Beviljade projekt

Projektbeslut: Europeiska Socialfonden, ESF 4 juni 2020

Den 4 juni 2020 beviljades följande projekt anslag från den Europeiska Socialfonden:

Projektnamn: Hållbar utveckling Nynäshamn                      

Sökande: Nynäshamns kommun
Sökt belopp: 8 225 159 kronor
Samverkansparter: Lokala, privata företag
Sammanfattning: Denna ansökan gäller medel för att skapa ett program som mynnar ut i en gemensam plattform för klustersamverkan i den region där de som deltar innefattas av individer i företag från de gröna näringarna, livsmedelsnäring och besöksnäring samt förvaltning, skola och på sikt även samarbete med organisationer som arbetar med sysselsättnings-åtgärder. Sökanden anser att resultatet av ett program skulle möjliggöra förkortade distributionsvägar från jord till bord, ett rikare näringsliv, ökad handel och ett lokalt hållbart kretslopp. Det ger också ökade kontaktvägar mellan företag, nätverk, offentlig sektor, myndigheter och lokala engagemang.

Projektnamn: Etableringslyftet 2.0    

Sökande: Sollentuna kommun
Sökt belopp: 18 745 077 kronor         
Sammanfattning: Etableringslyftet är ett samverkansprojekt där de tre grannkommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna fysiskt samorganiserat sig med Arbetsförmedlingen. Etableringslyftet skapar förutsättningar för nyanlända och utrikesfödda individer som ofta är kortutbildade att etablera sig på arbetsmarknaden i syfte att ta vara på dessa individers kompetens. Målet är en effektiv samverkansorganisation som bidrar till sänkt arbetslöshet och därigenom förbättrar regionens kompetensförsörjning.  

Projektnamn: Amazon   

Sökande: Samordningsförbundet VärNa
Sökt belopp: 4 193 428 kronor   
Sammanfattning: Projekt Amazon bygger på myndighetsgemensamma plattformar som ska fördjupa samverkan för långtidssjukskrivna och/eller långtidsarbetslösa kvinnor med stort behov av stöd att etablera sig på arbetsmarknaden. Samverkan ska organiseras genom ett myndighetsgemensamt team. Teamet ska tillhandahålla en handlingsplan som leder till individanpassade insatser med fokus mot en arbetsetablering. Målgruppen är svensk- och utrikes födda kvinnor i arbetsför ålder (18 - 64 år) som står långt från arbetsmarknaden.

Projektnamn: Arbetsmarknadscenter

Sökande: Haninge kommun
Sökt belopp: 26 126 927 kronor
Sammanfattning: Projektet Arbetsmarknadscenter arbetar för att fler kvinnor och män som står särskilt lång ifrån arbetsmarknaden och uppbär försörjningsstöd, kommer ut i arbete och studier och kommer närmare arbetsmarknaden. Detta uppnås genom att team säkerställer och förbättrar processer, insatser och arbetssätt där deltagarens behov är i centrum. Projektet förväntas bidra till att utveckla och implementera en hållbar metod för att bryta inlåsningseffekter av ekonomiskt bistånd för målgruppen kvinnor och män med särskilt behov av stöd.

Projektbeslut: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 19 mars 2020

Den 5 december 2019 beviljades följande projekt anslag från den Europeiska Socialfonden: 

Projektnamn: MIA Vidare

Sökande: Samordningsförbundet Östra Södertörn
Belopp: 78 430 716 kronor
Samverkansparter: 8 Samordningsförbunden i länet omfattar kommunerna Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Stockholm, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Täby, Tyresö, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Samordningsförbunden ägs dessutom av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm

Sammanfattning: 
MIA Vidare ska utveckla samverkan, arbeta med individbaserade metoder, utbilda och öka medvetenheten om hur olika kompetenser på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunerna och inom vården kan samverka på bästa möjliga sätt. I projektet kommer 1900 kvinnor och män som varit borta länge från arbetsmarknaden få ett samordnat stöd. En tillämpning i fler kommuner bidrar till att samordningsförbundets resurser och därmed omfattningen av stöd och samverkan kring prioriterade målgrupper växlas upp.

MIA Vidare bygger på utmaningar, erfarenheter och kunskaper från det befintliga MIA-projektet. På sikt kommer arbetet att ge effekter för den nationella politiken. Genom att hitta och bidra med lösningar på komplexa samhällsproblem ökas den sociala delaktigheten i landets alla kommuner. Det gör att nationella mål om sysselsättning, utbildning blir nåbara. Som välfärdsaktör bidrar samordningsförbunden genom att skapa en enhetlig struktur för samverkan i regionen för personer i behov av samordnat stöd. 

Projektnamn: FVM dialoger

Sökande: Stockholms länssjukvårdsområde, Region Stockholm
Belopp: 31 490 563 kronor
Samverkansparter: Stockholms länssjukvårdsområde, Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Tiohundra Norrtälje, Södertälje sjukhus, Serviceförvaltningen-IT, Hälso och sjukvårdsförvaltningen-avdelning för digitalisering

Sammanfattning:
Genomförande av "Framtidens vårdinformationsmiljö" (FVM Region Stockholm) med krav på standardisering av information, vårdprocesstöd samt funktioner för digital patientmedverkan ställer nya krav på ökad digital kompetens hos vårdens medarbetare och chefer. Projektet bygger på lärande i grupp på den egna enheten i en kaskad- nätverksmodell. Modellen ger dels ökad kompetens på individnivå men bygger även en nätverksstruktur i verksamheten genom de 500 Processhandledarna/Utvecklingsledarna. De blir bärare och ambassadörer tillsammans med chefer och ledare för förberedelsen för FVM både på den egna enheten och över vårdgivargränser.

De önskade effekterna av projektet är: ökad digital kompetens och förberedelse inför genomförandet av FVM i Region Stockholm för alla medarbetare.

Projektet bygger på och vidareutvecklar metod och modell från tidigare Kompetenslyftet eHälsa och eHälsalyftet.

Projektnamn: SY-Vux

Sökande: Stockholm Stad, Arbetsmarknadsförvaltningen
Belopp: 11 134 713 kronor
Samverkansparter: Stockholms stads Arbetsmarknadsförvaltning och Utbildningsförvaltning. Yrkesgymnasier och arbetsgivare.
Sammanfattning:
Syftet med projektet är att möjliggöra en långsiktigt hållbar arbetsmarknadsetablering för personer med begränsade kunskaper i svenska och kort utbildningsbakgrund som är i behov av att utveckla sina svenska kunskaper. Detta görs genom att utveckla utbildningar som integrerar studier i svenska med yrkeskurser på gymnasial nivå. Behovet av denna typ av utbildningar har växt under de senaste åren och målgruppen har utvidgats.

Inom Stockholms stad har språkintegrerade yrkesutbildningar utvecklats i två spår. Ett spår har varit Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare (YFI) som är finansierat via ESF, och det andra har bedrivits utifrån ordinarie budgetuppdrag. Projekt SY-Vux syftar till att utveckla ett enhetligt arbetssätt för språkintegrerade yrkesutbildningar inom Vuxenutbildning Stockholm baserat på tidigare arbete. Erfarenheterna från de två ovannämnda arbetssätten integreras och en enhetligt språkintegrerad yrkesutbildning tas fram, i syfte att säkerställa att alla deltagare får en kvalitativ och likvärdig utbildning utifrån beprövade metoder och arbetssätt.

För att ta fram detta arbetssätt kommer projektet att utveckla ett kompetenscentrum som ansvarar för utvecklingsarbete, spridning av metoden och kvalitetssäkring av utbildningen. Här ingår även kompetensutveckling av lärare och skolledare. De lärare som är anställda i projektet kommer även att agera som handledare och på det sättet sprida och lära ut det arbetssätt som tas fram till övriga lärare som arbetar med språkintegrerade yrkesutbildningar i organisationen 

Projektnamn: Samverkan för ökad skolnärvaro

Sökande: Stockholm Stad, Socialförvaltningen
Belopp: 6 950 345 kronor
Samverkansparter: Intern samverkan med Stockholms stads, Utbildningsförvaltning samt berörda stadsdelsförvaltningar

Sammanfattning:
Brist på samordnade insatser kring elever med hög skolfrånvaro ökar risken för ett framtida utanförskap. Projektet ska utveckla och pröva samverkansstrukturer och metoder för att möjliggöra att fler uppnår utbildningens mål i grundskolan, får behörighet till gymnasiet och därigenom ökade möjligheter att få fäste på arbetsmarknaden. Målgruppen för projektet är elever i årskurs 8 och 9 med upprepad eller långvarig frånvaro i de sju stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad som idag arbetar med skolsociala team.

Arbetet i skolsociala team bygger på att professioner från socialtjänsten och skolan tillsammans med eleven och vårdnadshavare undersöker orsaker till skolfrånvaron. Utifrån den kartläggningen planeras och genomförs insatser. Genom exempelvis fysiska och sociala anpassningar i skolan, föräldraskapsstöd, motiverande samtal och samordning av insatser kan eleven få det stöd hen behöver.

Projektnamn: Film och TV branschens yrkesnämnd

Sökande: Film- och TV-producenterna i Sverige
Belopp: 4 999 595 kronor
Samverkansparter: Film Capital Stockholm, Film i Skåne, Film i Väst, Filmpool Nord, Oberoende filmares förbund (OFF), Svenska Filminstitutet, Sveriges filmuthyrareförening, Sveriges Television AB, Bonnier Broadcasting med flera.

Sammanfattning:
För närvarande inom svensk film- och TV-produktion saknas en organisation för att arbeta strategiskt med branschens långsiktiga kompetensförsörjning. Projektet ska verka för att säkra arbetslivets tillgång till kompetens och etablera en långsiktig struktur för att strategiskt driva branschens kompetensförsörjningsfrågor.

Projektnamn: Mentorprogram för Care Leavers

Sökande: SOS Barnbyar
Belopp: 4 767 001 kronor

Sammanfattning:

Projektet syftar till att på ett holistiskt sätt stärka unga care leavers (16-23 år), som nyligen har lämnat, eller som står inför att inom kort lämna, samhällsvård i Sverige. Detta projekt kommer i huvudsak att ta fram en metod som på sikt ska integreras i vår ordinarie verksamhet, och som genom att förena kostnadseffektivitet och kvalitet ska intressera även andra aktörer som arbetar mot målgruppen. Projektet kommer under projektperioden ge stöd till ca 60 unga deltagare ur målgruppen. Efter projektets avslut kommer metoden att spridas till många kommuner, då det finns intresse för verksamheten redan idag och liknande insatser efterfrågas från flera håll i samhället.