Det regionala cykelkansliet

Vi vill att fler ska cykla i Stockholm. För att möjliggöra en ökad cykling i hela länet har vi inrättat ett regionalt cykelkansli. På denna sida har vi samlat information om cykelkansliet och vårt arbete med cykelfrågor. Här finns även rapporter och kartor från de studier och utredningar som vi utför samt en kalender med viktiga cykelhändelser.

Det här är det regionala cykelkansliet

Cykling har gått från att vara en lokal fråga till en regional fråga. Vi blir allt fler som cyklar allt längre vilket innebär att det krävs ett regionalt cykelvägnät som binder samman hela Stockholms län. För att påskynda arbetet med det regionala cykelvägnätet har vi inrättat ett regionalt cykelkansli.

Syftet med det regionala cykelkansliet är att underlätta för länets väghållare att bygga ut det regionala cykelvägnätet. Cykelkansliet ska fungera som koordinator och bollplank och bidra med kunskaper och erfarenheter inom cykelområdet. För att följa upp att arbetet med cykeltrafik går i rätt riktning ska cykelkansliet ta fram ett årligt cykelbokslut.

Den regionala cykelplanen

Sedan 2014 finns en regional cykelplan för Stockholm. Den regionala cykelplanen har tagits fram av länets kommuner tillsammans med Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm. Det huvudsakliga syftet med den regionala cykelplanen är att förbättra möjligheterna för cykelpendling i Stockholms län. Målsättningen i cykelplanen är att andelen cykelresor i länet ska utgöra 20 procent år 2030.

Under 2019 påbörjas ett arbete med att revidera den regionala cykelplanen. Revideringen kommer att ske i nära samarbete med Trafikverket och Stockholms läns kommuner. Mer information om arbetet kommer längre fram.

Regional cykelplan

Regionalt cykelnätverk

Den regionala cykelplanen beskriver en kraftfull utbyggnad av ett regionalt cykelvägnät. Målet i cykelplanen är att cykelvägnätet ska vara fullt utbyggt år 2030. Då ska hela Stockholms län vara sammankopplat av cykelstråk som möjliggör för snabb cykelpendling och höga cykelflöden. Generellt gäller att cykelstråken ska vara tillräckligt breda för att flera cyklister ska kunna mötas i bredd.

Teknad bild på cyklar, gående, bilar

Nedan finns en interaktiv karta som visar det regionala cykelvägnätet. Genom att klicka i kartan kan du få information om respektive cykelstråk. Du kan även se vilka åtgärder som har genomförts och som planeras i det regionala cykelvägnätet.

Interaktiv karta för det regionala cykelvägnätet(öppnas i nytt fönster)

Regionalt cykelbokslut

För att följa upp att arbetet med cykeltrafiken går i rätt riktning tar Cykelkansliet årligen fram ett regionalt cykelbokslut. Cykelbokslutet är en sammanställning av de åtgärder som har genomförts under året och ger en samlad bild av utvecklingen i länet. Cykelbokslutet 2018 finns både som pdf och presenterad med zoombara kartor. 

Regionalt Cykelbokslut 2018 (pdf)(öppnas i nytt fönster)

Regionalt Cykelbokslut 2018 (interaktiva kartor)(öppnas i nytt fönster)

Interaktiv karta för cykelbokslut 2017(öppnas i nytt fönster)

Regionala stråkstudier

Det regionala cykelkansliet har beviljats ekonomiskt bidrag för att genomföra stråkstudier av regionala cykelstråk. Syftet med stråkstudierna är att effektivisera cykelplaneringen i Stockholms län och påskynda arbetet med att bygga ut det regionala cykelvägnätet. Arbetet med stråkstudier påbörjades hösten 2017 med Kungsängenstråket/Hässelbystråket och Västerhaningestråket. Därefter har arbetet fortsatt med stråkstudier av cykelstråk i Botkyrka, Danderyd/Sollentuna, Salem/Södertälje och Täby/Österåker. Nedan hittar du rapporter till de stråkstudier som har genomförts.

Åtgärdsförslag för Kungsängenstråket/Hässelbystråket (pdf)

Åtgärdsförslag för Västerhaningestråket (pdf)

Åtgärdsförslag för utredningsstråk i Botkyrka (pdf)

Åtgärdsförslag för utredningsstråk mellan Danderyd och Sollentuna (pdf)

Åtgärdsförslag för utredningsstråk mellan Salem och Södertälje (pdf)

Åtgärdsförslag för utredningsstråk Täby/Österåker (pdf)

Signalstudie

För att öka kunskapen om signalerna i det regionala cykelvägnätet har det regionala cykelkansliet låtit genomföra en trafiksignalstudie. Signalstudien innebär en kartläggning av samtliga trafiksignaler i det regionala cykelvägnätet avseende utformning och omloppstider. Syftet med studien är att fungera som kunskapsunderlag för väghållarna i deras arbete med trafiksignaler. Studien visar att trafiksignalerna kan stå för en fjärdedel av restiden för cyklister. Den visar också att det finns stor potential till förbättringar genom relativt enkla åtgärder som till exempel att förlänga gröntiden, att samordna signalerna för "grön våg" för cyklister eller att möjliggöra för fri högersväng.

Läs studien Trafiksignaler på regionala cykelstråk (pdf)
Här kan du se den interaktiva kartan - Trafiksignalstudie(öppnas i nytt fönster)

Potentialstudie för cykelpendling

Hur många invånare i länet kan cykla till arbetet inom 30 minuter? För att ta reda på det har cykelkansliet gjort en kartläggning av samtliga förvärvsarbetande i länet avseende resväg från bostaden till arbetet. Studien analyserar vilken färdväg som är den snabbaste för respektive individ och hur lång tid det tar att cykla mellan bostaden och arbetet.

Potentialstudien visar att nästan 70 % av länets invånare skulle kunna cykla till arbetet inom 30 minuter med ett heltäckande cykelvägnät. Denna analys visar på maxpotentialen för cykelpendling. Det indikerar att cykeln har stor potential att öka i omfattning förutsatt att det görs rätt satsningar i cykelvägnätet.

Nedan har vi sammanställt resultaten av potentialstudien i ett interaktivt kartverktyg.

Länk till rapport med interaktiv karta(öppnas i nytt fönster)

En fördjupad analys har även gjorts, där potentialen utifrån ett nuläge undersöks. I detta scenario tillåts cykling endast på befintligt cykelnät och på bilvägar med en hastighetsbegränsning upp till och med 40 km/h.

Resultatet av nulägesanalysen visar att ca 50 % av länets förvärvsarbetande skulle kunna cykla till arbetet inom 30 min med nuvarande infrastruktur.

Här tar du del av fördjupning, potentialstudie

Cykelparkering

Cykeln utgör i många fall en del av en längre resekedja. Det gäller inte minst i Stockholms län där avstånden ofta är långa. Det är därför oerhört viktigt att möjliggöra för smidiga kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik. En viktig del i kombinationsresandet är att möjliggöra för smidiga byten mellan cykel och kollektivtrafik. Då krävs bra och attraktiva cykelparkeringar nära hållplatsen.

Trafikförvaltningen tagit fram riktlinjer för cykelparkering vid kollektivtrafiken, RiPark. Kommuner som uppfyller riktlinjerna kan ansöka om upp till 100 % medfinansiering för att bygga ut cykelparkeringar vid kollektivtrafiken. Mer om detta finns att läsa i RiPark nedan. Nedan finns även information om ansökan om medfinansiering för cykelparkering.

Riktlinjer för infartsparkering (pdf)

Medfinansiering av cykelinfrastruktur (pdf)

Omhändertagande av övergivna cyklar

Det är viktigt att cykelparkeringar används av de som verkligen behöver dem. Inte som uppställningsplats för övergivna cyklar, vilket har blivit ett allt vanligare problem i Stockholms län. Övergivna cyklar tar upp värdefull plats och tvingar andra cyklister att parkera sina cyklar vid sidan av cykelställen. Följen av det är att cyklarna står sämre skyddade och är mer utsatta för stölder. De riskerar även att stå i vägen för fotgängare och försvåra arbetet med drift och underhåll.

För att komma tillrätta med problemet finns möjlighet att omhänderta övergivna cyklar. Det är ett arbete som utförs i flera svenska städer, exempelvis Lund, Malmö, Uppsala och Stockholm. Det regionala cykelkansliet har tagit fram en beskrivning över omhändertagande av övergivna cyklar. Beskrivningen bygger på rutiner och erfarenheter från Stockholms stad. Vi hjälper gärna till med ytterligare information för kommuner som är intresserade av att börja jobba med frågan.

Läs mer om omhändertagande av övergivna cyklar (pdf)

Cykelvägvisning

Cykelvägvisning är viktigt för att hitta rätt väg utan onödiga omvägar. Det är också ett sätt att informera om avstånd till lokala och regionala målpunkter. För att underlätta för cyklister att orientera sig i cykelvägnätet har vi tagit fram ett informationsblad för regional cykelvägvisning. Informationsbladet omfattar en stamgrenplan med regionala målpunkter samt principer för avståndsangivelser, teckenstorlek, typsnitt och bottenfärg. Ambitionen är att samtliga cykelstråk i det regionala cykelvägnätet ska vara skyltade enligt samma princip.

För att tydliggöra vad som är regionala cykelstråk har vi även tagit fram en särskild cykelsymbol. Cykelsymbolen ska placeras överst på cykelvägvisningen för att visa vad som är regionalt cykelstråk. Här hittar du tryckformat för cykelsymbolen samt informationsblad och stamgrenplan.

Regional cykelvägvisning (pdf)

Stamgrenplan (pdf)

Stamgrenplan (dwg)

Cykelsymbol (png)

Cykelsymbol (dwg)

Medfinansiering

Det finns goda möjligheter att få ekonomiskt stöd för cykelåtgärder. Under de senaste åren har det initierats flera alternativ för medfinansiering av cykelinfrastruktur. Syftet är att påskynda omställningen till ett mer hållbart transportsystem med fler gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Nedan finns en beskrivning av de vanligaste alternativen för medfinansiering.

Läs mer om de vanligaste alternativen för medfinansiering (pdf)

Vinterväghållning

Standarden på cykelvägarna är avgörande för hur cykelresan upplevs. Det är särskilt viktigt under vinterhalvåret när snö och is kan leda till stora problem. Ett bra sätt att förbättra arbetet är att använda sopsaltning. Sopsaltning innebär att snö och is borstas bort från cykelbanan varpå det läggs ut ett saltlag som motverkar att snö och is bildas på nytt. Sopsaltningen innebär att cykelstråken hålls fria från snö och is och att det blir barmarksförhållanden. Det innebär också att cykelstråken hålls rena från grus och skräp vilket är en vanlig orsak till cykelolyckor, särskilt på våren.

Sopsaltning är på snabb framväxt i Stockholm. Vintern 2018/2019 användes sopsaltning i mer än hälften av länets kommuner samt av Trafikverket. I det regionala cykelbokslutet för 2018 kan du se vilka stråk som underhölls med sopsaltning vintern 2018/2019. Nedan finns även ett informationsblad om sopsaltning som driftsmetod.. 

Klicka här för att läsa vårt informationsblad om sopsaltning (pdf)

Karta över regionala cykelstråk som underhålls med sopsaltning(öppnas i nytt fönster)

Förmånscyklar för anställda

Att cykla till jobbet har många positiva effekter – både för de anställda och för arbetsgivaren. Att cykla är snabbt, flexibelt, billigt och ger bra träning. Trots det är det få arbetsgivare som aktivt uppmuntrar till ökad cykling.

Ett bra sätt att öka andelen cyklister på arbetsplatsen är att införa förmånscyklar för anställda. Det innebär att de anställda får teckna ett hyresavtal med bruttolöneavdrag. Konceptet är kostnadsneutralt vilket innebär att det inte medför några extra kostnader för arbetsgivaren. Trots det är det mycket förmånligt för de anställda eftersom hyran är förmånsbeskattad. Det finns dessutom goda möjligheter till volymrabatt. 

För att underlätta för arbetsgivare som vill införa systemet har vi tagit fram ett informationsblad för förmånscyklar. Informationsbladet ger exempel på hur arbetsgivare kan uppmuntra de anställda att cykla. Det vänder sig både till offentliga och privata aktörer, exempelvis kommunerna i Stockholms län.

Klicka här för att läsa informationsbladet om förmånscyklar (pdf)

Cykelkampanjer

För att få fler att cykla räcker det inte med fysiska åtgärder. Det krävs även cykelkampanjer och informationsinsatser. För att samordna arbetet med beteendepåverkan i Stockholms län har det initierats en plattform, Res Smart. Res Smart är öppet för samtliga aktörer med ansvar för transportfrågor och representeras idag av Stockholms läns landsting och majoriteten av länets kommuner. Syftet med Res Smart är att öka utbytet av kunskaper och erfarenheter vad gäller beteendepåverkan. Målet är att bidra till konkreta samarbetsprojekt som leder till konkreta resultat.

Läs mer om Res Smart (pdf)

Säkra cykelöverfarter

I september 2014 gjordes ett tillägg i Trafiklagstiftningen som möjliggör för cykelöverfarter och cykelpassager där motortrafiken har väjningsplikt gentemot cyklister. För att underlätta för kommuner att utforma cykelöverfarter och cykelpassager på ett likvärdigt sätt har SKL tagit fram en kommunal praxis. Arbetet har bedrivits tillsammans med en referensgrupp från Svenska Cykelstäder. Resultatet är en standard för utformning, skyltning och markering av cykelpassager och cykelöverfarter samt en tabell med kommentarer.

Läs mer på SKL:s webbplats