Regional näringslivs- och tillväxtstrategi

I bred samverkan med regionens aktörer tar Region Stockholm fram en näringslivs- och tillväxtstrategi som ska fungera som både verktyg och styrdokument i det regionala utvecklingsarbetet. Nu går strategin ut på remiss. Välkommen att lämna synpunkter och att anmäla dig till remisseminarierna.

Remisseminarier

Under remissperioden bjuder Region Stockholm in till fyra olika seminarier för att diskutera innehållet i Näringslivs- och tillväxtstrategin.

1 februari

Kl. 10.00-12.00 - Forskning, innovation och smart specialisering

Kl. 13.00-15.00 - Små och medelstora företags konkurrenskraft

2 februari

Kl. 10.00-12.00 - Export, internationalisering och investeringar
Kl. 13.0-15.00 - Strategisk kompetensförsörjning

Seminarierna är uppdelade enligt strategins fyra inriktningsområden och utgår ifrån följande frågeställningar:

• Har ni förslag på ytterligare insatser som är viktiga för att stärka näringsliv- och hållbar tillväxt i Stockholmsregionen?

• Hur kan och vill er organisation medverka i genomförandet av de insatser som tas upp i remissversionen? Och/eller i de eventuella insatser som ni tagit upp i ovanstående fråga?

Anmälan

Anmäl dig här

Remisstid

Sista dag att svara på remissen är den 5 mars 2021.
Yttranden ska skickas till regionledningskontoret registrator, e-post: registrator.lsf@sll.se. Ange diarienummer RS 2020–0780.