Processen bakom RUFS 2050

Den regionala utvecklingsplanen uttrycker Stockholmsregionens samlade vilja och pekar ut den långsiktiga riktningen för vår region. Den ligger till grund för den fysiska planeringen och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen de kommande åtta åren. Visionen är Europas mest attraktiva storstadsregion.

I juni 2018 antog landstingsfullmäktige RUFS 2050 som regionens utvecklingsplan. Från att planen trätt i laga kraft är den giltig fram till år 2026. RUFS 2050 är en strategisk plan med ett långsiktigt perspektiv som syftar till att hantera Stockholmsregionens långsiktiga utmaningar. Planen ligger till grund för bland annat kommunernas och landstingets långsiktiga planering, det regionala tillväxtarbetet, regionala strukturfondsprogram och infrastrukturplanering.

Ett stort antal aktörer bidrar till innehållet i planen och ansvarar också för genomförandet av den.

Omfattande process
Processpil RUFS 2050

Att ta fram en ny regional utvecklingsplan är en omfattande process som pågår i flera år och som förutsätter en tät dialog med alla de organisationer som sedan ska medverka till att göra planen till verklighet.

Utgångspunkten för arbetet var RUFS 2010, den tidigare planen. Under åren 2013–2014 gjordes en aktualitetsbedömning av RUFS 2010. Den visade att planen fortsatt var både aktuell och användbar, men den pekade också på en del utvecklings- och förbättringsområden.

Utifrån resultatet från aktualitetsarbetet sattes sedan arbetet med nästa plan igång. Den 20 augusti 2015 beslutade landstingets tillväxt- och regionplanenämnd om ett program för en ny regional utvecklingsplan. Under 2016 pågick ett samråd om planen. Utifrån synpunkterna som kom in under samrådet togs ett utställningsförslag fram. Den 8 juni 2017 beslutade tillväxt- och regionplanenämnden att godkänna utställningsförslaget och att genomföra en utställning under perioden 27 juni till 3 november 2017. Under perioden inkom svar från cirka 150 remissinstanser, bland dem Stockholms läns samtliga kommuner.

Den 12 juni 2018 lades ett slutligt förslag till RUFS 2050 fram för beslut i landstingsfullmäktige. Enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) kommer den nya planen att gälla i åtta år från att den vunnit laga kraft. RUFS 2050 vann laga kraft i oktober
2018 och gäller till hösten 2026.