YAM - Youth Aware of Mental health

I Stockholms län planeras nu en hälsofrämjande och preventiv insats som syftar till att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingarna bland skolelever.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

YAM, Youth Aware of Mental health (Ungdomar medvetna om psykisk hälsa) är ett program för skolelever som främjar diskussion, utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och ökar kunskap om psykisk hälsa.

Syfte

Syftet med programmet är att minska självmordshandlingar bland skolelever.

Vem påverkas och tidplan

Under 2015-2016 kommer YAM att testas i några utvalda skolor i Stockholm och från hösten 2016 kommer fler skolor att involveras.

YAM, Youth Aware of Mental health (Ungdomar medvetna om psykisk hälsa) är ett program för skolelever som främjar diskussion, utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och ökar kunskap om psykisk hälsa. YAM har visat sig vara effektiv i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder.

Programmet främjar utvecklingen av problemlösande förmåga och emotionell intelligens, till exempel hur man handskas med egna och andras känslor, relationer samt empati. Information ges om psykiskt hälsofrämjande livsstilar och hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar. Målgruppen är skolelever i åldern 14-16 år. Skolor i Stockholms län blir nu först ut i Sverige att erbjudas insatsen.

YAM genomförs i Stockholms län av NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet tillsammans med Region Stockholm, dåvarande Stockholms läns landsting. Under 2015-2016 kommer YAM att testas i några utvalda skolor i Stockholm och från hösten 2016 kommer fler skolor att involveras.

Ett utbildningsprogram i skolorna

Utbildningsprogrammet YAM genomförs i skolan, under skoltid fem timmar under tre veckor.

Utbildningen utgår ifrån sex huvudområden

  • Vad är psykisk hälsa?
  • Självhjälpsråd
  • Stress och kriser
  • Depressioner och självmordstankar
  • Att hjälpa en kompis som har det svårt
  • Vem kan jag be om råd?

Affischer som behandlar programmets huvudområden sätts upp i klassrummen och eleverna får, vid totalt fem lektionstimmar utspridda på tre veckor, arbeta aktivt med utbildningsmaterial samt genomföra rollspelsövningar. Utbildningen och rollspelen leds av instruktörer som är utbildade av NASP. Skolans egen personal deltar inte vid dessa tillfällen.

NASP och Region Stockholm arbetar med att bygga upp ett samarbete med elevhälsan samt övrig hälso- och sjukvård för att erbjuda stöd och vård till elever vid behov. Utvärdering och uppföljning av programmet planeras genom enkätfrågor till skoleleverna.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!