Region Stockholms arbete med folkhälsa

Region Stockholm arbetar för att länets invånare ska få en bättre hälsa. Det handlar om att öka förutsättningarna för en god livskvalitet för alla som bor i länet.

Genom olika insatser kan Region Stockholms verksamheter, tillsammans med exempelvis socialtjänsten, förskolan, skolan och arbetslivet, påverka människors hälsa i en positiv riktning.

Region Stockholms folkhälsopolicy

Folkhälsopolicyn gäller åren 2017-2021 och har visionen ”Region Stockholm skapar förutsättningar för en god, jämställd och jämlik hälsa för alla genom aktivt hälsofrämjande arbete”. Folkhälsopolicyn anger fyra mål där tonvikten i folkhälsoarbetet de kommande åren ska läggas:

 • Det finns stöd, verktyg och förutsättningar för att välja hälsosamma levnadsvanor.
 • En god, jämlik och jämställd hälsa där de med sämst hälsa prioriteras.
 • Minskad psykisk ohälsa och förbättrad somatisk hälsa bland personer med psykisk sjukdom.
 • En arbetslinje som präglas av hälsofrämjande arbetsmiljöer och insatser som leder till att människors resurser tillvaratas.

Policyn visar att Region Stockholms alla verksamheter har möjlighet – och ansvar - att bidra till en bättre folkhälsa i regionen. Folkhälsoarbetet är inte bara en fråga för hälso- och sjukvården utan i hög grad också för Region Stockholms andra kärnverksamheter: kollektivtrafiken, regionplaneringen och kulturen. 

Regionens Folkhälsopolicy 

Folkhälsorapport

Vi vet att olika faktorer som exempelvis miljö, levnadsvanor och relationer kan ha stor betydelse för vår hälsa. Vart fjärde år kartlägger därför Region Stockholm dessa faktorer genom den så kallade Folkhälsoenkäten, som går ut till en stor del av befolkningen. Enkätresultaten presenteras i en Folkhälsorapport.

Den senaste Folkhälsorapporten togs fram 2019.

Läs mer och ladda ned Folkhälsorapporten 2019 på Folkhälsoguidens webbplats

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande arbete innebär att mötet mellan patient och vårdgivare ska drivas av omtanken om individens hälsa. Vården kan utveckla förhållningssätt som stärker individens egna resurser och därmed hälsan.

Region Stockholm är medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande sjukvård där 17 regioner och fem enskilda sjukhus ingår. Det är en idéburen verksamhet där det viktigaste kriteriet för medlemskap är viljan att utveckla sin organisation mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Nätverket Hälsofrämjande sjukvård

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Enligt socialstyrelsens riktlinjer ska hälso- och sjukvården arbeta med sjukdomsförebyggande metoder och erbjuda rådgivande samtal till vuxna patienter:

 • som röker dagligen
 • med riskbruk av alkohol
 • med otillräcklig fysisk aktivitet
 • med ohälsosamma matvanor.

Ladda ned Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor

Degionala vårdprogrammet för hälsofrämjande levnadsvanor ska ge vårdgivaren stöd i arbetet med att hjälpa patienter att ändra sina levnadsvanor. Vårdprogrammet utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och avser tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. 

Läs mer om vårdprogrammet på Vårdgivarguiden

Så organiseras Region Stockholms folkhälsoarbete

Vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns Enheten för Hälsoutveckling. Enheten arbetar med att kartlägga, analysera och följa upp Region Stockholms folkhälsoarbete. Syftet är att säkerställa att hälso- och sjukvården erbjuder en god och jämställd vård.

Tre centrumbildningar

Enheten för Hälsoutveckling har ett övergripande strategiskt ansvar för Region Stockholms folkhälsoarbete. Den fungerar också som Region Stockholms samlade beställarfunktion gentemot tre centrumbildningar:

 • Epidemiologi och samhällsmedicin, SLSO
 • Hälsoekonomi, informatik och hälso- och sjukvårdsforskning, SLSO
 • Arbets- och miljömedicin inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

De tre centrumbildningarna arbetar forskningsinriktat med att ta fram underlag, metoder och material som används i det hälsofrämjande arbetet.

Kontakt
E-post: halsoframjande.hsf@sll.se

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES 

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, bidrar till en god och jämlik
hälsa för befolkningen i Region Stockholm genom kunskapsutveckling och
kunskapsspridning. Verksamheten innefattar epidemiologisk bevakning och analys,
utveckling, utvärdering och stöd till implementering av metoder för
hälsofrämjande och förebyggande arbete, riktlinjer och policyer inom
folkhälsoområdet.

CES driver och utvecklar ett antal webbplatser inom folkhälsa och epidemiologisk bevakning. Dessa handlar bland annat om barns och ungas hälsa i förskola och skola, samt stöd till förändrade levnadsvanor när det gäller tobak.

Läs mer om CES

Folkhälsoguiden
Folkhälsoguiden är en webbplats för folkhälsofrågor och folkhälsoarbete inom Region Stockholm.

Läs mer om Folkhälsoguiden

Elevhälsoportalen
Elevhälsoportalen är en webbplats och ett webb­verktyg för att stödja det hälsofrämjande arbetet i förskola och skola. Arbetet med portalen är ett samarbete mellan CES, CAMM (Centrum för arbets- och miljömedicin) och CHIS (Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning) inom Region Stockholm.

Läs mer om Elevhälsoportalen

SkolmatSverige
SkolmatSverige är ett kostnadsfritt verktyg som hjälper skolor utveckla måltidens kvalitet ur ett helhetsperspektiv.

Läs mer om SkolmatSveige

Folkhälsokollen
Med Folkhälsokollen får du snabbt och enkelt en överblick av hur livsvillkor, levnadsvanor och hälsa fördelar sig och utvecklas över tid i Region Stockholm.

Läs mer om Folkhälsokollen

Sluta-Röka-Linjen
Sluta-Röka-Linjen är en kostnadsfri stödlinje för alla som har funderingar kring att sluta röka eller snusa. Samtal kan ske via telefon och chatt.

Läs mer om Sluta-Röka-Linjen

Kontakt
E-post: ces@sll.se

Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM

Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM, arbetar för att främja befolkningens hälsa, livskvalitet och arbetsförmåga. Det görs genom att identifiera och förebygga kemiska, fysikaliska, psykosociala och ergonomiska risker i arbets- och omgivningsmiljön. CAMM kartlägger risker, sprider kunskap samt bedriver undervisning och forskning. Inom sjukvården bidrar CAMM med specialistvård inom arbets- och miljömedicin respektive arbets- och miljödermatologi.

CAMM arbetar med:

 • patientutredningar
 • kartläggning av risker
 • sprider information
 • undervisning och forskning

Inom sjukvården bidrar verksamheten med specialistvård inom arbets- och miljömedicin respektive arbets- och miljödermatologi.

Läs mer om CAMM

Kontakt
E-post: camm@sll.se

Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning, CHIS

Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdforskning, CHIS, består av två delar:

 • Hälsoekonomi
 • Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, NASP

Inom hälsoekonomi studeras hur resurser används för att tillgodose vårdbehov och bidra till bättre hälsa - både i samhället i stort och inom hälso- och sjukvården.  Inom ämnet studeras frågor som handlar om hälso- och sjukvårdens finansiering, reglering och organisation samt utvärdering av reformer. Med ekonomiska metoder och modeller analyseras hälsoutveckling, resursutnyttjande och fördelningsaspekter.

NASP – Region Stockholms expertorgan för självmordsprevention

NASP, Nationellt Centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, är Region Stockholms och Statens expertenhet inom självmordsforskning och förebyggande av psykisk ohälsa. 

Verksamheten vid NASP kan delas in i fyra huvudområden: 

 1. Självmordsforskning och utveckling/utvärdering av nya självmordspreventiva metoder
 2. Analys och uppföljning av epidemiologiska data
 3. Information 
 4. Undervisning

Läs mer om NASP:s arbete och verksamhet på Karolinska Institutets webbplats 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?