Nya Karolinska Solna

Byggprojektet Nya Karolinska Solna är färdigt. Det betyder att Karolinska Universitetssjukhuset har fått helt nya byggnader i Solna. Sjukhuset tog emot de första patienterna i de nya lokalerna i slutet av 2016 och inflyttningen fortsätter under 2018. Till det nybyggda universitetssjukhuset kommer de patienter som är svårast sjuka och skadade.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Karolinska Universitetssjukhuset har fått helt nya lokaler i Solna och flyttar in i en av världens mest moderna och hållbara sjukhusbyggnader. Projektet Nya Karolinska Solna har genomförts med patientens behov i centrum och skapar förutsättningar för vårdpersonalen att bedriva högspecialiserad vård

Syfte

Nya Karolinska Solna-projektet är en central del i en omfattande utveckling av länets vårdsystem. Det nybyggda universitetssjukhuset har ansvar för de patienter som är svårast sjuka och skadade. Här bedrivs vården integrerat med forskning och utbildning.

Vem påverkas och tidplan

De första patienterna togs emot i de nya byggnaderna under 2016. Hela byggprojektet färdigställdes i december 2017. Under 2018 fortsätter sjukhuset att flytta in i de nya byggnaderna. Sjukhuset är till för de svårast sjuka och skadade patienterna.

Vården på det nya sjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar för den högspecialiserade vården inom Region Stockholm. Det innebär att de svårast sjuka och skadade kommer att tas om hand i de nya byggnaderna.

Vården bedrivs i ett tydligt teamarbete med patienten i centrum.

Med högspecialiserad vård menas avancerad sjukvård som är särskilt resurs- och kompetenskrävande när det gäller medicinteknisk utrustning och sjukvårdspersonalens utbildning och erfarenhet. Den är också nära kopplad till forskning och utbildning.

Vård i teman

Vården vid Karolinska Universitetssjukhuset bedrivs i teman. Dessa teman är:

Barn och kvinnosjukvård: Barnsjukvård, graviditet, reproduktion och förlossning.

Hjärta och kärl: Ett tema som berör sjukdomar i hjärta och kärl.

Neurologi: Här samlas diagnoser som olika typer av demens, stroke och MS.

Cancer: Avancerad cancerkirurgi och behandling.

Infektion och inflammation: Autoimmun inflammatorisk systemsjukdom är ett gemensamt nytt paraply för sjukdomar i hud, njurar, leder och lungor.

Trauma och reparativ medicin: Patienter tas emot vid stora trauman. Vid allvarliga skador behövs ofta organ och vävnader repareras eller ersättas. Här ingår exempelvis ortopedi.

Åldrande: Vård av äldre patienter, ofta med flera sjukdomar och diagnoser.

Utöver den verksamhet som ingår i ett tema finns gemensamma funktioner som laboratorier och röntgen. Indelningen i teman underlättar samverkan mellan olika specialister och yrkesgrupper.

I ett team kring en patient med prostatacancer kan det till exempel ingå såväl urolog och onkolog som dietist, kurator och sjukgymnast. Tillsammans kan de erbjuda patienten komplett vård och varaktigt stöd. Vårdavdelningar såväl som mottagningar och dagvård organiseras efter temavården. Det innebär att vårdpersonal som ofta behöver gå mellan olika funktioner får kortare avstånd.

Intensivakuten – en ny typ av akutmottagning

Intensivakuten på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna öppnade 1 maj 2018 för patienter från hela länet som kommer i ambulans, helikopter eller med remiss från en annan vårdgivare. Det är vårdbehovet som avgör om intensivakuten är rätt vårdform eller om någon av de andra vårdgivarna i länet passar bättre. Även patienter som redan går på behandling på sjukhuset kan komma in akut.

De tas först emot i traumarum som är utrustade med den senaste tekniken. Alldeles i närheten finns operationssalar, enheter för röntgen och andra undersökningar samt intensivvårdsrum.

Intensivakuten är en egen vårdform i länets nya struktur för akutsjukvård, en vårdform som inte tidigare funnits i Sverige. I Sverige finns en tradition med öppna akutmottagningar på sjukhusen. Den nya vuxenakuten vid Karolinska Solna följer en annan princip, som tillämpas andra nordiska huvudstäder. Sjukhusets uppdrag är att bedriva högspecialiserad vård och till den nya akuten skickas de patienter som är så allvarligt sjuka att de behöver sjukhusets medicinskt och tekniskt mycket avancerade resurser.

För barn finns det två akutmottagningar i Solna – en i det nybyggda sjukhuset, och en närakut (för barn och vuxna) på Karolinska vägen 39. Akutmottagningarna på länets övriga sjukhus byggs ut för att kunna ge fler patienter akutsjukvård.

Kapaciteten på Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Totalt 714 vårdplatser (samt ytterligare 10 vårdplatser i samvårdsrum).

  • 550 vårdplatser i huvudbyggnaden (av dessa är 84 intensivvårdsplatser).
  • 79 vårdplatser i en separat behandlingsbyggnad.
  • 85 vårdplatser i den före detta Thorax-byggnaden.

Det blir dessutom cirka 90 dagvårdsplatser, 168 mottagningsrum, 36 operationssalar (varav tre så kallade hybridsalar), 66 pre-/postoperativa platser, 8 strålbehandlingsrum (acceleratorer), samt utrymmen för avancerad bild- och funktionsverksamhet.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?