Planera för cykel

Medfinansiering

För kommuner finns flera olika möjligheter att få ekonomiskt stöd för cykelåtgärder. Genom länsplanen för transportinfrastruktur finns möjlighet att få statlig medfinansiering för cykelinfrastruktur. Mer information om ansökan finns på Trafikverkets hemsida.

Cykelinfrastruktur kan även få medfinansiering genom nationell plan för transportinfrastruktur och stadsmiljöavtal.

Genom Klimatklivet kan man få stöd för både cykelinfrastruktur och informationsinsatser.

Cykelkampanjer

För att få fler att cykla räcker det inte med fysiska åtgärder. Det krävs även kampanjer och informationssatsningar. Res Smart samordnar arbete med beteendepåverkan i Stockholms län. Res Smart är öppet för alla aktörer med ansvar för transportfrågor och representeras idag av majoriteten av länets kommuner och Region Stockholm. Res Smart ska öka kunskaps- och erfarenhetsutbytet kring beteendepåverkan och genom konkreta samarbetsprojekt leda till resultat.

Cykelparkering

Cykeln utgör i många fall en del av en längre resekedja. Det gäller inte minst i Stockholms län där avstånden ofta är långa. Det är därför oerhört viktigt att möjliggöra för smidiga kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik. En viktig del i kombinationsresandet är att möjliggöra för smidiga byten mellan cykel och kollektivtrafik. Då krävs bra och attraktiva cykelparkeringar nära hållplatsen.

Trafikförvaltningen tagit fram riktlinjer för cykelparkering vid kollektivtrafiken, RiPark. 

Vinterväghållning

Standarden på cykelvägarna är avgörande för hur cykelresan upplevs. Det är särskilt viktigt under vinterhalvåret när snö och is kan leda till stora problem.

Sopsaltning som vinterväghållningsmetod är på snabb framväxt i Stockholm. Vintern 2018/2019 användes sopsaltning i mer än hälften av länets kommuner samt av Trafikverket. I det regionala cykelbokslutet för 2018 kan du se vilka stråk som underhölls med sopsaltning vintern 2018/2019. Nedan finns även ett informationsblad om sopsaltning. 

Vägskyltar

Cykelvägvisning är viktigt för att hitta rätt väg utan onödiga omvägar. Det är också ett sätt att informera om avstånd till lokala och regionala målpunkter. För att cyklister lätt ska hitta har vi tagit fram information för regional cykelvägvisning. Ambitionen är att samtliga cykelstråk i det regionala cykelvägnätet ska vara skyltade enligt samma princip.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?