Bakgrund NKS-projektet

Här beskrivs de tidiga utredningarna och OPS-upphandlingen i korthet.

Utredningar

I början av 2000-talet genomförde Stockholms läns landsting flera stora utredningar för att kartlägga och analysera hur landstinget ska kunna möta de krav som ställs på morgondagens sjukvård. Ambitionen var att skapa en mer effektiv och säker sjukvårdsstruktur, samt att bygga ett universitetssjukhus i världsklass från grunden.

SNUS-utredningen

I slutet av 2001 tillsattes SNUS-utredningen (Stockholms Nya Universitetssjukhus) vars uppdrag var att undersöka behovet av och möjligheterna för att skapa ett nytt universitetssjukhus. Utredningsrapporten, som publicerades i november 2002, slog fast att ett universitetssjukhus ska bedriva specialistvård samt omfattande forskning och utbildning av högsta kvalitet. Den konstaterade vidare att en fortsatt stark samverkan mellan sjukvård och forskning, det vill säga  mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset Solna, talade för en lokalisering av ett nytt universitetssjukhus till just Karolinska sjukhusområdet i Solna.

3S-utredningen

I SNUS-utredningen poängterades också att omdaningen av Karolinska sjukhuset till ett modernt och internationellt konkurrenskraftigt universitetssjukhus måste gå hand i hand med förändringar inom andra delar av landstingets sjukvårdssystem. Under 2003 och 2004 gjordes därför en genomgripande utredning rörande den framtida strukturen av sjukvården i Stockholms län, den så kallade 3S-utredningen (Stockholms Sjukvårdsstruktur).

Utredningsarbetet drevs i två delprojekt: Ett delprojekt avseende det nya universitetssjukhuset och akutvårdsstrukturen, och ett delprojekt med inriktning på närsjukvård. Kompletterande utredningar gjordes för barnsjukvård och laboratoriemedicin.

Förstudier kring byggnation och renovering

Inom ramen för 3S-utredningen fick Locum AB (landstingets fastighetsbolag) i uppdrag att genomföra ett antal förstudier med inriktning att bygga det nya sjukhuset. Dessa utredningar visade, att det var fullt möjligt att placera NKS på Karolinska sjukhusområdet i Solna och att det fanns goda förutsättningar att integrera sjukhuset i den nya stadsdelen Hagastaden.

I utredningarna jämfördes också kostnaderna för att renovera med att bygga nytt. Svaret var att det bästa alternativet var att bygga ett helt nytt sjukhus. En renovering hade tagit omkring 15 år att genomföra, med allt vad det innebär av tillfälliga lösningar och att flytta runt svårt sjuka patienter. De renoverade lokalerna skulle heller inte bli tillräckligt ändamålsenliga för att kunna möta kraven från framtidens universitetssjukvård.

OPS-upphandlingen

Nya Karolinska Solna handlades upp enligt en OPS-lösning, Offentlig Privat Samverkan, efter beslut i landstingsfullmäktige 10 juni 2008. Syftet med detta upphandlingsförfarande är främst att minimera riskerna för tidsförskjutningar och kostnadsökningar samt att föra över riskerna till utföraren av projektet, dvs OPS-bolaget.

Upphandlingen var en så kallad förhandlad upphandling, vilket innebär att upphandlingstiden präglades av sekretess. I samband med tilldelningsbeslut hävdes sekretessen.

Upphandlingsprocessen inleddes med ett informationsmöte den 3 oktober 2008 på Arlanda i Stockholm, vilket också var starten på fasen för prekvalificering för upphandlingen. Strax före jul 2008 beslutade FoUU-utskottet vilka anbudsgivare som skulle få gå vidare och lämna anbud. Anbudsfasen startade i samband med att förfrågningsunderlaget skickades ut den 31 mars 2009. Under perioden oktober 2009 - april 2010 pågick utvärdering och förhandling av anbud.

Tilldelningsbeslutet i OPS-upphandlingen fattades den 4 maj 2010 (majoritetsbeslut) och därefter den 8 juni (alla partier), efter en ny politisk uppgörelse, av Stockholms läns landstingsfullmäktige.

Enligt beslutet blev det ett konsortium bestående av svenska Skanska och brittiska Innisfree som skulle uppföra Nya Karolinska Solna (NKS). Samarbetspartner för servicetjänster är Coor. Byggnaden har utformats av White Tengbom Team.

Den 20 maj 2010 presenterade landstinget en första rapport i syfte att göra en beskrivning av den OPS-process som då just genomförts.

OPS-avtalet undertecknades (financial close) i slutet av juni 2010.