Samverkansprojekt för omhändertagande av berusade personer

Region Stockholm, polisen och länets kommuner deltar i ett projekt för att utveckla samarbetet kring omhändertagande av berusade personer. Målet är att öka den medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden av personer som omhändertas.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Samverkansformerna mellan projektets parter ska utvecklas med screeningsinstrument, kvalitetssäkrad statistik och analyser av vårdens resurser. I nästa steg ska alternativa former för omhändertagande testas i ett pilotprojekt.

Syfte

Tillsammans hitta bra metoder för omhändertagande av berusade personer. Region Stockholms mål är att alla omhändertagna ska få en tidig medicinsk bedömning, att vården ska vara patientsäker, jämlik och anpassad efter individens behov.

Vem påverkas och tidplan

Fler som omhändertas enligt lagen om omhändertagande av berusade personer kommer att föras till vården. Polisen kommer att få bättre instrumentet för att bedöma vilka som ska till vården samt bättre transporter. Projektet pågår under hela 2018.

Kort om projektet

Samverkansprojektet mellan Region Stockholm, polisen och länets kommuner ska leda till:

  • en ökad person- /patientsäkerhet vid omhändertagande av berusade
  • att fler omhändertagna ska förs till vården och få adekvat behandling
  • att barnperspektivet (barnkonventionen) följs
  • kvalitetssäkrad statistik över omhändertagandet av berusade.

Resultat i projektet hittills

Hittills har samverkansprojektets utredande insatser och pilotprojekt gett följande insikter:

  • fler omhändertagna bör få vård enligt en statistikuppföljning
  • ett screeningsinstrument är ett bra stöd för den enskilde polisen vid bedömning om den omhändertagna personen ska till vård enligt en uppföljning med berörda polisområden
  • antalet omhändertagna berusade som transporterades till beroendeakuter ökade med en till två patienter per dygn på Södermalm när det gjordes bättre behovsbedömningar med hjälp av screeninginstrument visar en pilotverksamhet
  • berusade som omhändertas har många olika typer av behov och vården behöver därför differentieras. Projektet har visat att 60-70 procent av de omhändertagna enligt LOB, är kända sedan tidigare och räknas som mångbesökare. Det blir därför viktig att jobba vidare med fler preventiva insatser för att förhindra att fler blir mångbesökare.

Bakgrund 

Missbruksutredningen "Bättre insatser vid missbruk och beroende" (SOU 2011:35) ledde till att regeringen, 2014, satte in 35 miljoner kronor för att stödja lokala och regionala utvecklingsarbeten. Syftet var att öka den medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden om personer som omhändertas enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (1976:511), förkortad LOB.

2015 tecknades en överenskommelse mellan Region Stockholm, dåvarande Stockholms läns landsting, polisen och länets kommuner om att utveckla samarbetet och hitta metoder för att stödja en hållbar och uthållig utveckling av arbetet så att fler omhändertagna berusade personer ska få vård.

Parterna åtar sig att fortsätta utveckla de förslag som projektet tar fram. Parterna deltar i en styrgrupp för att genomföra och utveckla arbetet med att omhändertagandet av berusade personer enligt överenskommelsen.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?