Transport och infrastruktur

Att stärka Stockholms internationella tillgänglighet ger goda utvecklingsmöjligheter för Stockholmsregionen. Näringslivet kan utvecklas. Tillväxten i internationell turism ges förutsättningar att öka och viktiga utländska investeringar underlättas.

Bilden visar många långtradare i långa köer

Stärkt internationell tillgänglighet

Genom att stärka Stockholms internationella tillgänglighet kan näringslivets behov och tillgång till viktiga internationella export- och samarbetsmarknader mötas. Tillväxten i internationell turism kan främjas. Dessutom kan möjligheterna att attrahera internationell arbetskraft förbättras och viktiga utländska investeringar underlättas.

Pågående uppdrag inom transport och trafik:

Inom Region Stockholm är trafikuppdragen uppdelade. Tillväxt- och regionplanenämnden ansvarar för planering av länets godstransporter och den regionala cykelplanen. Trafikförvaltningen ansvarar för kollektivtrafiken och regionledningskontoret för Länstrafikplanen.

Planer, strategier och projekt

Region Stockholms vision är att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Den regionala godsstrategin för Stockholmsregionen ska bidra till att hantera regionens utmaningar och bidra till att leva upp till målet. Den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, pekar ut riktningen för regionen. Ta del av mer information om godsstrategin för Stockholms län

Region Stockholm ingår i Connect Sweden som är ett samverkansprojekt och etablerades 2013. Uppdraget är att att arbeta för att stärka Sveriges internationella flygförbindelser. Målet är att stärka Stockholm Arlanda Airports position som Skandinaviens ledande hub.
Här kan du ta del av mer information och underlag om Connect Swedens arbete.

Region Stockholm deltar i den gemensamma planeringen av utvecklingen i östra Mellansverige. Sedan flera år finns det en dialog och samverkan inom ramen för länens respektive regionala utvecklingsarbete som bygger på ömsesidig nytta. I samarbetet ingår: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län och Gävleborgs län, samt Mälardalsrådet. Ta del av mer informtion av samarbetet här.

 

Allt fler cyklar allt längre vilket kräver ett regionalt cykelvägnät som binder samman hela Stockholms län. Ta del av information om Region Stockholms Cykelkansli.