Bidrag till ideella organisationer

Region Stockholm delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som på olika sätt bidrar till att uppfylla Region Stockholms verksamhet och mål. Det kan handla om allt från förebyggande insatser till tidsbegränsade projekt och försöksverksamheter.

Bidraget kan sökas av ideella organisationer som bidrar till att förstärka eller komplettera hälso- och sjukvårdens egen verksamhet. Det kan exempelvis gå till behandlande, rehabiliterande, individstödjande insatser eller förebyggande verksamhet. Tidsbegränsade projekt eller försöksverksamheter som prövar eller utvecklar nya metoder inom en viss verksamhet kan också prioriteras.

Riktlinjer för bidragen

Några av de viktiga kriterierna för att få bidraget är att den ideella organisationens stadgar tydligt visar att den:

  • är ideell (ej vinstdrivande)
  • är uppbyggd efter demokratiska principer
  • är öppen för alla inom Region Stockholm - oavsett etnisk tillhörighet, sexualitet, funktionshinder, utbildning, ekonomi, ålder och kön
  • har varit aktiv i minst ett år innan ansökan lämnas in

Ansöka om bidrag 2020

Ansökningstiden för organisationsbidrag är avslutad. Bekräftelse på ansökningar som har kommit in och information gällande eventuella kompletteringar skickas ut senast 5 juni.

Bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Region Stockholm delar varje år ut bidrag till organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning.
Mer information om bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning