Väntetider till planerad vård i augusti 2014

Nu redovisas väntetiderna till planerad vård i augusti. Genom att noga följa utvecklingen kan hälso- och sjukvårdsförvaltningen göra insatser för att patienter som behöver ett besök eller en planerad åtgärd får det i tid.

Sett över ett antal år har väntetiderna minskat betydligt, både till mottagning och behandling. Samtidigt finns det fortfarande mer att göra för att vårdgarantin ska uppfyllas helt.

Sättet att mäta väntetider i vården har varierat under åren. Med den äldsta modellen kan tillförlitliga jämförelser göras från 2009.

Nationella vårdgarantin

Enligt nationella vårdgarantin ska patienter få ett mottagningsbesök eller behandling inom 90 dagar. Stockholm har en skarpare gräns för mottagning på 30 dagar. Resultaten redovisas på samma sätt för alla landsting och regioner av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Siffrorna visar hur stor andel som väntat kortare än 30 respektive 90 dagar vid månadens slut. Målet är att uppnå en så hög andel som möjligt.

Mottagningsbesök

Väntande kortare än 30 dagar

Augusti 2014: 62
Augusti 2013: 65
Augusti 2012: 66
Augusti 2011: 46

Väntande kortare än 90 dagar

Augusti 2014: 88
Augusti 2013: 91
Augusti 2012: 91
Augusti 2011: 80

Behandling

Väntande kortare än 90 dagar

Augusti 2014: 85
Augusti 2013: 82
Augusti 2012: 82
Augusti 2011: 74

Kömiljarden

För att stimulera landstingen att arbeta för en köfri sjukvård har regeringen avsatt en miljard kronor under 2013. De landsting som lever upp till kraven får dela på medlen. Där ingår flera delar som till exempel mätningar av väntetider och utveckling av nya sätt att följa processer i vården, som väntetider till röntgen och återbesök. Mätning 1 visar hur stor andel som inte väntat över 60 dagar på behandling eller vård vid månadens slut. Mätning 2 är ny och visar med ett genomsnitt för en hel månad hur stor andel av de som avslutat sin väntetid som väntat 60 dagar eller kortare.

Mottagningsbesök

Mätning 1
Andel inom 60 dagar

Augusti 2014: 70
Augusti 2013: 71
Augusti 2012: 76
Augusti 2011: 59

Mätning 2
Andel inom 60 dagar

Augusti 2014: 74
Augusti 2013: 74

Behandling

Mätning 1
Andel inom 60 dagar

Augusti 2014: 50
Augusti 2013: 48
Augusti 2012: 53
Augusti 2011: 46

Mätning 2
Andel inom 60 dagar

Augusti 2014: 65
Augusti 2013: 65

Gränsen för att få del av kömiljarden är 70 procent.

Utveckling jämfört med 2009 - 2012

Under tidigare år användes en beräkningsmodell som bland annat skiljer sig från den nuvarande genom att den inte omfattade samtliga åtgärder/diagnoser. Reglerna användes av alla landsting gemensamt. Stockholms läns landsting har valt att fortsätta redovisa enligt den äldre modellen parallellt med de nya skiftande modeller som kommit. Syftet är att kunna jämföra bakåt i tiden. Modellen visar hur stor andel som inte fått vård inom vårdgarantins gräns. En så låg andel som Utveckling jämfört med 2009 - 2012

Mottagning

Väntande över 30 dagar

Augusti 2014: 26
Augusti 2013: 26
Augusti 2012: 27
Augusti 2011: 44
Augusti 2010:
Augusti 2009:

Väntande över 90 dagar

Augusti 2014: 8
Augusti 2013:
Augusti 2012:
Augusti 2011:
Augusti 2010:
Augusti 2009:

Behandling

Väntande över 90 dagar

Augusti 2014: 10
Augusti 2013: 13
Augusti 2012: 15
Augusti 2011: 19
Augusti 2010: 20
Augusti 2009: 21

Vårdgarantin i Stockholms län

Vårdgarantin inom Stockholms läns landsting innebär att medborgarna har rätt till vård inom givna tidsramar. I Stockholm utgår man från siffrorna 0-5-30-90:

  • 0 står för kontakt med primärvården samma dag.
  • 5 för besök på husläkarmottagning inom fem kalenderdagar.
  • 30 för besök hos annan specialist högst 30 dagar efter beslut om remiss.
  • 90 för behandling/åtgärd högst 90 dagar efter beslut om behandling.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård