Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Nu har Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om Framtidsplan för hälso- och sjukvården och vill att utvecklingen sker i den riktning som framtidsplanen pekar ut. Tanken bakom planen är att vården flyttas närmare invånarna. Nämnden lämnar nu sitt förslag till beslut till landstingsstyrelsen och föreslår att de i sin tur föreslår för landstingsfullmäktige att fatta nödvändiga beslut.

Underlaget till Framtidsplan för hälso- och sjukvården är framtagen av landstingets tjänstemän och presenterades den 28 april. Den beskriver en framtida inriktning för Hälso- och sjukvården i länet och vilka investeringar som behövs i vården under de kommande åren. Investeringarna behövs för att kunna erbjuda vård närmare invånarna och svara mot de behov som invånarna kommer att ha.

Målbild för vården

Enligt nämndens förslag till landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige bör en målbild för vården år 2015 vara:

  • Hög tillgänglighet: vård i rätt tid
  • God kvalitet och delaktighet: säker vård till rätt patient på rätt nivå
  • Hög effektivitet: säker vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt nivå till rätt kostnad

Utveckling av specialistcentra och eHälsa

Enligt nämndens beslut bör utveck­lingen ske i linje med Framtidsplan för hälso- och sjukvården. HSN kommer enligt Framtidsplan för hälso- och sjukvården att besluta om om t.ex.utveckling av eHälsa, specialistcentra, det akuta omhändertagandet, barn­sjukvården, hälsofrämjande arbete och integrerat arbete med psykisk ohälsa. Nämnden lägger också vikt vid frågor om tjänster för patienter med speciella behov och utveckling av patientens roll som medaktör.

När det gäller akutsjukhusen ska möjligheten att de profileras prövas och som huvudprincip ska akutsjukhusen inte delta i vårdval. Nämnden konstaterade också att det finns behov av ytterligare förlossnings­kliniker.

Det förslag som nämnden beslutat om den 10 maj överlämnas till landstingsstyrelsen som i sin tur lägger förslag till landstingsfullmäktige. Definitivt beslut om inriktningen fattas den 14-15 juni.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård