar med depå- respektive orala läkemedel, säger Magnus Thyberg.

Fakta

  • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under 2013 tillsammans med de tre läkemedelsföretag Janssen, H Lundbeck AB och Otsuka Pharma Scandinavia AB genomfört en förstudie om vården av schizofrenipatienter.
  • Stockholms läns landstings testmiljö lanserades i början av 2013. Syftet är att möjliggöra bra samarbeten mellan SLL och läkemedelsföretag för att uppnå en mer ändamålsenlig och resurseffektiv läkemedelsanvändning i linje med landstingets läkemedelsstrategi för åren 2013-2017.
  • Stockholms läns landsting har kvalitetssäkrat och stått för patientunderlag medan studien finansierats av läkemedelsföretagen.
  • Omkring 6300 patienter i Stockholmsområdet med diagnosen schizofreni har ingått i förstudien.
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård