Om RUFS

Utvecklingsplaneringen i Stockholmsregionen har gjort och gör skillnad. Vi har en lång historia och tradition av att regionplanera. Utan en plan riskerar utvecklingsarbetet att bli splittrat och att många frågor lämnas obesvarade. Stockholms län tillhör en växande funktionell region och huvudstadsregionen har haft en stark tillväxt. Det har bland annat bidragit till att regionplanen har gått från att vara en fysisk plan till att tillväxtfrågor har integrerats i planen.


RUFS 2050 är en regionplan enligt plan- och bygglagen (2010:900). En regionplan anger grunddragen för hur mark- och vattenområden ska användas och riktlinjer för var bebyggelse och byggnadsverk som har betydelse för regionen ska lokaliseras.

RUFS 2050 är regionens samlade mål- och strategidokument för fysisk planering och utveckling. Som regionplan är RUFS 2050 vägledande för kommuners fysiska planering och för alla myndigheter som i sina beslut tillämpar de så kallade hushållningsbestämmelserna i miljöbalken (1998:808, 3–4 kap).

RUFS 2050 regleras genom:

plan- och bygglagen (2010:900) kapitel 7 om regionplanering
lag (1987:47) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län som anger att
Stockholms läns landsting är ansvarigt regionplaneorgan för länets 26 kommuner
miljöbalken (1998:808) kapitel 3 och 4
förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden.

Avvägningar mellan olika intressen på regional nivå

Utifrån regionplaneringens syfte att tillvarata länets regionala och mellankommunala intressen görs avvägningar mellan olika frågor och intressen på en regional nivå och med utgångspunkt från olika allmänna intressen och regionala och nationella mål. Allmänna intressen beskrivs i plan- och bygglagen (2010:900, kap 2) och är bland annat natur- och kulturaspekter, utformningen av bebyggelse samt vissa bestämmelser i miljöbalken. Regionplaneorganet ska ta hänsyn till de allmänna intressena vid regionplanering, liksom kommunerna vid planläggning och lovgivning. Vissa av de allmänna intressena har även pekats ut som riksintressen eller för att de har en nationell betydelse. En regionplan kan inte hantera alla kommunala och lokala intressen och ytterligare avvägningar måste därför göras i den efterföljande planeringen. På en regional nivå handlar det om att peka på inriktningar och övergripande avvägningar mellan olika intressen och förhållningssätt som ska användas som vägledning i den efterföljande planeringen, samt att redovisa övergripande geografiska regionala avvägningar.

De regionala avvägningarna uttrycks i RUFS 2050 framför allt genom:

den regionala målstrukturen med vision, mål och delmål
de regionala prioriteringarna för att stödja genomförandet av RUFS 2050
den övergripande rumsliga inriktningen
de rumsliga principerna för den regionala utvecklingen
plankartans mark- och vattenanvändning
förhållningssätten till plankartan
de regionala ställningstagandena för de tematiska frågorna