Regional cykelplan

Målet i den regionala cykelplanen är att minst 20 % av resorna i länet ska ske med cyke lår 2030.

Regional cykelplan för Stockholmsregionen

Sedan 2014 finns en regional cykelplan för Stockholm. Den togs fram av länets kommuner tillsammans med Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket. Det huvudsakliga syftet med den regionala cykelplanen är att förbättra möjligheterna för cykelpendling i Stockholms län. Målet är att 20 procent av resorna i länet bör vara med cykel år 2030.

Sedan hösten 2019 pågår ett arbete med att revidera den regionala cykelplanen tillsammans med länets kommuner och Trafikverket. 

Regionalt cykelvägnät 

Den regionala cykelplanen beskriver en kraftfull utbyggnad av ett regionalt cykelvägnät. Målet är att cykelvägnätet ska vara fullt utbyggt år 2030. Kommunerna och Trafikverket ansvarar för att bygga ut det regionala cykelnätet. Region Stockholm har en samordnade roll.

Nedan finns en interaktiv karta som visar det regionala cykelvägnätet.