Hälso- och sjukvården 2040

Region Stockholm ska ha en långsiktigt och hållbar planering för invånarnas framtida behov av hälso- och sjukvård. Därför genomförs en utredning som ska beskriva, analysera och presentera utmaningar och möjliga lösningar inför 2040.

Utredningen ska göra framtidsanalyser kring några centrala perspektiv på hälso- och sjukvården. Bland annat invånarens och patientens behov, struktur, finansiering, styrning, kompetens, kvalitet och digitalisering. En utgångspunkt är också att belysa vad de framtidsutmaningar som har identifierats i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 innebär för hälso- och sjukvården. Läs om RUFS.

Delrapporter och slutrapport

Resultat från utredningen kommer att presenteras löpande i delrapporter, vilka ska bilda underlag för en slutrapport som beräknas vara klar 2020. Baserat på utredningen kan beslut sedan fattas om strategier och förslag till konkreta reformer.

Delrapport om patienten, invånaren och behoven

En första delrapport har tagits fram i syfte att uppskatta invånarnas behov och efterfrågan av hälso- och sjukvård framöver. I rapporten framgår det bland annat att synen på hälsa, ohälsa och vård kommer att förändras, och att satsningen på prevention bör öka.

Ladda ned rapporten 

Ladda ned en PPT-presentation

Se kort film som sammanfattar rapporten 

Tidplan

Utredningen startade 2018 efter beslutat i hälso- och sjukvårdsnämnden och pågår 2019–2022. Under 2019–2020 sker arbete med att identifiera frågor, samla in fakta, analysera konsekvenser, diskutera utmaningar samt sammanställa delrapporter. Under 2021–2022 sammanställs analyser, utmaningar och möjliga lösningar i en slutrapport inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Parlamentarisk och bred utredning

Utredningen leds av en parlamentarisk grupp bestående av två ledamöter från varje parti i regionfullmäktige och en styrgrupp. Arbetet samordnas och drivs av en projektgrupp på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, i samverkan med olika interna och externa nätverk, referensgrupper och aktörer. Utredningen kommer också att ta hänsyn till andra pågående utredningar och satsningar med påverkan på hälso- och sjukvården.