Bidrag till ideella organisationer

Region Stockholms Hälso- och sjukvårdsnämnd beviljar varje år bidrag till ideella organisationer som på olika sätt syftar till att stödja och stimulera verksamheter som främjar jämlik och förbättrad hälsa och bidrar till att minska hälsoklyftorna i regionen.

Bidragen kan sökas av ideella organisationer som stödjer nämndens uppdrag att utveckla Region Stockholms insatser för förbättrad folkhälsa.  Det kan exempelvis gå till verksamheter som bidrar till en jämlik och förbättrad hälsa i befolkningen och hos grupper med risk för framtida ohälsa, samt minskade hälsoklyftor i regionen.

Riktlinjer för verksamhetsbidrag

Några av de grundläggande kraven i de nya riktlinjerna för att få bidraget är att den ideella organisationens ansökan tydligt visar att den:

  • genomför verksamhet som är riktad till lokala behov samt är till nytta för boende i Stockholms län.
  • vara en ideell icke-vinstdrivande organisation som präglas av demokratiska och etiska värderingar samt vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer.
  • arbeta utifrån alla människors lika värde och jämställdhet samt ha en inriktning som ligger i linje med Region Stockholms uppförandekod.
  • vara öppen för alla inom organisationens målgrupp i Stockholms län oavsett etnisk tillhörighet, sexualitet, funktionsnedsättning, kön med mera.
  • inte vara uteslutande beroende av finansiering med av Region Stockholm givna bidrag. Ansvariga för organisationen ska säkerställa att organisationen har stadigvarande intäkter från annat håll, såsom till exempel medlemsavgifter, aktiviteter, hyror, andra bidragsgivare etc.

 

Ansöka om verksamhetsbidrag 2022

Ansökningstiden för verksamhetsbidrag 2022 beräknas att öppna under maj-juni 2021. Nya riktlinjer för verksamhetsbidrag är beslutade och antagna i Hälso- och sjukvårdsnämnden 9 mars 2021. Information om ansökningsförfarandet kommer att uppdateras kontinuerligt på denna sida.

Sedan 2020 görs alla ansökningar digitalt via den länk som finns till höger under "Ansök om bidrag". Bekräftelse på att din ansökan inkommit får du när du skickar in den i det digitala systemet.

Läs ”Instruktioner för ansökan av verksamhetsbidrag” innan du påbörjar ansökan. Där hittar du mer information om hur du går tillväga. Ansökningssidan fungerar bäst i webbläsaren Google Chrome.

Bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Region Stockholm delar varje år ut bidrag till organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning.
Mer information om bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?