Ny informationsmiljö för vården

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, är en av regionens stora satsningar för att utveckla hälso- och sjukvården. Programmet kommer att pågå i många år och möjliggör på sikt moderna och mobila arbetssätt genom att förändra flera IT-system, inklusive journalsystem, som används av patienter, medarbetare och ledning i den egenägda vården.

Dagens vårdinformationsmiljö har stora behov av att utvecklas och göras mer tidsenlig. Många IT-stöd som används av medarbetare i vården idag är långsamma och delar inte information med varandra, vilket leder till tidskrävande manuellt dubbelarbete, otillräcklig tillgång till information och ökad administration.

Patienter har i sin tur idag begränsad möjlighet att själva ta del av information rörande sin vård och tvingas ofta bära sin egen patientinformation.

Detta gör vi

FVM fokuserar på att ta fram en ny vårdinformationsmiljö för den egenägda vården i Region Stockholm. Programmet FVM ansvarar för att upphandla nya IT-system, inklusive journalsystem, som på sikt ersätter flera av regionens nuvarande system. I arbetet med att ställa krav på den tekniska funktionalitet som behövs inom hälso- och sjukvården deltar hundratals medarbetare och experter från vården.

Parallellt pågår ett viktigt arbete i vården med att definiera gemensamma arbetssätt, termer och begrepp för att effektivisera arbetet för vårdens medarbetare och ge bättre underlag för forskning och styrning av vården.

Syfte

Den nya vårdinformationsmiljön ska göra det möjligt för vårdens medarbetare att arbeta på nya sätt, till exempel ska information kunna delas mellan olika vårdgivare samt med patienter och anhöriga. Dagens journalsystem ersätts med ett modernare stöd. Medarbetarna får möjlighet att arbeta mobilt och få snabbare tillgång till ny forskning och kunskap genom kunskaps- och beslutsstöd. Manuell hantering av patientinformation och pappershantering minimeras.

Patienten ska få ökad insyn i information rörande den egna hälsan och vården och även kunna bidra med information.

Vårdinformationsmiljön ska också ge helt nya möjligheter att lagra, analysera och dra nytta av den stora mängd data som vården tar fram. Dessa underlag kan användas i forskning, utvecklingsarbete samt för att kunna styra vården mer effektivt.

Vem påverkas och tidplan

Upphandlingen beräknas vara klar 2020. Efter avtal är tecknat kommer det nya journalsystemen och andra IT-stöd att anpassas under cirka två år. Därefter kommer vården i regionens regi att gradvis börja gå över till de nya stöden.