Regional näringslivs- och tillväxtstrategi

Region Stockholm ska ta fram en näringslivs- och tillväxtstrategi som ska fungera som både verktyg och styrdokument i det regionala utvecklingsarbetet. Strategin tas fram i samarbete med regionens kommuner, näringsliv och akademi.

Strategin utgår från RUFS 2050 och har fyra insatsområden

1. Stärk forskning, innovation och smart specialisering

2. Stärk utvecklingen av konkurrenskraftiga små- och medelstora företag

3. Stärk och utveckla export, internationalisering och investeringar

4. Underlätta strategisk kompetensförsörjning

Strategin ska ligga i linje med såväl nationella styrdokument som bland annat den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft samt regionala åtaganden som bedöms vara avgörande för Stockholmsregionens fortsatta hållbara tillväxt.

Tidplan

Arbetet med strategin började med en nulägesanalys. På grund av Coronakrisen måste analysen revideras och den ursprungliga tidsplanen förlängas.

Under 2020 hålls seminarier och workshops med kommuner, näringsliv, myndigheter och akademi.

Strategin går ut på remiss i slutet av 2020 och regionfullmäktige planeras godkänna den under tredje kvartalet 2021.