Överbeläggningar i länet juni-augusti 2013

Varje månad redovisar landstinget resultat för överbeläggningar på sjukhusen i länet. Stockholms län har något färre överbeläggningar än riksgenomsnittet. Som ett led i arbetet med att minska överbeläggningar och för att fler patienter ska vårdas på rätt vårdavdelning rapporterar sjukhusen dagliga resultat till en nationell databas.

I Stockholms läns landsting deltar somatiska och psykiatriska slutenvårdsavdelningar i mätningen av överbeläggningar.

– Vi arbetar kontinuerligt för att minska överbeläggningarna i Stockholms läns landsting, samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det inte enkelt går att jämföra landsting och sjukhus med varandra, eftersom varje sjukhus och landsting arbetar utifrån sina förutsättningar, men enhetliga definitioner underlättar det gemensamma arbetet. Mätningen kan vara ett underlag för sjukhusens förbättringsarbete internt och i samarbetet med andra vårdgivare, säger Anna Nergårdh, chefläkare vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.

Just nu pågår ett arbete för att möta de framtida vårdbehoven i Stockholm. Inom ramen för Framtidsplanens ska det skapas knappt 900 vårdplatser fram till och med 2018. Fördelat på ca 220 vårdplatser på akutsjukhusen och 650 på sjukhus med specialistvård. Utöver detta tillkommer nya vårdplatser planerade och initierade av andra aktörer.

Om mätningen

Sedan den 30 september 2012 redovisas antal överbeläggningar och utlokaliserade patienter för sjukhus i hela landet. Utifrån inrapporteringen kommer andel överbeläggningar och utlokaliserade beräknas per 100 vårdplatser. Arbetet är en del av Patientsäkerhetssatsningen, där staten och SKL kommit överens om riktlinjer för en säkrare vård.

Överbeläggningar har tidigare mätts på olika sätt i landet. Nu har Sveriges kommuner och landsting, SKL, definierat hur rapporteringen ska göras enligt Socialstyrelsens definition av överbeläggning.

Stockholms läns landsting startade redovisningen av mätningen under våren 2013 med resultat för februari 2013.

Mer om utbyggnaden av sjukvården i Stockholms län

I Framtidsplanen ingår investeringar för att utöka och renovera akutsjukhus. Det kommer att ge ytterligare 220 vårdplatser i akutsjukvården jämfört med idag, vilket är en del av den pågående utökningen av vårdplatser. Samtidigt planeras också för fler vårdplatser vid övriga sjukhus. Där ska bland annat finnas geriatrik, psykiatri och rehabilitering men också andra typer av specialistvård. Sabbatsberg är ett pilotprojekt som föreslås inriktas mot just vård för äldre, geriatrik. Andra landstingsägda sjukhus som ska utvecklas är Löwenströmska, Sollentuna, Nacka, Dalen och Handen.

Sammantaget leder antagande om vårdbehov, kapacitet och byggnadsplanering till en utbyggnad av knappt 900 vårdplatser fram till och med 2018. Fördelat på ca 220 vårdplatser på akutsjukhusen och 650 på sjukhus med specialistvård. Utöver detta tillkommer nya vårdplatser planerade och initierade av andra aktörer.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård