Statsbidrag för HIV och STI-prevention 2017

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer för insatser mot hivinfektion.

Medlen kommer från det statsbidrag som har till syfte att förstärka och komplettera de insatser som landstingen vidtar för att uppnå de angivna målen i förordningen.

I korthet är målen med statsbidraget att:

  1. Begränsa spridningen av hivinfektion genom att upprätthålla och utveckla ett effektivt förebyggande arbete som utförs av kompetent personal, är grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet och är riktat och anpassat till olika preventionsgruppers förutsättningar och behov
  2. Förstärka och komplettera insatser mot andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar som kan antas bidra till att uppfylla målen (se punkterna 1, 3-6 i förordningen)
  3. Begränsa konsekvenserna av hivinfektion för samhället och enskilda
  4. Skapa öppenhet om hivinfektion och aids samt motverka att personer som lever med en sådan infektion eller sjukdom eller deras anhöriga stigmatiseras och diskrimineras
  5. Samverka med andra landsting och kommuner för kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling inom sådana verksamheter,
  6. Samarbeta med eller stödja sådana ideella organisationer som är juridiska personer, och som verkar för de mål som anges i punkterna 1-4

Övergripande kriterier

Några av de viktiga kriterierna för att få bidraget är att den ideella organisationens stadgar tydligt visar att den:

  • är ideell (ej vinstdrivande)
  • är uppbyggd efter demokratiska principer
  • är öppen för alla i Stockholms län - oavsett etnisk tillhörighet, sexualitet, funktionshinder, utbildning, ekonomi, ålder och kön
  • har varit aktiv i minst två år innan ansökan lämnas in

Ansökningsblankett och anvisningar

Bidrag söks för ett år i taget och beslut tas i början av året.

För att en ansökan ska kunna behandlas ska den ha kommit in till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen senast den 10 juli 2016.

Bedömning av ansökan ska ske med utgångspunkt från projektets relevans i förhållande till andra pågående hiv insatser i länet samt det aktuella epidemiologiska läget.

Tidsbegränsade projekt eller försöksverksamheter som prövar eller utvecklar nya metoder inom en viss verksamhet kan också prioriteras. Bedömningen ska ske i konsurrens med övriga ansökningar.

Återraportering ska vara HSF tillhanda den 15 februari nästkommande år (2018). Beviljade medel som inte förbrukas under det år som bidraget avser ska återbetalas i samband de återraportering.

Ansökningsblankett

Anvisningar