Länsplan för regional transportinfrastruktur

Region Stockholm ansvarar sedan 1 januari 2019 för länsplanen för regional transportinfrastruktur.

Vad är en länsplan?

Länsplanen är en del av infrastrukturplaneringen i länet. Planen beskriver hur statliga investeringar i infrastruktur ska fördelas i det regionala transportsystemet. Varje län tar fram en länsplan och i Stockholms län ansvarar Region Stockholm för den.

Länsplanen omfattar:

 • investeringar i länets statliga vägar (undantaget det nationella stamvägnätet E4, E18 och E20 som ingår i nationell plan)
 • medfinansiering till kollektivtrafikinvesteringar 
 • medfinansiering av åtgärder på kommunalt vägnät som rör miljö, trafiksäkerhet, cykeltrafik och gångtrafik.

En länsplan gäller i tolv år, men revideras vanligtvis vart fjärde år efter direktiv från regeringen. Den nuvarande länsplanen för Stockholms län antogs år 2018 och gäller till år 2029. Arbetet med att ta revidera länsplan för perioden 2022-2033 pågår.

Nuvarande länsplan 2018-2029

Den gällande länsplanen omfattar en investeringsram på totalt 8,49 miljarder kronor. Av länsplanens totala ram är cirka 7 miljarder specificerade och knutna till specifika åtgärder. Av dessa går:

 • 64 procent till kollektivtrafikinvesteringar
 • 24 procent till åtgärder för biltrafik
 • 12 procent till cykelåtgärder

I planen beskrivs investeringar i statliga vägar, samfinansiering till statliga spår och medfinansiering till investeringar i kollektivtrafik. En stor del av planen samfinansierar satsningar i större paket som förhandlats fram tillsammans med staten och vissa av länets kommuner.

 Länsplanen medfinansierar genom Sverigeförhandlingen:

 • utbyggnad av ny tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan-Älvsjö
 • förlängning av Roslagbanan till city 
 • spårväg Syd från Flemingsberg till Älvsjö

Planen har flera stora väginvesteringar som delfinansieras genom trängselskatterna genom en överenskommelse som gjordes 2007 i samband med att trängselskatterna infördes. Bland annat byggs mötesfri väg på väg 77.

Planen finansierar också vissa stråk i det regionala cykelvägnätet som finns beskrivet i Region Stockholms cykelplan. De stråk som finansieras är:

 • 226 Skyttbrink-Tullinge station
 • 260 Glömstavägen Cykelsatsning Södertörn
 • 260 Vendelsöstråket Skrubba Cykelsatsning Södertörn
 • 260 Ältastråket Cykelsatsning Södertörn
 • 262 Danderyd – Rösjön

Arbete med ny länsplan för 2022-2033

Det pågår ett arbete med att revidera länsplanen för perioden 2022-2033. Region Stockholm har haft möten med länets kommuner och skickat ut en förfrågan om vilka brister och behov kommunerna i länet upplever i transportsystemet idag. Regionen har också löpande samverkan med berörda myndigheter och aktörer, t ex Trafikverket och Länsstyrelsen i Stockholm län.

Den 23 juni presenterade regeringen direktiv och ekonomiska ramar för åtgärdsplaneringen för planperioden 2022–2033. Stockholm tilldelas en preliminär ram på 9,83 miljarder.

Förslag till reviderad länsplan skickas ut på remiss i början av november 2021. Planen beräknas vara klar under 2022.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?