4D – fyra diagnoser i fokus 2014

Under 2013 har projekt 4D, ett projekt som bland annat drivs för att forskningsresultat snabbare ska komma vården till godo, resulterat i en rad startade projekt inom de fyra diagnoserna artriter, bröstcancer, diabetes och hjärtsvikt. Under 2014 fortsätter projekten.

Fyra diagnoser som tillhör några av de vanligaste folksjukdomarna har valts ut för att se hur hälso- och sjukvården kan förbättras och den kliniska forskningen främjas för att tillsammans bidra till bättre hälsa för invånarna.

Projektet ska göra samarbetet mellan vård och forskning mer konkret för att nya forskningsresultat snabbare ska komma ut i vårdens praktiska vardag. Projektet ska också stärka patientens insyn, delaktighet och ansvar i sin egen vård. De fyra diagnoserna är artriter (ledinflammation), bröstcancer, diabetes och hjärtsvikt.

- Syftet med 4D är att skapa bättre omsättning av forskningsresultat för en bättre hälsa och även skapa ett levande life-science-kluster i Stockholm tillsammans med vård, forskning och näringsliv, säger Catarina Andersson Forsman, hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting.

För att åstadkomma detta ingår som ett femte projekt att arbeta med hur informatiken kopplade till de olika diagnoserna kan förbättras.

Projekt 4D är ett samverkansprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Det startade under 2012 och pågår till 2017.

Inom de fyra delprojekten har ett antal olika delprojekt startat och är nu i olika skeden av uppstart och genomförande. För 2014 väntar ytterligare steg i genomförandeprocesserna. Alla projekt arbetar för att få standardiserade processer som också innehåller ökat fokus på individualiserad och jämlik vård.

Mer om vad som händer i delprojekten

4D Artriter

Under 2013 har arbetet inom 4D Artriter bland annat resulterat i en prototyp för online-screening, en ny mottagning för tidig diagnostik på reumatologmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset, samt ”Patientens egen registrering” och ”Patientens egen provtagning”, två tjänster som innebär större patientmedverkan och -påverkan i reumatologivården.

Under 2014 sker bland annat driftsättning av nya och fortsatt drift och utvärdering av befintliga piloter av e-hälsotjänster, samt etablering på Mina vårdkontakter och ”patientens hälsokonto”.

4D Bröstcancer

Arbetet i 4D Bröstcancer har under 2013 bland annat resulterat i en plan för utvecklingen av framtidens bröstcancervård och en förstudie till ”Flygledartornet”, en överblick av de vårdkontakter som patienten har i vården.

Idag är tre bröstcentrum under utveckling på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Södersjukhuset och Capio S:t Görans sjukhus. Alla delar för en bröstcancerpatient, från screening och tidig upptäckt och vidare genom hela vårdprocessen, kommer att vara kopplade till dessa bröstcentrum.

För 2014 kommer arbetet med utformning av bröstcentrum och infrastruktur för klinisk forskning och kunskapsutveckling att fortsätta. Fler delprojekt tillkommer och ”Flygledartornet” kommer att implementeras under slutet av året.

4D Diabetes

Under 2013 har arbetet i 4D Diabetes, som gäller diabetes typ 2, bland annat resulterat i en pilotstudie för screening av diabetes och dess förstadier, samt en standardprocess för omhändertagande av personer med diabetes.

Under 2014 startar bland annat pilotprojekt för screening samt en studie för införandet av en standardprocess för vård av diabetes typ 2. Standardprocessen införs för att förbättra vården och minska de stora skillnaderna som finns mellan olika vårdenheter när det gäller diabetesvård.

4D Hjärtsvikt

Delprojektet 4D Hjärtsvikt har under 2013 resulterat i gemensamma mallar för ändamålsenlig utredning och behandling, undersökningar med hjärtultraljud och EKG, en modell för hjärtsviktsmottagning och färdigställande av en hjärt-kärljournal med överföring till kvalitetsregistret RiksSvikt.

Under 2014 är projektets huvudfokus ett brett införande av det underlag som har tagits fram under 2013. En annan viktig pusselbit för att förbättra vården för patienterna är att utöka och utveckla arbetet vid fem befintliga större sviktmottagningar. Patientens medverkan i vården ska stärkas. En stor vetenskaplig studie startar för att påvisa mekanismer och nya behandlingsmetoder för patienter med det stela hjärtats svikt.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård