Regional utvecklingsplan för Stockholm, RUFS 2050

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2050, uttrycker regionens samlade vilja och fungerar som en gemensam plattform för regionens aktörer och för samverkan inom Stockholms län och med länen i östra Mellansverige. Planen är giltig till år 2026 och är även antagen som regional utvecklingsstrategi.

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstads­regioner. I dag bor det mer än 2,2 miljoner invånare i länet. År 2050 förväntas vi vara 3,4 miljoner invånare, drygt 50 procent fler. Den snabba befolkningstillväxten är positiv för regionen, samtidigt som den för med sig stora utmaningar som kräver god planering och ett bra samarbete mellan många olika aktörer.

Visar riktning både i närtid och på lång sikt 

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, pekar ut riktningen för regionen med syfte att säkerställa att rätt saker initieras i närtid för att långsiktiga mål och största regionala nytta ska uppnås till 2050.

Visionen är att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion. För att möjliggöra visionen finns fyra regionala mål mot 2050, om attraktiva livsmiljöer, jämställdhet, öppenhet, tillgänglighet och innovation och näringar, sexton kvantifierade delmål som ska uppnås senast år 2030 samt nio prioriteringar att i samverkan arbeta med under planens giltighet 2018–2026.

Regionala prioriteringar visar vägen

De regionala prioriteringarna visar vad som är mest angeläget att samverka kring för att nå regionens mål.

  • Öka bostadsbyggandet och skapa attraktiva livsmiljöer
  • Styra mot ett transporteffektivt samhälle
  • Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden
  • Stärka förutsättningarna för barn och unga att gå vidare till studier och arbete
  • Nå en jämlik och förbättrad folkhälsa och bidra till att sluta hälsogapet
  • Stärka den internationella ställningen genom fler etableringar, besök och ökad internationell handel
  • Öka de eldrivna person- och varutransporterna
  • Utveckla klimat- och resurseffektiva attraktiva regionala stadskärnor
  • Stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer

RUFS 2050 har tagits fram i tät dialog med regionens aktörer. RUFS 2050 bygger vidare på de tidigare regionala utvecklingsplanerna RUFS 2010 och RUFS 2001. Planen vann laga kraft hösten 2018. I november 2019 antogs den även som regional utvecklingsstrategi. 

 

Beställ RUFS 2050


Följande format finns att beställa:

- Fullständig version, 244 sidor (bläddra i den digitala versionen)

- Sammanfattade version,17 sidor (bläddra i den digitala versionen)

Fyll i dina uppgifter nedan samt ange antalet.

Om du har problem med beställningsformuläret skicka ett mail till registrator.rlk@sll.se med uppgifterna nedan.

 

Beställning av RUFS

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?