Överbeläggningar i länet januari-mars 2014

Varje månad redovisar landstinget resultat för överbeläggningar på sjukhusen i länet. Stockholms län har något färre överbeläggningar än riksgenomsnittet. Som ett led i arbetet med att minska överbeläggningar och för att fler patienter ska vårdas på rätt vårdavdelning rapporterar sjukhusen dagliga resultat till en nationell databas.

I Stockholms läns landsting deltar somatiska och psykiatriska slutenvårdsavdelningar i mätningen av överbeläggningar.

Det pågår ett kontinuerligt arbete för att minska överbeläggningarna i Stockholms läns landsting. Det är inte enkelt att jämföra landsting och sjukhus med varandra, eftersom varje sjukhus och landsting arbetar utifrån sina förutsättningar, men enhetliga definitioner underlättar det gemensamma arbetet. Mätningen är framförallt ett underlag för sjukhusens förbättringsarbete internt och i samarbetet med andra vårdgivare.

Just nu pågår ett arbete för att möta de framtida vårdbehoven i Stockholm. Inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård planerar man för att skapa cirka 870 nya vårdplatser, fördelat på omkring 220 vårdplatser på akutsjukhusen och 650 vårdplatser på övriga sjukhus. Utöver detta tillkommer nya vårdplatser planerade och initierade av andra aktörer.

Om mätningen

Sedan den 30 september 2012 redovisas antal överbeläggningar och utlokaliserade patienter för sjukhus i hela landet. Utifrån inrapporteringen kommer andel överbeläggningar och utlokaliserade beräknas per 100 vårdplatser. Arbetet är en del av Patientsäkerhetssatsningen, där staten och SKL kommit överens om riktlinjer för en säkrare vård.

Överbeläggningar har tidigare mätts på olika sätt i landet. Nu har Sveriges kommuner och landsting, SKL, definierat hur rapporteringen ska göras enligt Socialstyrelsens definition av överbeläggning.

Stockholms läns landsting startade redovisningen av mätningen under våren 2013 med resultat för februari 2013.

Mer om utbyggnaden av sjukvården i Stockholms län

I framtidens hälso- och sjukvård ingår satsningarna för att utöka och renovera fler av länets akutsjukhus. Det kommer att ge ytterligare 220 vårdplatser i akutsjukvården jämfört med idag, vilket är en del av den pågående utökningen av vårdplatser. Samtidigt planeras också för fler vårdplatser vid övriga sjukhus. På dessa sjukhus kommer mycket av den geriatriska vården att bedrivas. Ett exempel är Sollentuna sjukhus som byggs om och renoveras. Sjukhuset kommer inrymma i huvudsak geriatrisk vård men även en del annan somatisk specialistvård och andra verksamheter som stödjer den geriatriska vården. Andra exempel på landstingsägda sjukhus som ska utvecklas är Löwenströmska och Nacka sjukhus.

Sammantaget leder antagande om vårdbehov, kapacitet och byggnadsplanering till att man planerar för att skapa cirka 870 nya vårdplatser, fördelat på omkring 220 vårdplatser på akutsjukhusen och 650 vårdplatser på övriga sjukhus med specialistvård. Utöver detta tillkommer nya vårdplatser planerade och initierade av andra aktörer.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård