Hälso- och sjukvården 2040

Region Stockholm ska ha en långsiktigt och hållbar planering för invånarnas framtida behov av hälso- och sjukvård. Därför genomförs en utredning som ska beskriva, analysera och presentera utmaningar och möjliga lösningar inför 2040.

Utredningen ska göra framtidsanalyser kring några centrala perspektiv på hälso- och sjukvården. Bland annat invånarens och patientens behov, struktur, finansiering, styrning, kompetens, kvalitet och digitalisering. En utgångspunkt är också att belysa vad de framtidsutmaningar som har identifierats i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 innebär för hälso- och sjukvården. Läs om RUFS.

Delrapporter och slutrapport

Resultat från utredningen kommer att presenteras löpande i delrapporter, vilka ska bilda underlag för en slutrapport som beräknas vara klar 2022. Baserat på utredningen kan beslut sedan fattas om strategier och förslag till konkreta reformer.

Delrapport om finansiering av framtidens vård

Kostnaderna för länets hälso- och sjukvård har ökat mer än den ekonomiska tillväxten de senaste 20 åren, en trend som riskerar att fortsätta. Denna rapport lyfter fram förutsättningar för att säkerställa en framtida ekonomi i balans, utifrån intäktskällornas och kostnadernas möjliga utveckling.

Ladda ned rapporten

Sammanfattande PPT-presentation

Material som stöd för diskussioner

Instruktioner för diskussionsmaterialet

Delrapport om kompetensförsörjning i den framtida vården

Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare med cirka 46 000 medarbetare, varav 95 procent arbetar inom hälso- och sjukvården. I denna rapport beskrivs utveckling och nuläge inom olika hälso- och sjukvårdsprofessioner ur regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Därefter presenteras faktorer som påverkar förutsättningarna för Region Stockholm att klara kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården 2040.

Ladda ned rapporten

Sammanfattande PPT

Stöd för diskussion om rapporten, inkl. handledning

Delrapport om styrning av vården

Denna rapport beskriver vilken roll styrning spelar för att uppnå hälso- och sjukvårdens mål. Den presenterar också vilka styrmodeller som används internationellt, nationellt och regionalt. Och vad som krävs för att en framtida styrning av vården ska vara kostnadseffektiv och samtidigt säkerställa patienterna en tillgänglig och jämlik vård.

Ladda ned rapporten

Sammanfattande PPT

Material som stöd vid diskussion om innehåll i rapporten

Delrapport om verksamhetsutveckling och digitalisering

Rapporten beskriver vad som krävs för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Den ger en överblick av dagens och morgondagens digitala verktyg och olika aspekter på användningen av dem – etiska, regulatoriska och praktiska.

Ladda ned rapporten

Ladda ned sammanfattande PPT med anteckningar

Ett diskussionsmaterial har tagits fram för att underlätta möten och workshops om innehållet i rapporten. Materialet finns i två versioner – ett för digitala möten med det interaktiva verktyget Mentimeter och ett för fysiska möten utan Mentimeter. Det finns även en handledning för hur materialet kan användas.

Länk till diskussionsmaterial MED Mentimeter

Länk till diskussionsmaterial UTAN Mentimeter

Länk till handledning

Delrapport om vårdens framtida struktur

Denna rapport visar bland annat att invånarna i högre utsträckning kommer erbjudas vård i öppenvården 2040 och att vården koncentreras till svårt sjuka patienter i behov att läggas in på akutsjukhus.

Ladda ned rapporten

Ladda ned sammanfattande PPT med anteckningar

Ett diskussionsmaterial har tagits fram för att underlätta möten och workshops om innehållet i rapporten. Materialet består av ett upplägg för övningar, individuellt eller två och två, med diskussion i helgrupp samt ett arbetshäfte. I diskussionsstödet ingår även handledning för samtalsledaren.

Länk till diskussionsstödet

Länk till arbetshäftet

Delrapport om hälso- och sjukvårdens kvalitet

En rapport som bland annat lyfter fram att vårdkvaliteten blir allt bättre men invånarna upplever den allt sämre och att konflikter mellan olika kvalitetsmål blir allt tydligare.

Ladda ned rapporten

Ladda ned sammanfattande PPT med anteckningar

Ladda ned diskussionsmaterial med handledning

Delrapport om patienten, invånaren och behoven

Denna rapport belyser hälsa, ohälsa, vårdbehov och förväntad utveckling av efterfrågan på vård. Den visar bland annat att efterfrågan på vård ökar trots att folkhälsan förbättras och att vårdbehoven skjuter uppåt i åldrarna.

Ladda ned rapporten 

Ladda ned sammanfattande PPT med anteckningar

Se kort film som sammanfattar rapporten 

Presentation med basinformation

En presentation som ger övergripande information om utredningens syfte och mål, arbetssätt och tidplan.

Ladda ned presentationen

Tidplan

Utredningen startade 2018 efter beslutat i hälso- och sjukvårdsnämnden och pågår 2019–2022. Under 2019–2020 sker arbete med att identifiera frågor, samla in fakta, analysera konsekvenser, diskutera utmaningar samt sammanställa delrapporter. Under 2021–2022 sammanställs analyser, utmaningar och möjliga lösningar i en slutrapport inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Parlamentarisk och bred utredning

Utredningen leds av en parlamentarisk grupp bestående av två ledamöter från varje parti i regionfullmäktige och en styrgrupp. Arbetet samordnas och drivs av en projektgrupp på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, i samverkan med olika interna och externa nätverk, referensgrupper och aktörer. Utredningen kommer också att ta hänsyn till andra pågående utredningar och satsningar med påverkan på hälso- och sjukvården.

Se vilka som ingår i den parlamentariska gruppen

Projektägare

Johan Bratt, t.f. hälso- och sjukvårdsdirektör, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?