Rådet för forskning, utveckling och utbildning (FoUU-råd) i Stockholms läns landsting

FoUU-rådet är ett rådgivande organ till landstingsdirektören med uppdrag är att:

 • Bereda ärenden till/från direktörsgruppen för vidare hantering i Ledningsgruppen Karolinska Institutet-Stockholms läns landsting
 • Skapa underlag för landstingets syn på olika frågor som berör utbildning och klinisk forskning som utförs i landstingsfinansierad vård
 • Samverka inom landstinget i  FoUU-frågor
 • Representera och tillvarata landstingets intressen i FoUU-frågor i samverkan med Karolinska Institutet, inom ramen för Forskningsrådets och Utbildningsrådets respektive uppdrag, eller i samverkan med andra relevanta parter
 • Bidra till en tätare samverkan mellan forskning och utbildning integrerat i vården
 • Följa upp och utvärdera FoUU-satsningar
 • Kommunicera och ge överblick över aktuella FoUU-frågor.

Landstingets forskningsdirektör är ordförande i FoUU-rådet.

Övriga ledamöter är:

 • Sjukhusdirektören Karolinska Universitetssjukhuset
 • Sjukvårdsdirektören Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO
 • Verkställande  direktören  Södersjukhuset
 • Verkställande direktören Danderyds Sjukhus
 • Verkställande direktören Södertälje Sjukhus
 • Verkställande direktören S:t Eriks Ögonsjukhus
 • Verkställande direktören TioHundra
 • Personaldirektören i Stockholms läns landsting
 • VD för Folktandvården i Stockholm

Mandatperioden för ledamöterna är tre år.

Privata vårdgivare ska inbjudas att medverka vid FoUU-rådets möten två gånger per halvår. Representanter för de privata vårdgivarna ska utses via Branschrådet.