Godsstrategi för Stockholms län

Stockholms län är Sveriges största konsumtionsmarknad. Individers och företags val och mönster förändras i snabb takt, vilket påtagligt har förändrat godshanteringens förutsättningar. Stockholmsregionen växer, därmed ökar även godstransporterna, och för att klara de utmaningar det medför krävs gemensamma insatser av många aktörer.

Projektets tidslinje

2017-12-20 00:00:00
Remiss
2017-12-20 00:00:00

Remiss

Förslaget till godsstrategi var ute på remiss under perioden 21 december 2017 – 2 mars 2018

2018-06-20 00:00:00
Beslut i TRN
2018-06-20 00:00:00

Beslut i tillväxt- och regionplanenämnden

Den 20 juni beslutade tillväxt- och regionplanenämnen att anta förslaget till godsstrategi.

2019-01-24 00:00:00
Beslut i regionfullmäktige
2019-01-24 00:00:00

Beslut i regionfullmäktige

Regionfullmäktige väntas anta förslaget till godsstrategi under 2019.

Detta gör vi

Region Stockholm tar nu fram en godsstrategi.

Syfte

Stärka hanteringen av gods i Stockholmsregionen.

Vem påverkas och tidplan

Medborgare och aktörer i Stockholms län samt omgivande län. Strategin förväntas antas av regionfullmäktige under 2019.

Det är en stor samhällsutmaning att möta det ökade behovet av transporter samtidigt som det gäller att minimera trängseln, öka framkomligheten i transportsystemet och nå klimatmålet om ett fossilfritt transportsystem till 2050. Nyttotrafiken utgör en stor andel av trafikarbetet i Stockholms län och är en förutsättning för en ekonomiskt framgångsrik region.

Arbetsprocess för framtagandet

Arbetet med att ta fram den regionala godsstrategin för Stockholmsregionen leds av tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Processen med att ta fram ett förslag till godsstrategi har skett genom ett brett och aktivt deltagande från länets aktörer; kommuner, länsstyrelsen, trafikverket, hamnbolag, transportaktörer, akademi med flera.

Förslaget till godsstrategi var ute på remiss under perioden 21 december 2017 – 2 mars 2018 och antogs av tillväxt- och regionplanenämnden i juni 2018.

Strategins koppling till RUFS 2050

Strategin relaterar till den regionala utvecklingsplanen i Stockholmsregionen, RUFS 2050, som ett fördjupande och kompletterande dokument med eget remissförfarande. Den regionala godsstrategin för Stockholms län är vägledande för aktörer i regionen. Godsstrategin ska bidra till att nå målen i RUFS 2050. Godsstrategin är utgångspunkt för ett konkretiserat genomförande, där landstinget har en drivande roll tillsammans med regionens aktörer.

Innehåll

Som en vägledning för länets aktörer fastslår strategin följande tre strategiska insatsområden:

Tillgänglig transportinfrastruktur av god kvalitet i hela regionenUrbana miljöer med god och klimatsmart försörjning av varor och materialStärkt förståelse för godstransporternas systemeffekter

Strategin innehåller även kapitel om nuläge, utmaningar och genomförande.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!