Regional cykelplan

Nu är arbetet i full gång med att revidera den befintliga cykelplanen från 2014. Kom gärna med dina synpunkter på förslaget som nu är ute på remiss.

Förslag till reviderad cykelplan är ute på remiss

Sedan 2014 finns en regional cykelplan för Stockholm. Det huvudsakliga syftet med den regionala cykelplanen är att förbättra möjligheterna för cykelpendling i Stockholms län. Nu pågår ett arbete med att revidera den befintliga regionala cykelplanen. 

Lämna synpunkter på den regionala cykelplanen för Stockholms län

Region Stockholm har tillsammans med kommunerna i Stockholms län och Trafikverket arbetat fram det nya förslaget. Den regionala cykelplanen är ett strategiskt underlag som innehåller bl a en plan för utbyggnaden av de regionala cykelstråken. Cykelplanen är vägledande och pekar ut en riktning för cykelutvecklingen i länet.

Planen vänder sig till framförallt länets kommuner, Trafikverket och Region Stockholm men även andra myndigheter, organisationer och aktörer i länet som arbetar med cykeltrafikplanering och cykelfrågor.

Välkommen att lämna synpunkter på:

·       Regional cykelplan för Stockholms län

·       Vägledning för genomförande av regional cykelplan

·       Kartunderlag för det regionala cykelvägnätet

Den regionala cykelplanen kommer att beslutas i regionfullmäktige.

Vägledningen antas inte politiskt och kommer kunna uppdateras löpande i dialog med länets väghållare.

Kartunderlaget för det regionala cykelvägnätet har uppdaterats i dialog med länets väghållare. De utpekade regionala cykelstråken är i huvudsak desamma som pekas ut i nuvarande regionala cykelplan.

Så här lämnar du synpunkter

Synpunkter på den regionala cykelplanen mejlas till registrator.lsf@sll.se. Ange diarienummer RS 2020-0867. Synpunkterna ska ha skickats in senast den 16 april 2021.

Vid frågor kontakta karin.olander@sll.se

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?