Regional utvecklingsplan för Stockholm, RUFS 2050

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2050, uttrycker regionens samlade vilja och fungerar som en gemensam plattform för regionens aktörer och för samverkan inom Stockholms län och med länen i östra Mellansverige.

Detta gör vi

Region Stockholm har enligt plan- och bygglagen ansvar för att ta fram en regional utvecklingsplanen för Stockholms län.

Syfte

Planen ska väga samman regionala behov, uttrycker regionens samlade vilja och ligger till grund för regionens utveckling i ett långt perspektiv.

Vem påverkas och tidplan

RUFS 2050 berör hela Stockholms län. Utvecklingsplanen trädde i laga kraft i oktober 2018 och gäller fram till 2025.

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstads­regioner. I dag bor det mer än 2,2 miljoner invånare i länet. År 2050 förväntas vi vara 3,4 miljoner invånare, drygt 50 procent fler. Den snabba befolkningstillväxten är positiv för regionen, samtidigt som den för med sig stora utmaningar som kräver god planering och ett bra samarbete mellan många olika aktörer.

Hur ska människor röra sig, mötas, utbilda sig och utvecklas? Var ska bostäder lokaliseras och infrastruktur byggas ut? Hur ska miljön bli bättre för regionens invånare och hur ska den globala klimatpåverkan kunna minskas? Hur är det att leva och verka i Stockholmsregionen i framtiden?

Visar riktning både i närtid och på lång sikt

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, pekar ut riktningen för regionen med syfte att säkerställa att rätt saker initieras i närtid för att långsiktiga mål och största regionala nytta ska uppnås till 2050.

Visionen är att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion. För att möjliggöra visionen finns fyra regionala mål mot 2050, om attraktiva livsmiljöer, jämställdhet, öppenhet, tillgänglighet och innovation och näringar, sexton kvantifierade delmål som ska uppnås senast år 2030 samt nio prioriteringar att i samverkan arbeta med under planens giltighet 2018–2026.

RUFS 2050 har tagits fram i tät dialog med regionens aktörer. RUFS 2050 bygger vidare på de tidigare regionala utvecklingsplanerna RUFS 2010 och RUFS 2001. Arbetet med att ta fram RUFS 2050 har pågått sedan 2015 och utgick från den aktualitetsbedömning som gjordes av RUFS 2010 under 2013 och 2014.

En gemensamt framtagen plan

Planeringsarbetet har genomförts enligt plan- och bygglagens (2010:900) planprocess med samråd och utställning, med både öppen dialog och formell remisshantering. Ett mycket stort antal regionala aktörer har involverats och deltagit i olika referensgrupper, och lämnat synpunkter, vilket gör att den slutliga planen till stora delar kan sägas vara en gemensamt framtagen plan.

RUFS 2050:

• är vägledande för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser samt andra planer och program för fysisk planering

• bidrar till att uppfylla nationella mål, planer och program som har betydelse för en hållbar utveckling i regionen

• anger förhållningssätt och ställningstaganden för regional samordning av mark- och vattenanvändning, samt för lokalisering av bebyggelse och anläggningar

• är en viktig utgångspunkt för den statliga transportinfrastrukturplaneringen

• visar på kopplingar mellan olika systemperspektiv i den regionala utvecklings-planeringen

• är en utgångspunkt för det regionala tillväxtarbetet

• är en utgångspunkt för EU:s regionala strukturfondsprogram och regionala handlings-planen för socialfonden.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!