Ny informationsmiljö för vården

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, är en av regionens stora satsningar för att utveckla hälso- och sjukvården. FVM ska lägga grunden till en modern vårdinformationmiljö genom att byta ut journalsystem och flera närliggande IT-stöd. En ny grund med digitala verktyg för att möta patienters och medarbetares behov nu och i framtiden.

Dagens vårdinformationsmiljö har stora behov av att utvecklas och göras mer tidsenlig. Många IT-stöd som används av medarbetare i vården idag är långsamma och delar inte information med varandra, vilket leder till tidskrävande manuellt dubbelarbete, otillräcklig tillgång till information och ökad administration.

Patienter har i sin tur begränsad möjlighet att själva ta del av information rörande sin vård. Den begränsade tillgången till relevanta data begränsar forskningen och de som arbetar med att leda och utveckla vården, i syfte att utveckla ny kunskap samt nya behandlingsmetoder.

Detta gör vi

Programmet FVM ansvarar för att upphandla nya IT-system, inklusive journalsystem, som på sikt ersätter flera av regionens nuvarande system. I arbetet med att ställa krav på den tekniska funktionalitet som behövs inom hälso- och sjukvården deltar hundratals medarbetare och experter från vården.

Parallellt pågår ett viktigt arbete i vården med att definiera gemensamma arbetssätt, termer och begrepp för att effektivisera arbetet för vårdens medarbetare och ge bättre underlag för forskning och styrning av vården.

Syfte

Den nya vårdinformationsmiljön ska göra det möjligt för vårdens medarbetare att arbeta på nya sätt, till exempel ska information kunna delas mellan olika vårdgivare samt med patienter och anhöriga. Dagens journalsystem ersätts med ett modernare stöd. Manuell hantering av patientinformation och pappershantering minimeras.

Patienten ska få ökad insyn i information rörande den egna hälsan och vården och även kunna bidra med information.

Vårdinformationsmiljön ska också ge helt nya möjligheter att lagra, analysera och dra nytta av den stora mängd data som vården tar fram. Dessa underlag kan användas i forskning, utvecklingsarbete samt för att kunna styra vården mer effektivt.

Tidplan

FVM påbörjades 2017 och planeras pågå åtminstone till 2023. Nästa steg i processen är att genomföra en upphandling av ett nytt vårdstöd (modernt journalsystem) och stöd för vårdkontinuitet. När kontrakt är tecknat inleds ett arbete med att anpassa systemet. Därefter kommer hela vården i regionens regi att gradvis gå över till det nya IT-stödet.