Ett grönt sjukhus

Ett av Nya Karolinska Solna-projektets mål har varit att skapa ett långsiktigt hållbart universitetssjukhus. Ambitionen har varit att både byggnationen och driften av det färdiga sjukhuset ska ha minsta möjliga miljöpåverkan.

Foto: Gary Fabbri

Projektets höga miljömål har resulterat i att Karolinska Universitetssjukhuset Solna är ett av världens mest hållbara universitetssjukhus. Det nybyggda sjukhuset har, till exempel, en egen bergvärmeanläggning som täcker större delen av sjukhusets behov av värme och kyla. Den el, värme- och kylenergi som inte kan fås från bergvärmeanläggningen kommer från förnybar fjärrvärme och fjärrkyla vilket innebär att sjukhuset har en nästan helt klimatneutral energiförsörjning.

De material som använts i byggandet av sjukhuset är resurssnåla både under byggtiden och under byggnadens hela livslängd. De är också väl beprövade, tåliga och baseras i stor utsträckning på förnyelsebara återvinningsbara råvaror.

Dubbla miljöcertifieringar


Byggnaderna har uppnått högsta klass (guld) i Miljöbyggnad som är ett svenskt system för att certifiera byggnaders totala miljöprestanda.

Anläggningen certifieras även enligt LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) i näst högsta klassen "Gold". Det är ett internationellt miljöcertifieringssystem för en helhetsbedömning av byggnaders miljöegenskaper.

De båda certifieringssystemen kompletterar varandra. Miljöbyggnad fokuserar på inomhusmiljön, där dagsljus, klimat och material är stora frågor, medan LEED tar ett helhetsgrepp och bedömer både inom- och utomhusmiljö samt transportmöjligheter, gröna ytor och hållbarhetsfrågor under byggtiden. Båda systemen kräver uppföljning och verifiering. Första delen av NKS-projektet har redan uppnått LEED Gold. 2018 kommer hela projektet att ha LEED-certifierats. Sjukhuset är det första som certifierats enligt båda systemen - ett kvitto på att projektets högt ställda miljökrav ger resultat.

Klimatsmarta lösningar


Målsättningen har varit att bygga ett sjukhus som drar extremt lite energi och försöka halvera energiförbrukningen mot de äldre sjukhusbyggnaderna. Detta blir möjligt genom att det nya sjukhusets fasad är välisolerad med ”smarta” fönster som släpper in solens ljus året om, men stänger ute värmen på sommaren.

En rad andra smarta lösningar bidrar till att göra sjukhuset miljövänligt. Däribland hissar som återvinner energi, gröna sedumtak, snålspolande blandare och toaletter, laddningsstation för elbilar i parkeringsgaraget samt närvarostyrd belysning och ventilation. Sjukhuset har också sopsortering med hela 32 sorteringsfraktioner.

Region Stockholms tuffa hållbarhetskrav för NKS-projektet omfattar en rad områden: energieffektivitet, klimatsmarta lösningar, omgivningspåverkan, inomhusmiljö, transporter, avfall och material.

Exempel på hur sjukhuset minskar sin miljö- och klimatpåverkan

 • Hissar som återvinner energi.
 • Fönster som släpper in ljuset men inte värmen på sommaren.
 • Vattensparande kranar och toaletter.
 • Behovsstyrd belysning och ventilation.
 • Energi som till 99,7 % kommer från förnybara energikällor. (klimatkompensation sker för de utsläpp som sker)
 • Prioritering av lokalt producerade, återvunna och lågemitterande material samt FSC-certifierat trä.
 • Alla byggmaterial, och allt material i installationerna, granskas i Byggvarubedömningen för att säkerställa att de inte innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen.
 • Elladdningsstolpar på var tionde parkeringsplats.
 • Energisnål LED-belysning i en stor del av sjukhuset.
 • Energieffektiva fönster och fasader.
 • Gröna sedumtak på sjukhuset ger gröna ytor och samlar upp vatten.
 • Källsortering i över 30 olika fraktioner.
 • Möbler och inredning väljs med miljöhänsyn.
 • Allt matavfall samlas in och blir biogas till länets bussar och bilar
 • Det finns många energimätare i byggnaden vilket innebär att olika verksamheterna kan följa sin energiförbrukning och på så sätt också bli extra motiverade att spara energi.

Fakta - Bergvärmeanläggningen

 • Antal borrade hål: 169
 • Antal hål som blir minst 220 meter djupa: 117
 • Total längd på borrhålen: Nästan 35 kilometer (34 498 meter)
 • Diameter på borrhålen: 115 millimeter
 • Värmepumpar som samtidigt kan leverera minst 3 megawatt kyla och 4,5 megavatt värme
 • Den egna bergvärmeanläggningen beräknas minska det totala behovet av köpt energi med 26 procent, eller 60kWh/m2 och år. För hela sjukhuset innebär det en minskning med 17 miljoner kWh per år. Den energimängd som sparas genom energilagret och värmepumparna motsvarar därmed uppvärmningen av ca 800 normalvillor under ett år.

Fakta -  LEED och Miljöbyggnad

 • LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design. Det finns fyra nivåer och Gold är den näst högsta.
 • Första delen av NKS-projektet har uppnått LEED Gold med 61 poäng. Gränsen för Gold är 60 poäng. Nästa nivå, Platinum, har en gräns på 80 poäng.
 • NKS-projektet färdigställs i etapper. En fas i taget kommer att certifieras i LEED. Under 2018 kommer hela projektet att ha certifierats. Alla faser är sedan tidigare certifierade enligt Miljöbyggnad Guld.
 • Detta är den enda sjukhusbyggnaden i Sverige som certifierats med LEED Gold i kategorin ”New Construction”. Det fanns ingen egen kategori för sjukhus när NKS-projektet startade, men numera finns kategorin ”healthcare”. En sjukhusbyggnad i Karlstad har certifierats enligt LEED Gold i healthcare-kategorin.
 • Det var det första sjukhuset som certifierades på Miljöbyggnads guld-nivå. NKS-projektet har en preliminär certifiering. 1 -2 år efter att byggnaden tagits i bruk ska den preliminära certifieringen verifieras. Då kontrolleras byggnadens energibehov, innemiljö m.m. för att säkerställa att de faktiska resultaten motsvarar de beräknade.