Planeringen av vården i sommar – tredje rapporten

Under sommaren tar inte akuta sjukdomar och skador semester även om behovet av planerad vård är mindre. Därför är en viktig uppgift att planera så att vården finns tillgänglig för de patienter som behöver.

Chefläkaren för Stockholms läns landsting samlar regelbundet företrädare för olika delar av vården. Precis som i landets övriga landsting så lägger även vårdgivarna i Stockholms läns landsting sin största kraft just nu på rekrytering av framförallt sjuksköterskor. Planeringen syftar till att kunna ha rätt platser och tillräckligt många platser öppna under sommaren. Att se till att medarbetarnas kompetens används på rätt sätt är också viktigt.

– Rekryteringen fortsätter men det är tydligt när det gäller akutsjukhusen att vi måste fokusera på att hålla så många vårdplatser som möjligt öppna under sommaren trots svårigheterna att bemanna. Allt handlar om att ge våra patienter den vård de behöver och vi kommer vidta alla åtgärder som behövs, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Närakuternas kapacitet

För många patienter med akuta men inte livshotade åkommor finns länets 16 närakuter. Flera av dem har både möjlighet att utföra röntgen och tillgång till specialistläkare inom olika specialiteter som till exempel ortopedi. Genom att ringa 1177 Vårdguiden är det till exempel lätt att få veta på vilken närakut man söka för att få hjälp med en vrickad fot eller en skadad handled. Närakuterna har dessutom kapacitet att ta emot betydligt fler patienter än de gör idag.

Den avancerade sjukvården i hemmet har byggts ut och under förra året ökade antalet patienter som fick möjlighet att vårdas i hemmiljö under en längre eller kortare tid kraftigt. I januari månad var 1 300 patienter inskrivna i denna vårdform, jämfört med 1 500 patienter i december. Många av dem är patienter som annars skulle behöva en plats på akutsjukhus. Andra exempel på vård med högre kapacitet är de nya jourläkarbilarna som kan göra mer besök i hemmet.

– Det finns många vårdgivare och mycket vård tillgänglig i ett storstadslän som vårt och det ger oss möjlighet att skapa samarbeten mellan olika vårdformer och utforma vården efter patienternas behov. Det gäller både akutvård, sjukvård i hemmet och husläkarmottagningar. Där har vi en fördel jämfört med mindre landsting, vi kan använda våra resurser mer flexibelt och samverka mellan olika vårdgivare i länet och med våra kommunala verksamheter, säger Anna Nergårdh.

Ett exempel på att se till att alla resurser används rätt är ambulansverksamheten under sommaren. Patienter som bedömts på ett sjukhus och behöver transport till en annan vårdinrättning behöver inte vänta på att en ambulans finns tillgänglig, även om man är för sjuk för de vanliga transportsätten. I stället kan man få hjälp av sjuktransportbilar. Dessa blir fyra fler än förra sommaren.

Akutambulanserna med specialistsjuksköterskor kommer därmed i mindre utsträckning köra patienter mellan vårdgivare utan koncentreras till de akuta uppdragen. Det totala antalet driftstimmar beräknas ligga i nivå med förra sommaren då länet hade de bästa utryckningstiderna på flera år. I mitten av maj kommer länet också få sin andra helikopter som ska stärka ambulansvården under sommaren.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård